Z0135p Úvod do studia planety Země

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Holuša (cvičící)
Mgr. Lucia Pastíriková (cvičící)
Garance
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 Pouze distančně
Předpoklady
( NOW ( Z0135c Úvod-planeta Země-cvičení ) || Z0135c Úvod-planeta Země-cvičení ) && ((! Z0135 Úvod do studia planety Země ) || ! NOWANY ( Z0135 Úvod do studia planety Země ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: studenti nemateřských oborů si mohou požádat prostřednictvím ISu o udělení výjimky
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentovi základní informace, které jsou nezbytné pro orientaci ve studiu geografie na fakultě a o geografii jako vědní disciplíně. Větší část je pak věnována prezentaci vybraných astronomických, geodetických a geofyzikálních poznatků, které mají bezprostřední vliv na mnohé geografické procesy a jevy odehrávající se v krajinné sféře Země.
Výstupy z učení
Student má základní poznatky z vybraných částí astronomie, geofyziky a geodézie ve vztahu k jejich důsledkům v podobě procesů a jevů v krajinné sféře Země. Má základní dovednosti týkající se použití vybraných algoritmů při řešení některých praktických výpočetních úloh. Hlavní důraz je kladen na pochopení následností procesu příčina - přenosový mechanismus - výsledek působení - geografické důsledky.
Osnova
 • 1. Úvod do studia planety Země
 • 2. Vesmír a sluneční soustava
 • 3. Základy orientace na Zemi a ve vesmíru
 • 4. Pohyby Slunce, Měsíce a vesmírných těles
 • 5. Čas a kalendář
 • 6. Tvar, rozměry a hmotnost Země
 • 7. Pohyby Země
 • 8. Slapové jevy
 • 9. Základy geofyziky
 • 10. Vývoj Země a jejích geosfér
 • 11. Geografický prostor. Geografické zákonitosti
Literatura
 • BRÁZDIL, Rudolf. Úvod do studia planety Země. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 365 s., [8. info
 • Strobach, Klaus. Unser Planet Erde. Ursprung und Dynamik. Berlin - Stuttgart: Gebrueder Borntraeger, 1991. 253 s.
 • HLAD, Oldřich a Jaroslav PAVLOUSEK. Přehled astronomie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1990. 427 s. ISBN 80-03-00160-9. info
 • OCHABA, Štefan. Geofyzika : základy fyziky Zeme a jej kozmického okolia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1986. 366 s. info
 • HVOŽDARA, Milan a Alina PRIGANCOVÁ. Zem - naša planéta. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989. 159 s. ISBN 8022400718. info
 • Thurman, Herold V. Trujillo, Alan P. Oceánografie. Praha: Computer Press. 2005. 479 s.
 • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek s možností dalšího procvičování teoretických poznatků pomocí e-learningu a dalších dokumentů.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Procvičování látky bude probíhat i formou e-learningu. Průběžné a závěrečné zkoušení proběhne písemnou formou.
Zkouška proběhne písemnou formou. Podle počtu přihlášených provedeme rozdělení do desetičlenných skupin - budeme psát ve více posluchárnách, příp. i ve více časech (9 a 11 h). Pokud by nebylo z důvodu epidemiologické situace možné písemku napsat prezenčně, dostali byste online kombinované zadání - část byste napsali online do odpovědníku, část na papír (kreslení, výpočty) a to poté vyfotili a nahráli do odevzdávárny. V odůvodněném případě může proběhnout zkouška i online ústní formou (po předchozí domluvě).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nutno zapsat právě na začátku studia v 1. semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.