Bi0954 Bioetika - kazuistiky online

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. online výuka. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi0952 Bioetika - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je prohlubovat teoretické poznatky z oblasti bioetiky a současně rozvíjet schopnosti argumentace, kritického myšlení a také prezentace eticky relevantních témat. Předmět bude probíhat projektovou formou.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat relevantní případové studie pro různé typy etických aspektů biomedicíny; identifikovat a popsat hlavní etická dilemata v prezentovaných kazuistikách; pochopit a odůvodnit jednotlivé typy argumentace.
Osnova
  • 1. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH (volba vhodného modelového objektu, dodržování principu 3R) 2. VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, pozorovací a behaviorální studie, účast zranitelných skupin) 3. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA (odběr tkání a orgánů pro transplantační účely a pro výzkum, princip předpokládaného ne/souhlasu, principy alokace) 4. BIOBANKING (přístup k biologickému materiálu pro výzkumné účely, problematika informovaného souhlasu, banky biologického materiálu a vzorků DNA) 5. BUNĚČNÉ TECHNOLOGIE (výzkum na embryích, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování a koncept reprodukční svobody) 6. ASISTOVANÁ REPRODUKCE (dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, náhradní mateřství, věkové a sociální limity) 7. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PŘED NAROZENÍM (preimplantační diagnostika, prenatální diagnostika, problematika interrupcí z genetických indikací vs. péče o extrémně nezralé novorozence) 8. POSTNATÁLNÍ GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (genetická diagnostika, genetický screening, presymptomatické testování, testování genetických predispozic k onemocněním, forenzní genetika, testování paternity, "rekreační" genetika) 9. KONEC ŽIVOTA V MODERÍ SPOLEČNOSTI (problematika bolesti, asistovaná sebevražda, euthanasie) 10. GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (transgenoze pro výzkumné a komerční účely, GM potraviny a produkty) 11. EUGENIKA A ENHANCEMENT ČLOVĚKA (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový enhancement, negenetické vylepšování člověka) 12. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (autorství a duševní vlastnictví, zveřejňování výsledků, expertní činnost, základní principy vědeckého výzkumu vs. alternativní věda, alternativní medicína)
Literatura
  • Murphy, Timothy F: Case Studies in Biomedical Research Ethics. The MIT Press; 1 edition, 2004. ISBN: 978-0262632867
  • Penslar, Robin Levin: Research Ethics: Cases and Materials. Indiana University Press; 1995. ISBN: 978-0253209061
Výukové metody
U studentů kurzu Bioetika online se díky prerekvizitám předpokládají hlubší znalosti problematiky bioetiky. Kurz by pak měl přidat další důležitou dovednost – být schopen prezentovat eticky kontroverzní téma včetně relevantní argumentace, a to nejen odborníkům, ale i širší veřejnosti. Výuka bude probíhat formou projektů. Studenti si na začátku kurzu zvolí jedno nebo více eticky relevantních témat a na toto téma zpracují naučnou audiovizuální prezentaci (individuálně, ve dvojicích nebo v menších skupinách - podle formy prezentace). Možné formy prezentací by měly být: videoesej, inscenovaný rozhovor nebo moderovaná diskuse, případně lze využít jen audiozáznam a formu podcastu. Prezentace budou zaměřeny na aktuální bioetická témata, která jsou často zdrojem polarizace ve společnosti. Obsah prezentace by se měl opírat o klíčové kazuistiky a relevantní základní etické principy; měl by představit problematiku včetně souhrnu argumentů jednotlivých zúčastněných stran. Množství a předběžný rozsah prezentací si zvolí studenti na počátku kurzu. Na počátku kurzu se také stanoví datum pro odevzdání prezentace, a to tak, aby ostatní studenti a vyučující měli v rámci semestru možnost se k prezentaci vyjádřit na online diskusním fóru. Na základě reakcí by pak mělo následovat doplnění prezentace, např. jen ve formě zodpovězení dotazů.
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je vytvoření jedné, či více prezentací v předem domluveném rozsahu. Je-li autorem jeden student, stačí jedno téma (např. videoesej), v případě spolupráce více osob (např. inscenovaný rozhovor, diskuse) by mělo vzniknout tolik esejí, kolik je zúčastněných autorů. V případě rozsáhlejších, nebo naopak velmi krátkých prezentací, lze poměr po dohodě upravit. Předmět je ukončen kolokviem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi0954