OVp008 Dějiny filozofie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 16:00–16:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
OVp008/01: Čt 14:00–14:50 učebna 38, E. Vonková
OVp008/02: Čt 15:00–15:50 učebna 38, E. Vonková
OVp008/03: Čt 12:00–12:50 učebna 42, E. Vonková
OVp008/04: Čt 11:00–11:50 učebna 37, E. Vonková
OVp008/05: St 8:00–8:50 učebna 38, E. Vonková
OVp008/06: Po 15:00–15:50 učebna 51, E. Vonková
OVp008/07: Čt 17:00–17:50 učebna 41, E. Vonková
Předpoklady
OVp001 Dějiny filozofie 1 && OVp002 Seminář k dějinám filozofie 1 && NOW ( OVp009 Seminář k dějinám filozofie 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: pochopit klíčové momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie, vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby, dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů, interpretovat vybrané filosofické texty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: pochopit klíčové momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie, vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby, dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů, interpretovat vybrané filosofické texty.
Osnova
 • Text v MOODLE PdF MU: https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2076 1. Renesanční platonismus versus renesanční aristotelismus. 2. Myšlení vrcholné renesance (filosofie a věda). 3. Pojem novověk a jeho naplnění. F. Bacon. 4. Descartova cesta ke "Cogito, ergo sum" a její důsledky. 5. Reakce na Descartův dualismus a nejen na něj. Spinoza.Genius Leibnizův. 6. Skromnost filosofa Locka a jeho vliv v následujících dějinách filosofie. 7. Berkeleyova kritika J.Locka a jeho cesta k " Být, znamená být vnímán." 8. Humův čistý empirismus? 9. Optimistický racionalismus osvícenství. 10. Filosofie I.Kanta, základní přelom v dějinách myšlení. 11. Filosofie Fichtova, duchovní odkaz doby. 12. Filosofie Schellingova, protipól filosofie Fichtovy? 13. Hegelova filosofie filosofií svobodného či nesvobodného člověka?
Literatura
  povinná literatura
 • https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2076
 • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc. ISBN 80-7182-064-4. 1998. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. 1996. info
 • SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novovekej filozofie :od Descarta po Wittgensteina. 1. vyd. Bratislava: Archa. 445 s. ISBN 80-7115-023-1. 1991. info
  doporučená literatura
 • Blecha, Ivan. Filosofie. Olomouc : Vydavatelství Olomouc, 2004, 279s. ISBN 80-7182- 147-0
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. 2002. info
 • SOBOTKA, Milan, Milan ZNOJ a Josef MOURAL. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR. 269 s. ISBN 80-7007-030-7. 1993. info
  neurčeno
 • The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy, ed. D. Garber – M. Ayers, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press 1998
Výukové metody
Typ výuky: přednáška
Metody hodnocení
Závěr: ústní zkouška.Tři otázky, všechny zodpovědět. Student musí prokázat znalosti, které odpovídají zadané povinné literatuře a obsahu výuky (viz syllabus).
Navazující předměty
Informace učitele
Témata seminárních prací : Hérakleitos versus Elejští? Platónův člověk člověkem dvou světů? Platónovo učení o duši Aristotelovo učení o duši Epikúros, žák Démokritův? Hérakleitovské inspirace ve stoicismu Obtížnost putování lidské duše k Jednu Novoplatónismus, inspirační zdroj křesťanství Výsledek pohledu do sebe sama Augustina Aurelia Ontologie G.Bruna Descartovo pojetí subjektu a jeho historický význam Místo Boha v Descartově filosofii Vnitřní rozpory Descartova dualismu Spinozovo a Brunovo pojetí subjektu Leibnizova transformace substance do jedinečného Lockova polemika s myšlenkou vrozených idejí Oprávněnost pojmenování J.Locka empirikem Neoprávněnost pojmenování Locka empirikem Proč měl Berkeley pravdu? Proč neměl Berkeley pravdu? Humův útěk k absolutnímu skepticismu La Mettrieovo pojetí člověka (srv.s Descartem) Podstata Kantova koperníkovského obratu Schellingovo pojetí přírody z pohledu člověka 21.stol. Hegelův pohled do dějin filosofie Témata seminárních prací : Hérakleitos versus Elejští? Platónův člověk člověkem dvou světů? Platónovo učení o duši Aristotelovo učení o duši Epikúros, žák Démokritův? Hérakleitovské inspirace ve stoicismu Obtížnost putování lidské duše k Jednu Novoplatónismus, inspirační zdroj křesťanství Výsledek pohledu do sebe sama Augustina Aurelia Ontologie G.Bruna Descartovo pojetí subjektu a jeho historický význam Místo Boha v Descartově filosofii Vnitřní rozpory Descartova dualismu Spinozovo a Brunovo pojetí subjektu Leibnizova transformace substance do jedinečného Lockova polemika s myšlenkou vrozených idejí Oprávněnost pojmenování J.Locka empirikem Neoprávněnost pojmenování Locka empirikem Proč měl Berkeley pravdu? Proč neměl Berkeley pravdu? Humův útěk k absolutnímu skepticismu La Mettrieovo pojetí člověka (srv.s Descartem) Podstata Kantova koperníkovského obratu Schellingovo pojetí přírody z pohledu člověka 21.stol. Hegelův pohled do dějin filosofie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/OVp008