G9501 Minerogenetické procesy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Kocáb (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 9:00–10:50 Gs,-1011, Po 11:00–11:50 Gs,-1011
Předpoklady
! G9500 Minerogenetické procesy && ! G9501k Minerogenetické procesy && ! NOW ( G9501k Minerogenetické procesy ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Absolvování předmětu Mineralogie I a Mineralogie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: použít informace o minerogenetických procesech v diskusi o vzniku minerálů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat hlavní typy minerogenetických procesů
- popsat a zařadit hlavní typy mineralizací vázaných na jednotlivé minerogenetické procesy
- rozlišit hlavní typy procesů při vzniku minerálních asociací nebo ložisek surovin - aplikovat znalosti na praktický problém řešený v rámci diplomové práce
Osnova
 • 1. Vznik granitových pegmatitů a jejich minerálů, role fluid v jejich vývoji. 4 skupiny granitových pegmatitů (abysální, muskovitové, se vzácnými prvky, miarolytické) a procesy jejich vzniku.
 • 2. Klasifikace pegmatitů třídy vzácných prvků. Subtypy: s minerály vzácných zemin (allanitové, monazitové, gadolinitové* s berylem (+ columbit, fosfáty), komplexní s Li-minerály* albit - spodumenové, albitové. Charakteristiky pegmatitů se vzácnými prvky (velikost, tvar, stavba, mineralogie, geochemie, metasomatické parageneze, frakcionace prvků).
 • 3. Vztahy pegmatitů ke zdrojovým granitům a jejich distribuce v prostoru - regionální zonalita, pegmatitová pole, provincie.
 • 4. Teorie hydrotermálního procesu, recentní hydrotermální aktivity (hydrotermy oceanického dna). P-T podmínky hydrotermálního procesu, chemismus hydrotermálních roztoků, typy transportu látek v hydrotermách, plynokapalné uzavřeniny jako indikátory hydrotermálních roztoků.
 • 5. Hydrotermální parageneze - přehled typů mineralizace, vysokoteplotní hydrotermální parageneze (dříve pneumatolytické), alpská parageneze.
 • 6. Magmatogenní rudní akumulace (intramagmatické - platinoidy, Cu-Ni-Fe, Fe-Ti, Ni-Co). Vznik minerálů z vulkanických exhalací.
 • 7. Minerogeneze při zvětrávacích procesech, supergenní parageneze rudních ložisek, supergenní fáze vznikající při zvětrávání horninotvorných minerálů (s rovnicemi).
 • 8. Chemogenní sedimentace (evapority, železné a manganové rudy). Biomineralizace. Biochemické procesy (ložiska síry). Vznik minerálů při diagenezi.
 • 9. Kontaktní minerální asociace. Regionální metamorfóza - indexové a typomorfní minerály, indikace P-T podmínek. Metasomatické alterace a mineralizace.
 • 10. Antropogenně vznikající "mineralizace".
Literatura
 • Nesse, William D. Introduction to Mineralogy, 2000, Oxford university press, ISBN 0-19-510691-1, 442 pp.
 • Philpotts, Anthony R. Principles of igneous and metamorphic petrology, 1990, Prentice Hall, ISBN 0-13-691361-X, 498pp., London, Sydney, Toronto.
 • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Jaroslsav KOKTA. Mineralogie [Slavík, 1974]. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1974. 486 s. info
 • ZOLTAI, Tibor a James H. STOUT. Mineralogy :concepts and principles. Minneapolis, Minnesota: Burgess publishing company, 1985. x, 505 s. ISBN 0-8087-2606-4. info
 • KLEIN, Cornelis a Cornelius S. HURLBUT. Manual of mineralogy : (after James D. Dana). 21st ed. New York: John Wiley & Sons, 1993. xii, 681 s. ISBN 0-471-57452-X. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení se vzorky mineralizací.
Metody hodnocení
Ústní zkouška z teorie v rozsahu sylabu
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/mineralogy
Předmět je určen především pro posluchače magisterského studia geologie se zaměřením na mineralogii.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9501