C5920 Správná laboratorní praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti analytické chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Je uveden obsah a cíl GLP, citovány základní pojmy a normy. Diskutována je organizace laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti. Navazuje část zabývající se validací zařízení, analytického systému a analytických metod, stanovením provozních charakteristik analytické metody a hodnocením výsledků analýz. Závěrečná část je věnována zásadám správného odběru vzorků včetně základních technik odběru z homogenních a nehomogenních objektů, návrhu a vyhodnocení vzorkovacího plánu s důrazem na vzorkování složek životního prostředí. Vedle obecných témat a pojmů je předmět orientován na oblast analytické chemie, příp. analytické chemie životního prostředí.
Osnova
  • I. Obsah a cíl GLP. Vývoj, legislativa, normy řady ISO 9000, zabezpečování jakosti, systémy jakosti, řízení jakosti. II. Základní opatření.Organizace laboratoře a podmínky činnosti. Vedoucí studie, odbor zabezpečování jakosti, personál. Standardní operační postupy, reagenty a roztoky, kontrolní, referenční a testovací látky, hrubá data, archivace, zařízení, kalibrační standardy, průběh studie. Prosazování GLP a GALP. III. Akreditace zkušebních laboratoří. EAL, EUROLAB, EURACHEM, akreditace v ČR, ČIA a externí akreditační střediska, akreditace laboratoře a osvědčení o správné činnosti laboratoře. Norma ČSN EN 45001 a její místo v systému norem zabývajících se akreditací a certifikací, terminologie. IV. Zkoušení způsobilosti laboratoří. Národní program zkoušení způsobilosti, postup, metodika, z-skóre, reprezentativní hodnota RSZ, suma čtverců z-skóre SSZ. V. Validace a testování. Validace zařízení, metody, analytického systému a dat. Validace analytického systému, primární validace, periodická validace, význam pro separační techniky, sledované parametry, ověřování jakosti v průběhu rutinní analýzy. VI. Validace analytických metod. Specifické rysy metod pro kontrolu a monitoring chemické kontaminace, standardizované metody vs. metody zvolené laboratoří. Terminologie. VII. Stanovení provozních charakteristik analytické metody. Postup, cíle, přehled provozních charakteristik. Vývoj analytické metody / postupu, rozsah validace. Dokumentace analytické metody. VIII. Hodnocení výsledků ve vztahu k limitním hodnotám, pozitivní a negativní výsledek, reálné a falešné výsledky, rozhodovací limit, křivky jistoty. Posuzování výsledků analýz z ukazatelů opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, kritický rozdíl. Regulační diagramy. IX. Zásady správného odběru vzorků. Vzorek, kvalita vzorku, kvalita objektu. Homogenní objekty a heterogenní objekty - randomizované a segregované. Vzorek, inkrement, subvzorek. Chyby vzorkování a vzorkovací plán. X. Základní techniky odběru vzorků. Odběr z homogenních objektů, test homogenity. Odběr z nehomogenních objektů, náhodné vzorkování, vzorkování po vrstvách, vzorkování klastrů, intraklastrový korelační koeficient. Vícestupňové vzorkování. Zajištění náhodnosti odběru vzorků. Systematické vzorkování nehomogenních materiálů, rozptyl vzorkování a časová konstanta, autokovariační funkce. Určení nezbytného počtu odebraných vzorků - segregované objekty, vícestupňové vzorkování, vzorkování po vrstvách. XI. Návrh a vyhodnocení vzorkovacího plánu. Vyhodnocení shodnosti vzorkování, odhad rozptylů, úprava vzorkovacího plánu. Vyhodnocení správnosti vzorkování, slepé pokusy. Zacházení se vzorky, uchovávání a transport. Dokumentace vzorkování, přijetí vzorku k analýze. XII. Vzorkování při analýze složek životního prostředí. Plánování studie, pilotní studie. Způsob odběru a počet vzorků, počet opakování. Technika odběru vzorků, potenciální environmentální distribuce analytů, kontrola jakosti vzorkování jednotlivých typů vzorků.
Literatura
  • CROSBY, N. T. a F. E. PRICHARD. Quality in the Analytical Laboratory. Chichester: J. Wiley, 1995. Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0 471 95470 5. info
  • MESTEK, O. a L. NONDEK. Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí. Praha: Eurachem - ČR, 1995. Kvalimetrie, 4. ISBN 80-901868-0-7. info
Metody hodnocení
přednášky, týdně, písemný test, kolokvium
Informace učitele
Téma Správná laboratorní praxe (GLP) je součástí požadavků ke SZZ magisterského studijního programu Chemie, studijní obor Chemie životního prostředí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.