Bi8120 Applied Cell Biology

Faculty of Science
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Prerequisites
Bi1700 Cell Biology && ( Bi4010 Essential molecular biology || Bi4020 Molecular biology )
Basics of cell and molecular biology.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course, students should be able: to understand in detail the specific aspects of the anpplied cell biology; to explain the principles of main methodical approaches to the animal cells in applied cell biology; to interpret the main applications in biomedicine (reproductive medicine, cell therapies).
Syllabus (in Czech)
 • 1) STUDIUM ŽIVOČIŠNÝCH BUNĚK V PODMÍNKÁCH IN VITRO: vývoj kultivací buněk in vitro, podmínky kultivace savčích a lidských buněk in vitro, typy kultivací, vlastnosti normálních a transformovaných buněčných linií, praktické aplikace, archivace, sbírková pracoviště
 • 2) BIOMEMBRÁNY A BUNĚČNÁ FÚZE: vlastnosti biomembrán - imunofenotypizace buněk, fúze membrán a vezikulární transport - medicínské aspekty, využití liposomů a micel, buněčná fúze - hybridomová technologie, transport látek přes membrány - dialýza
 • 3) BUNĚČNÁ SMRT: typy buněčné smrti, apoptóza, metodické přístupy ke studiu apoptózy, cytotoxicita vs. viabilita, apoptóza - medicínské aspekty
 • 4) FERTILIZACE A EMBRYOGENEZE: meióza a gametogeneze, mechanismy fertilizace, časná embryogeneze, hybridi a chiméry
 • 5) ASISTOVANÁ REPRODUKCE ŽIVOČICHŮ A KLONOVÁNÍ: asistovaná reprodukce u živočichů - přehled metod a praktické aplikace, historie a metody klonování živočichů - partenogeneze, splitting techniky, klonování pomocí tvorby chimér, metoda SCNT, tvorba cybridů
 • 6) LÉKAŘSKY ASISTOVANÁ REPRODUKCE: neplodnost a její příčiny, historie asistované reprodukce v medicíně, přehled používaných metod, fertilizace in vitro, klonování člověka, příprava umělých gamet
 • 7) DIFERENCIACE BUNĚK: diferenciační potenciál živočišných buněk, diferenciační dráhy, růstové faktory, indukovaná diferenciace
 • 8) EMBRYONÁLNÍ KMENOVÉ BUŇKY A INDUKOVANÉ PLURIPOTENTNÍ BUŇKY: vlastnosti kmenových buněk, embryonální kmenové buňky, linie kmenových buněk v podmínkách in vitro, indukované pluripotentní buňky
 • 9) ADULTNÍ KMENOVÉ BUŇKY A NÁDOROVÉ KMENOVÉ BUŇKY: adultní kmenové buňky - biologické vlastnosti, diferenciační potenciál, transdiferenciace, mikroprostředí, hypotézy vzniku nádorových kmenových buněk, nádorové kmenové buňky - biologické vlastnosti, možnosti cílené protinádorové terapie
 • 10) BUNĚČNÉ TERAPIE: regenerativní medicína, metody buněčné biologie v genových terapiích, imunoterapie nádorů, příprava orgánových, tkáňových a buněčných derivátů in vitro, využití adultních a embryonálních kmenových buněk
Literature
 • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
Written test and oral exam.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2020/Bi8120