OVp009 Seminář k dějinám filozofie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp009/01: Po 9:00–9:50 učebna 36, E. Vonková
OVp009/02: Čt 13:00–13:50 učebna 34, E. Vonková
OVp009/03: Čt 17:00–17:50 učebna 41, E. Vonková
OVp009/04: Čt 11:00–11:50 učebna 39, E. Vonková
OVp009/05: Čt 15:00–15:50 učebna 78, E. Vonková
OVp009/06: St 10:00–10:50 učebna 42, E. Vonková
OVp009/07: Čt 10:00–10:50 učebna 39, E. Vonková
Předpoklady
OVp001 Dějiny filozofie 1 && OVp002 Seminář k dějinám filozofie 1 && NOW ( OVp008 Dějiny filozofie 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: pochopit klíčové momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie, vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby, dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů, interpretovat vybrané filosofické texty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: pochopit klíčové momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie, vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby, dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů, interpretovat vybrané filosofické texty.
Osnova
 • Seminář k dějinám filosofie 2 je věnován četbě a rozboru textů novověkých myslitelů: Texty (skripta E. Vonkové) k jednotlivým seminářům v učebních materiálech předmětu v is.muni! 1. Model nekonečného vesmíru 2. Baconovy idoly 3. Metodická skepse R. Descarta 4. Pluralismus Leibnizův 5. Lockovy primární a sekundární kvality 6. Berkeleyův subjektivismus 7. Humův agnosticismus – pojetí kauzality 8. Koperníkovský obrat I. Kanta 9. Hegelovo pojetí vývoje filosofie Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu), studijní opory 1. téma: Bruno, G. O nekonečnu, vesmíru a světech 2. téma: Bacon, F. Nové Organon 3. téma: Descartes, R. Rozprava o metodě 4. téma: Leibniz, G.W. Monadologie 5. téma: Locke, J. Esej o lidském rozumu 6. téma: Berkeley, G. Pojednání o základech lidského poznání 7. téma: Hume, D. Zkoumání lidského rozumu 9. téma: Kant, I. Kritika čistého rozumu 10.téma: Hegel, G. Dějiny filosofie- I. díl
Literatura
  povinná literatura
 • Reading and interpretation attemt of sellected texts fom the modern philosophy:liter. in syllabus
 • Texty pro četbu a interpretaci v osnově Texts for reading and interpretation in syllabus
 • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
 • SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novovekej filozofie :od Descarta po Wittgensteina. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 445 s. ISBN 80-7115-023-1. info
  doporučená literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. s. 9-450, 463 s. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4. info
 • SOBOTKA, Milan, Milan ZNOJ a Josef MOURAL. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 269 s. ISBN 80-7007-030-7. info
  neurčeno
 • Texty (online skripta) k seminářům ve studijních materiálech předmětu
Výukové metody
Typ výuky: seminář - online
Metody hodnocení
Ukončení: závěrečná semestrální práce. Rozsah 13 stran. Studenti využijí primární a sekundární literaturu. Studenti v seminární práci dokáží, že jsou schopni číst filosofický text, porozumět filosofickému textu, interpretovat filosofický text na základě znalostí získaných ve výuce.
Informace učitele
Témata seminárních prací z předmětu Dějiny filosofie 2 : 1.Hérakleitos versus Elejští ? 2.Platónovo učení o duši. 3.Srv. Aristotelova učení o duši s koncepcí Platónovou 4.Epikúros,pilný či odbojný žák Démokritův? 5.Hérakleitovské inspirace ve stoicismu. 6.Obtížnost putování lidské duše k Jednu /Plótínovy Eneady/ 7.Novoplatónismus, inspirační zdroj křesťanské filosofie. 8.Výsledek pohledu do sebe sama Augustina Aurelia. 9.G.Bruno světlonošem či kacířem ? 10.Descartovo pojetí subjektu a jeho historický význam. 11.Místo Boha v Descartové filosofii. 12.Vnitřní rozpory Descartova dualismu. 13.Spinozovo a Brunovo pojetí substance/srovnání/. 14.Leibnizova transformace substance do jedinečného. 15.Lockova polemika s myšlenkou vrozených idejí a její důsledky. 16.Oprávněnost pojmenování J.Locka empirikem. 17.Neoprávněnost pojmenování J.Locka empirikem. 18.Proč měl Berkeley pravdu ? 19.Proč neměl Berkeley pravdu ? 20.Humův útěk k absolutnímu skepticismu. 21.Podstata Kantova koperníkovského obratu. 22.Hegelův pohled do dějin filosofie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.