OVp009 Seminář k dějinám filozofie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 16:00–16:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
OVp009/01: Čt 14:00–14:50 učebna 38, E. Vonková
OVp009/02: Čt 15:00–15:50 učebna 38, E. Vonková
OVp009/03: Čt 12:00–12:50 učebna 42, E. Vonková
OVp009/04: Čt 11:00–11:50 učebna 37, E. Vonková
OVp009/05: St 8:00–8:50 učebna 38, E. Vonková
OVp009/06: Po 15:00–15:50 učebna 51, E. Vonková
OVp009/07: Čt 17:00–17:50 učebna 41, E. Vonková
Předpoklady
OVp001 Dějiny filozofie 1 && OVp002 Seminář k dějinám filozofie 1 && NOW ( OVp008 Dějiny filozofie 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: pochopit klíčové momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie, vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby, dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů, interpretovat vybrané filosofické texty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: pochopit klíčové momenty novověké metafyziky, epistemologie a metodologie, vysvětlit základní principy velkých filozofických koncepcí té doby, dokáže rovněž patřičně interpretovat myšlenky a důvody významných novověkých filozofů, interpretovat vybrané filosofické texty.
Osnova
 • Seminář k dějinám filosofie 2 je věnován četbě a rotboru textů novověkých myslitelů: 1. Model nekonečného vesmíru 2. Baconovy idoly 3. Metodická skepse R. Descarta 4. Pluralismus Leibnizův 5. Lockovy primární a sekundární kvality 6. Berkeleyův subjektivismus 7. Humův agnosticismus – pojetí kauzality 8. Umělecká forma ve filosofii Voltairově 9. Koperníkovský obrat I. Kanta 10. Kantovo apriori 11. Hegelovo pojetí vývoje filosofie Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu), studijní opory 1. téma: Bruno, G. O nekonečnu, vesmíru a světech 2. téma: Bacon, F. Nové Organon 3. téma: Descartes, R. Rozprava o metodě 4. téma: Leibniz, G.W. Monadologie 5. téma: Locke, J. Esej o lidském rozumu 6. téma: Berkeley, G. Pojednání o základech lidského poznání 7. téma: Hume, D. Zkoumání lidského rozumu 8. téma: Voltaire. Filosofický slovník 9. téma: Kant, I. Kritika čistého rozumu 10.téma: Kant, I. Prolegomena 11.téma: Hegel, G. Dějiny filosofie- I. díl
Literatura
  povinná literatura
 • Reading and interpretation attemt of sellected texts fom the modern philosophy:liter. in syllabus
 • Texty pro četbu a interpretaci v osnově Texts for reading and interpretation in syllabus
 • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
 • SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novovekej filozofie :od Descarta po Wittgensteina. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 445 s. ISBN 80-7115-023-1. info
  doporučená literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. s. 9-450, 463 s. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4. info
 • SOBOTKA, Milan, Milan ZNOJ a Josef MOURAL. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 269 s. ISBN 80-7007-030-7. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář
Metody hodnocení
Ukončení: závěrečná semestrální práce. Rozsah 13 stran. Studenti využijí primární a sekundární literaturu. Studenti v seminární práci dokáží, že jsou schopni číst filosofický text, porozumět filosofickému textu, interpretovat filosofický text na základě znalostí získaných ve výuce.
Informace učitele
Témata seminárních prací z předmětu Dějiny filosofie 2 : 1.Hérakleitos versus Elejští ? 2.Platónovo učení o duši. 3.Srv. Aristotelova učení o duši s koncepcí Platónovou 4.Epikúros,pilný či odbojný žák Démokritův ? 5.Hérakleitovské inspirace ve stoicismu. 6.Obtížnost putování lidské duše k Jednu /Plótínovy Eneady/ 7.Novoplatónismus, inspirační zdroj křesťanské filosofie. 8.Výsledek pohledu do sebe sama Augustina Aurelia. 9.G.Bruno světlonošem či kacířem ? 10.Descartovo pojetí subjektu a jeho historický význam. 11.Místo Boha v Descartové filosofii. 12.Vnitřní rozpory Descartova dualismu. 13.Spinozovo a Brunovo pojetí substance/srovnání/. 14.Leibnizova transformace substance do jedinečného. 15.Lockova polemika s myšlenkou vrozených idejí a její důsledky. 16.Oprávněnost pojmenování J.Locka empirikem. 17.Neoprávněnost pojmenování J.Locka empirikem. 18.Proč měl Berkeley pravdu ? 19.Proč neměl Berkeley pravdu ? 20.Humův útěk k absolutnímu skepticismu. 21.La Mettrieho člověk stroj /srv s Descartem/. 22.Podstata Kantova koperníkovského obratu. 23.Schellingovo pojetí přírody z pohledu člověka konce 20.st. 24.Hegelův pohled do dějin filosofie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/OVp009