Z0101 Regionální geografie světa - Asie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dominik Kevický (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0101/01: Út 19:00–19:50 Z3,02045, D. Kevický
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí o největším kontinentu světa a k získání znalostí nových. Fyzickogeografická charakteristika Asie je v mnohých směrech klíčem k pochopení úzké vazby mezi přírodními podmínkami a ekonomickou specializací, současně přispívá k pochopení rizik přírodních hazardů. Cílem humánně geografické části je představit současné procesy demografického vývoje, urbanizace a ekonomické transformace v Asii a poskytnout základní vhled do kultury a společnosti největších kulturních regionů kontinentu. K tématu je přistupováno z geografického hlediska s cílem přispět k pochopení regionálních rozdílů uvnitř kontinentu i uvnitř jeho nejvýznamnějších států/subregionů: Čína, Japonsko, Korea, Indie, Jihovýchodní Asie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- porozumět souvislostem mezi přírodním prostředím Asie a procesy ekonomického a politického vývoje;
- vysvětlit rozdíly v demografickém vývoji v jednotlivých regionech Asie;
- chápat rizika přírodních hazardů v regionech Asie;
- porozumět souvislostem společenského, ekonomického a politického vývoje ve vybraných regionech kontinentu: Čína, Japonsko, Korea, Indie a Jihovýchodní Asie;
- diskutovat vnitřní geografickou strukturu (regionalizaci) těchto států/regionů;
- prezentovat a diskutovat vybrané aktuální geografické téma;
- lépe se orientovat na mapě Asie.
Osnova
 • Fyzickogeografická charakteristika povrchu Země Rozdělení světadílů na zemském povrchu, poměr souše a vodstva, členitost,zonálnost.
 • Vznik a vývoj světadílů. Vývoj pevninské a oceánské kůry a jejich charakteristika. Stručný přehled geologické stavby a tektoniky Země. Současné názory na vznik a vývoj světadílů, teorie litosférických desek.
 • Regionální fyzická geografie Asie
 • Rozloha, geografická poloha a hranice.
 • Geologické poměry: geologický vývoj a stavba, kvartérní procesy a jejich vliv na současný stav složek přírody.
 • Reliéf a typy krajin: hory a nížiny.
 • Podnebí: radiační faktory, cirkulační faktory, sezónní změny tlaku vzduchu a proudění,teplotní poměry,srážkové poměry. Klimatické pásy a typy klimatu.
 • Pevninské vodstvo: řeky (rozdělení spec. odtoku, typy režimu, oblasti, velké řeky Asie), jezera a umělé nádrže, podzemní vody, voda v pevném skupenství (permafrost, ledovce), bažiny.
 • Oceány a moře: morfometrická a geomorfologická charakteristika mořského dna, vody světového oceánu a jejich rozdělení, příčiny a charakter oceánské cirkulace, životní prostor a využití světového oceánu. Severní ledový oceán, Tichý oceán a Indický oceán a jejich okrajová moře.
 • Půdy: zonální půdní typy a typy půd v horách,
 • Vegetace: vegetační pásy a vegetační stupně v horách.
 • Fyzickogeografické regiony a jejich charakteristika.
 • Ochrana přírody: národní parky a cenná území Asie.
 • Asie v osnovách školské geografie
 • Humanni geografie Asie.
 • Obyvatelstvo: struktura populace a demografické procesy. Jazyky a náboženství.
 • Urbanizace a sídla.
 • Přírodní zdroje.
 • Hospodářství: ekonomický vývoj a sektorová struktura, hospodářská specializace, ekonomické reformy a jejich ekonomické, sociální a politické důsledky.
 • Čína: společnost, kultura, hospodářství, vnitřní členění (regiony).
 • Indie: společnost, kultura, hospodářství, regiony.
 • Japonsko a Korea: společnost, kultura, hospodářství, regiony.
 • Jihovýchodni Asie: společnost, kultura, hospodářstvi, regionální integrace.
Literatura
 • The physical geography of Southeast Asia. Edited by Avijit Gupta. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2005. xxiii, 440. ISBN 0199248028. info
 • Lexikon zemí. Svazek 4: Asie, Austrálie, Oceánie. Translated by Jiří Stach. 1.vyd. Praha: GeoCenter International, 1994. 90 s., map. ISBN 3-575-11787-X. info
 • NOVOTNÁ, Marie. Cvičení z regionální geografie :Asie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. 127 s. ISBN 80-7043-176-8. info
 • ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Makroregiony světa : regionální geografie pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. 148 s. ISBN 9788086034782. info
 • DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014. info
 • HORÁLEK, Adam a Pavel PTÁČEK. Vybraná témata z geografie současné Číny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 195 s. ISBN 978-80-210-6647-2. info
 • PULSIPHER, Lydia Mihelič a Alex PULSIPHER. World regional geography : global patterns, local lives. 2nd ed. New York: W. H. Freeman, 2002. xxiv, 601. ISBN 0716708019. info
 • BRADSHAW, Michael. A world regional geography :the new global order. Boston: McGraw-Hill, 1997. xxi, 594 s. ISBN 0-697-21692-6. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou přednášky. Součástí kurzu jsou i seminární práce studentů k aktuálním tématům přírodního, sociálního, politického, kulturního a ekonomického charakteru a interaktivní semináře k aktuálnímu tématu v regionu.
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování kurzu se vyžaduje účast na seminářích, zpracování prezentace k vybranému tématu a její představení v semináři, a aktivní účast na diskusních seminářích.
Zkouška je písemná a má dvě části (fyzicko-geografická část a socio-ekonomická část).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
volitelný předmět.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z0101