M1035 Matematika pro biochemiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Liczman (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:50 A,01026
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1035/01: Po 12:00–13:50 M2,01021, M. Čadek
M1035/02: St 18:00–19:50 M2,01021, P. Liczman
M1035/03: Čt 8:00–9:50 M5,01013, P. Liczman
Předpoklady
Základní středoškolská matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dát studentům biochemie základní přehled o metodách a technikách matematické analýzy a lineární algebry, které budou využity v dalším studiu. Důraz je kladen na intuitivní pochopení pojmů a jejich použití při řešení konkrétních úloh, nikoliv na přesnou matematickou teorii.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - porozumět základním matematickým modelům dynamického procesu, ty nejjednodušší (derivace a integrace funkcí jedné proměnné) aktivně používat.
Osnova
  • 1. Základní množinové pojmy, číselné množiny N, Z, Q, R. Tato část matematiky je průběžně vysvětlována tak, jak tyto základy jednotlivé kapitoly potřebují. 2. Funkce a jejich základní vlastnosti, 3. Zopakování a vlastnosti elementárních funkcí 4. Komplexní čísla 5. Spojité funkce a limita funkce 6. Derivace, extrémy a průběh funkce 7. Neurčitý integrál a jeho výpočet 8. Určitý integrál a jeho užití 9. Diferenciální rovnice a některé elementární metody jejich řešení 10. Vybrané jednoduché matematické modely v chemii 11. Vektory, matice, determinanty, operace s nimi 12. Systémy lineárních rovnic
Literatura
    doporučená literatura
  • DOŠLÁ, Zuzana a Petr LIŠKA. Matematika pro nematematické obory : s aplikacemi v přírodních a technických vědách. 1. vyd. Praha: Grada. 304 s. ISBN 9788024753225. 2014. URL info
Výukové metody
Přednáška s demonstračním řešením úloh. Cvičení s aktivním řešením úloh. Domácí úkoly.
Metody hodnocení
K zápočtu je potřeba 1) získat aspoň polovinu bodů za zadávané domácí úlohy 2) získat aspoň polovinu bodů v součtu bodů dvou písemek: písemky uprostřed semestru (20 % všech možných bodů) a písemky ve zkouškovém období (80 % všech možných bodů).
Informace učitele
Zadání domácích úloh bude v odpovědnících v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.