Bi7170 Lékařská mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Vacek (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Hana Válková (pomocník)
Garance
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 N02112
Předpoklady
Zkouška z obecné mikrobiologie, biochemie, taxonomie bakterií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 40/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kursu je vytvoření praktických kompetencí pro odbornou práci v laboratoři klinické mikrobiologie.
Výstupy z učení
Na konci kursu budou studenti schopni porozumět patogenitě a virulenci bakterií, vylučování mikroorganismů z těla; porozumět normální tělesné mkroflóře, diagnostice a základům terapie chorob jednotlivých orgánových systémů, včetně virových, mykotických a parazitárních agens; pracovat s informacemi, týkajícími se racionální antimikrobiální terapie.
Osnova
 • Fungování laboratoře klinické bakteriologie, algoritmická diagnostika, časové důsledky;
 • Přehled klinicky významných bakterií
 • Přehled antimikrobiálních látek
 • Respirační infekce a jejich původci**
 • Trávicí infekce a jejich původci**
 • Močové infekce a jejich původci**
 • STD a jejich kultivovatelní původci
 • Infekce kůže, ran a tkání a jejich původci**
 • Nemoci způsobené špatně kultivovatelnými bakteriemi I, II (tbc, spirochety, mykoplasmata, rickettsie, chlamydie)**
 • Antigen a protilátka, využití v diagnostice
 • Imunizace pasivní a aktivní
 • Virová onemocnění člověka (přehled)**
 • Mykotická a parazitární onem. člověka **
 • Antimikrobiální terapie v praxi, atb střediska
 • Nozokomiální infekce**
 • **V těchto přednáškách bude poskytnut ucelený přehled, tj. nejen přehled patogenů, léčba a prevence, ale i přehled epidemiologie, přehled klinických příznaků (+ obrázky pacientů),
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie : vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 9788086850047. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • První dva tituly jsou základní, ostatní doplňkové
Výukové metody
přednáška + samostudium s využitím studijních opor na IS MU
Metody hodnocení
(Předpoklady ukončení praktické části jsou uvedeny u předmětu Bi7170c.) Návštěva přednášek se nekontroluje, je však vřele doporučena.
Předmět je zakončen zkouškou, která má tři části. Při neúspěchu při kterékoli části student dále nepokračuje, s výjimkou studenta, který přichází k poslednímu opravnému termínu. Ten vždy absolvuje všechny tři části zkoušky s tím, že u třetí části je přítomen přísedící.
(1) Student nejprve absolvuje písemný připouštěcí test (20 otázek, většina typu "single best answer", menší část doplňovacích či jiných). Test je úspěšně absolvován v případě alespoň 14 správných odpovědí. U opravného termínu se promíjí test studentům, kteří jej v předchozím pokusu napsali úspěšně.
(2) Poté student pokračuje k praktické zkoušce. Praktická zkouška představuje splnění praktického úkolu, který si student vylosuje nebo mu je určen asistentem. Může být také požádán o vypracování protokolu o úkolu. Praktická část zkoušky se u opravného termínu promíjí pouze studentům, kteří byli u předchozího pokusu hodnoceni známkou A nebo B.
(3) Poté student pokračuje k teoretické části, kde si losuje po jedné otázce ze tří okruhů. Otázek je celkem 180 (toto číslo se může mírně změnit). Student otázky vypracuje písemně, takto vypracované otázky podepíše a odevzdává. Následně jsou mu ústně kladeny doplňující dotazy k jednotlivým otázkám. Poté je student hodnocen.
Upozornění 1: U kterékoli části zkoušky může být student také vyzván k předložení protokolů z praktické části. Ke kvalitě jejich vypracování může být při konečném hodnocení přihlédnuto.
Upozornění 2: Odpuštění testu či praktické části zkoušky se netýká studentů, kteří přicházejí znovu na řádný termín poté, co si předmět zapsali jako opakovaný.
Poznámka: Student, který byl neúspěšný u části (1) či (2) a má pocit, že byl při hodnocení poškozen, se může do 60 minut odvolat k hlavnímu examinátorovi.
Informace učitele
Výuka probíhá každoročně, zpravidla v podzimním semestru.
Výuka probíhá v prostorách Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, budova H, vchod H1, studenti se shromáždí v šatně před praktikárnou. V praktikárně probíhá přednáška i cvičení.
Výuka je určena pro studenty obecné biologie se zaměřením na mikrobiologii. Mohou ji navštěvovat i studenti bakalářského studia buněčná a molekulární diagnostika, musí ale počítat s tím, že ne všemu budou rozumět.
E-mailový a telefonický kontakt - E-mail and phone contact:
doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta ústavu)
Secretářka: Jana Krajíčková, tel: +420 543 183 091
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, tel. 420 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, tel. +420 543 183 092
odb. as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, tel. + 420 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
Ing. Bc. Veronika Lýčková: 324090@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Místnost má polohový kód BBC11N02112 (popis zde: https://is.muni.cz/auth/kontakty/mistnost.pl?id=9407).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi7170