Bi5040c Biostatistika - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Klára Benešová (cvičící)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Chloupková (cvičící)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Katinová (cvičící)
RNDr. Denisa Krejčí, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Lucie Kůsová (cvičící)
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Tereza Nečasová (cvičící)
Mgr. Ondřej Ngo (cvičící)
RNDr. Michal Svoboda (cvičící)
Mgr. Jan Švancara (cvičící)
Mgr. Michal Uher (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi5040c/01_1: Čt 8:00–9:50 D29/347-RCX2, J. Jarkovský
Bi5040c/01_2: Čt 8:00–9:50 D29/347-RCX2, J. Jarkovský
Bi5040c/02_1: Čt 10:00–11:50 D29/347-RCX2, J. Jarkovský
Bi5040c/02_2: Čt 10:00–11:50 D29/347-RCX2, J. Jarkovský
Bi5040c/03_1: Pá 8:00–9:50 D29/347-RCX2, J. Jarkovský
Bi5040c/03_2: Pá 8:00–9:50 D29/347-RCX2, J. Jarkovský
Předpoklady
NOW ( Bi5040 Biostatistika - základní kurz )
Souběžný zápis Bi5040 Biostatistika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do praktické analýzy dat pro studenty biologických a případně klinických vědních oborů. Látka navazuje na přednášku Bi5040 Biostatistika z pohledu praktického řešení problémů analýzy dat ve statistických software (popisná statistika, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy pro kategoriální data, ANOVA, korelační a regresní analýza, vizualizace dat, základy experimentálního designu). Kurz vede k osvojení základních principů biostatistické analýzy dat a připravuje uchazeče k jejímu samostatnému využití ve vlastní vědecké práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen používat následující metody analýzy metod:
Popisná statistika, vizualizace dat.
Tabulka statistických rozdělení.
Základy designu experimentů.
Modelová rozdělení pro spojité a kategoriální proměnné.
Aplikace binomického rozdělení na biologická data.
Jednovýběrové testy.
Dvouvýběrové testy.
Test dobré shody.
Analýza rozptylu (ANOVA).
Korelace, lineární regrese.
Osnova
  • 1. Úvod do statistiky, testování hypotéz. Stochastická rozložení, distribuční funkce, frekvenční tabulky, kvantily. Tabulky modelových rozložení. Výběry z biologických populací, zpracování dat. Úvod do plánování výběrů. 2. Spojitá, ordinální a nominální data v biologii. Odhady výběrových parametrů. Procenta a indexy jako odvozená biologická data. 3. Rozložení spojitých proměnných - testování hypotéz, grafické metody. Rozložení binárních proměnných - testování hypotéz, grafické metody. 4. Jednovýběrové testy. Testování hypotéz o parametrech výběrových populací: výběrový průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl. 5. Aplikace binomického rozložení v biologii, modelování pomocí binomického rozložení. Jednovýběrové testy o binomickém parametru p. 6. Srovnávání parametrů dvou výběrových populací. Parametrické a neparametrické metody. Formální prezentace srovnání dvou výběrových populací v literatuře. Grafické metody. 7. Analýza binárních a ordinálních dat. Test dobré shody: genetika, molekulární biologie, ekologie. Analýza R x C kontingenčních tabulek. 8. Korelační analýza. Parametrická a pořadová korelace. Korelační a kovarianční matice. 9. Analýza rozptylu (ANOVA), modely jednoduchého třídění.. Neparametrické metody analýzy rozptylu. 10. Úvod do regresní analýzy. Regresní analýza přímky. Analýza rozptylu v regresní analýze přímky. Lineární regrese. Analýza reziduí regresních modelů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Petrie, A., Watson, P. (2006) Statistics for Veterinary and Animal Science, Wiley-Blackwell; 2nd ed
  • Zar, J.H. (1998) Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed.
  • Sokal, R.R., Rohlf, F.J. (1994) Biometry, W. H. Freeman, 3th ed.
Výukové metody
Cvičení na počítačích prostřednictvím Microsoft Teams podporované Power Pointovými prezentacemi.
Metody hodnocení
Test spočívající v korektní aplikaci statistických metod na příkladových datech na PC.
Informace učitele
V podzimním semestru 2020 proběhne s rozvrhem synchronní výuka přes MS Teams.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.