XD107 Seminář DSP Chemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Studium oboru chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seminář je určen studentům doktorského studijního programu Chemie. Jeho cílem je: 1) Vytvořit prostředí pro prezentace výsledků vědecké práce studentů DSP Chemie před širší odbornou veřejností než představuje komunita studentů DSP téhož oboru v rámci tzv. oborových seminářů. Tato možnost je určena zejména studentům, kteří již svoji práci dokončili a připravují se k obhajobě doktorské disertace. 2)Vytvořit příležitost pro seznámení studentů DSP Chemie s výzkumem prováděným na zahraničních i domácích univerzitách formou přednášek hostů. Tato úloha semináře XD107 se nepřekrývá s funkcí oborového semináře, na němž hosté přednášejí specializované komunitě oboru. Koncepce přednášky na XD 107 proto reflektuje skutečnost, že že je určena širší odborné veřejnosti. 3)Umožnit studentům DSP, aby se seznámili formou účasti na veřejných habilitačních přednáškách a veřejných přednáškách v rámci řízení pro jmenování profesorem s výzkumem prováděným zejména na pracovištích Ústavu Chemie a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (DSP Chemie), případně na dalších pracovištích PřF MU a pracovištích jiných vysokých škol.
Osnova
  • Podkladem pro uspořádání semináře je: 1) Informace školitele, předsedy oborové komise nebo žádost studenta DSP Chemie o zařazení přednášky. 2)Požadavek na uspořádání přednášky významného hostujícího vědce. 3)Požadavek předsedy habilitační komise na zajištění termínu veřejné přednášky pro habilitanta nebo předsedy komise pro jmenování profesorem
Literatura
  • KOMENSKÝ, Jan Amos. Schola ludus (Přít.) : De studii pansophici impedimentis ; Laborum scholasticorum in illustri patakino gymnasio continuatio ; Vydání spisu Fortiova a Erasmova ; Fortius redivivus ; Praecepta morum ; Leges scholae bene ordinatae ; Schola ludus ; Coronis. info
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za účast na semináři podle záznamů v prezenčních listinách.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
1)Seminář se koná v UKB A11/132. 2)Seminář se koná ve čtvrtek v 16.00 h, doba trvání semináře je 1 vyučovací hodina. Vzhledem k tomu, že počet přednášejících nemusí nutně odpovídat počtu týdnů v semestru, seminář se koná nepravidelně a studenti jsou včas informování dopisem. 3)Program semináře je dostupný v ISu v Učebních materiálech předmětu. 4) Zájemci o příspěvek do programu semináře dodají podklady nejméně 3 týdny před požadovaným termínem, ideálně před zahájením semestru. 5) Informace o konání semináře budou zasílány hromadným dopisem z ISu a anotace přednášek budou vloženy do aplikace Studijní/výukové materiály předmětu XD 107 v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.