Z8076 Metody FG 2 - klimatologie, meteorologie, hydrologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Mgr. Jana Čuprová (pomocník)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Pavla Wernerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 13:00–13:50 Z2,01032, Po 13:00–13:50 Z7,02017a
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8076/01: Út 8:00–9:50 Z2,01032, Út 8:00–9:50 Z7,02017a, P. Dobrovolný, K. Láska, M. Šulc Michalková
Předpoklady
Předmět je určen studentům navazujícího magisterského programu, u kterých se předpokládá základní přehled ve fyzické geografii na úrovni bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby si studenti rozšířili své znalosti z ~oblasti aplikovaných metod výskumu
v klimatologii, meteorologii a hydrologii a případně doplnili některé znalosti chybějící. Jednotlivá témata jsou představena v přednášce a navazující cvičení jsou zaměřena především na praktické zpracování dat, srovnání základních postupů uváděných v literatuře i prakticky užívaných, stejně jako na kritické zhodnocení jednotlivých postupů. Cvičení jsou založena na snaze studentům celý postup a všechny jeho detaily podrobně vysvětlit, aby mohli následně představené metody aplikovat samostatně.
Výstupy z učení
Student by měl být v závěru kurzu schopen:
Orientovat se v aktuálních směrech výzkumu a metod fyzické geografie;
Používat vybrané metodiky výzkumu z oblasti meteorologie, klimatologie a hydrologie.
Osnova
 • Přednášky i cvičení budou zaměřeny na základní metody používané v jednotlivých disciplínách a dále členěné do následujících bloků:
 • Část meteorologie
 • 1) Metody a přístroje používané při výzkumu přízemní vrstvy atmosféry (PVA) - definice a vymezení PVA - základní poznatky dynamické meteorologie a klimatologie - vhodné přístroje a snímače pro sběr dat (meteo. balóny, UAV, ceilometr) - příklady prostorového modelování pole teploty vzduchu a přízemního větru
 • 2) Metody a přístroje používané při výzkumu topoklimatu - definice, klimatické klasifikace, průzkum terénu - zásady pro výběr a instalaci automatické meteorologické stanice - vhodné přístroje a snímače; sběr dat a jejich kontrola - příklady výzkumu teplotních inverzí, tvorba map potenciálního ozáření
 • 3) Metody a přístroje používané při výzkumu mikroklimatu - radiační a energetické bilance, vliv aktivního povrchu - průzkum terénu, zásady pro výběr vhodného stanoviště - metoda Bowena poměru, gradientová metoda, eddy covariance - příklady zpracování mikroklimatických údajů a využití modelů
 • Část klimatologie:
 • 4) Současné zdroje dat v meteorologii a klimatologii, re-analýzy, modelové výstupy, E-OBS, CMIP5,…)
 • 5) Specifika analýzy časových řad v klimatologii (transformace řad, metody kvantitativní rekonstrukce z proxy údajů s vysokým rozlišením, sestavování modelu, kalibrace a verifikace
 • 6) Analýza extrémních hodnot (GEV - zobecněné rozdělení extrémních hodnot, Block maxima, Peak over threshold, odhady parametrů, odhady n-letostí)
 • 7) Metody studia prostorové diferenciace polí vybraných meteorologických prvků a jejich klimatologických charakteristik (módy PCA, EOF, climate explorer)
 • Část hydrologie:
 • 8) Metody měření a zpracování hydrologických dat, způsoby měření rychlostí proudění a odvozování průtoků.
 • 9) Komplexní zpracování hydrologických dat pomocí statistických metod; příkladové studie a aplikace v geografické praxi.
 • 10) Doplňkové zdroje vody, vodohospodářská bilance, vodní nádrže; metodika výpočtu počátku akumulace.
 • 11) Hydrologické a hydrodynamické modely – typy hydrologických modelů a přehled metod modelování, možnosti modelování v geografické praxi.
Literatura
 • FOKEN, Thomas. Micrometeorology. Translated by C. J. Nappo. Berlin: Springer, 2008. xix, 306. ISBN 9783540746652. info
 • BROCK, Fred V. a Scott J. RICHARDSON. Meteorological measurement systems. New York: Oxford University Press, 2001. xi, 290. ISBN 0195134516. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse/debata, ukázky projektů, odborné metodiky.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti plní dílčí úkoly, které jsou samostatně hodnoceny. Zkouška je písemná, konečná známka je výsledkem hodnocení dílčích částí a zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2020.