M5KPM Kapitoly z pojistné matematiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. St 16:00–17:50 M3,01023
Předpoklady
M6110 Pojistná matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti pojistné matematiky.
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
-vysvětlit složitější pojmy týkající se modelování v oblasti pojistné matematiky,
-aplikovat metody a postupy výpočtu z teorie kredibility,
-vysvětlit a využít základní principy tarifování,
-samostatně řešit problémy nestandardních druhů pojištění.
Osnova
 • Tematický plán přednášek
 • -Budování pojmového a výpočetního aparátu pro zavedení individuálního modelu rizika
 • 1. Podmíněná pravděpodobnost
 • (sdružená hustota, marginální hustota, podmíněná hustota, nezávislost, podmíněná střední hodnota, aplikace na příkladech)
 • 2. Model pro náhodný individuální škodní nárok
 • (zavedení indikátoru výskytu pojistné události, zavedení obecného modelu, aplikace na příkladech)
 • 3. Individuální model rizika
 • (konvoluce a její využití pro konstrukci individuálního modelu rizika, momentová vytvořující funkce, aproximace distribuční funkce, výpočet relativní rizikové přirážky)
 • -Budování pojmového a výpočetního aparátu pro zavedení kolektivního modelu rizika
 • 4. Zavedení kolektivního modelu rizika
 • (definice, rozdíly mezi individuálním a kolektivním modelem rizika, rozdělení celkového pojistného nároku, aplikace na příkladech)
 • 5. Kolektivní model rizika
 • (rozdělení počtu pojistných událostí – Poissonovo rozdělení, Gamma rozdělení, negativně binomické rozdělení)
 • 6. Kolektivní model rizika
 • (složená rozdělení – složené Poissonovo rozdělení a jeho vlastnosti, multinomické rozdělení, složené binomické a negativně binomické rozdělení, aplikace na příkladech)
 • 7. I. kontrolní test
 • -Tarifování
 • 8. Tarifování (přednáška odborníka z praxe).
 • (zavedení pojmu tarifování, cíle tarifování, tarifní třídy, tarifní proměnné, sazebník, sazby pojistného, míra objemu rizika, proces tarifování)
 • 9. Tarifování
 • (metoda ryzího pojistného, metoda škodního poměru, zjednodušení pomocí rovnoběžníkové metody, aplikace na příkladech)
 • -Teorie kredibility
 • 10. Základní pojmy z teorie kredibility
 • (heterogenita, homogenní riziko, plná a částečná kredibilita)
 • 11. Teorie omezených fluktuací
 • (formulace problému, přístupy k určení pojistného, problémy teorie ometených fluktuací, aplikace na příkladech)
 • 12. Optimální teorie kredibility
 • (zavedení rizikového parametru, Bayesovská metodologie, individuální pojistné, kolektivní pojistné)
 • 13. Optimální teorie kredibility
 • (Bayesovské pojistné, kredibilitní pojistné, Bühlmannův model, aplikace na příkladech)
 • 14. II. kontrolní test.
Literatura
  povinná literatura
 • KLUGMAN, Stuart A., Harry H. PANJER a Gordon E. WILLMOT. Loss models : from data to decisions. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012. xiv,511 s. ISBN 9781118315323. info
 • BOWERS, Newton L. Actuarial mathematics. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries, 1997. xxvi, 753. ISBN 0938959468. info
  doporučená literatura
 • MANDL, Petr a Lucie MAZUROVÁ. Matematické základy neživotního pojištění. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 1999. 113 s. ;. ISBN 80-85863-42-1. info
Výukové metody
Monologická přednáška s ukázkou řešení příkladů a problémů týkajících se daného tématu. Poté probíhá diskuze se studenty.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
V průběhu semestru se píší dva průběžné testy každý na 15 bodů. Student z těchto testů musí pro úspěšné absolvování předmětu dohromady obdržet alespoň 18 bodů.

Student obdrží známku dle této stupnice:
A: [27; 30]
B: [25; 27)
C: [23; 25)
D: [21; 23)
E: [18; 21)
F: [0; 18).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.