BLPP011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Monika Halmová (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Křemečková (cvičící)
MUDr. David Kříž (cvičící)
MUDr. Adam Predáč (cvičící)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (pomocník)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (86,00 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (14,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BLPP011c/Ct1430: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák, M. Halmová, M. Helán, P. Křemečková, A. Predáč, liché kalendářní čtvrtky 14:30, F37/355
BLPP011c/LABD: Po 25. 9. 8:00–9:40 F37/355, 8:00–9:40 F37/357, Po 9. 10. 8:00–9:40 F37/355, 8:00–9:40 F37/357, Po 23. 10. 8:00–9:40 F37/357, 8:00–9:40 F37/355, Po 6. 11. 8:00–9:40 F37/355, 8:00–9:40 F37/357, Po 20. 11. 8:00–9:40 F37/357, 8:00–9:40 F37/355, Po 4. 12. 8:00–9:40 F37/357, 8:00–9:40 F37/355, Po 18. 12. 8:00–9:40 F37/357, 8:00–9:40 F37/355, L. Dadák, M. Halmová, M. Helán, P. Křemečková, A. Predáč
BLPP011c/LGMD: Čt 12. 10. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, Čt 26. 10. 12:30–14:10 F37/357, 12:30–14:10 F37/355, Čt 9. 11. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, Čt 23. 11. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, Čt 7. 12. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, Čt 21. 12. 12:30–14:10 F37/355, 12:30–14:10 F37/357, L. Dadák, M. Halmová, M. Helán, P. Křemečková, A. Predáč
BLPP011c/Po10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák, M. Halmová, M. Helán, P. Křemečková, A. Predáč
BLPP011c/Po1430: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák, M. Halmová, M. Helán, P. Křemečková, A. Predáč
Předpoklady
NOW ( BLPP011p První pomoc-předn. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teoretické seznámení studentů s doporučenými postupy pro poskytování první pomoci prostřednictvím e-learningu. Výuka praktických dovedností a nácvik postupů poskytování první pomoci prostřednictvím simulační výuky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundární vyšetření pacienta v rozsahu laické první pomoci
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí
- zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání
- ošetřit masivní krvácení
- provést tlak v ráně
- naložit tlakový obvaz
- naložit škrtidlo
- provést Rautekův manévr
- otočit bezvědomého z břicha na záda
- rozpoznat projevy alergické reakce a anafylaxe
- použít autoinjektor s adrenalinem
- popsat příznaky cévní mozkové příhody a poskytnout pacientovi první pomoc
- popsat příznaky a možné příčiny křečových stavů a provést pacientovi první pomoc.
- popsat pravidla chování na místě dopravní nehody a třídění zraněných, zajistit své bezpečí v místě události
- komunikovat s pacientem při vědomí
Osnova
 • Přístup k bezvědomému Posouzení situace, vyšetření zraněného, kontrola základních životních funkcí.
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělých a použití AED
 • KPR dítěte, obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
 • Zástava krvácení, základy obvazové techniky, šok
 • Zlomeniny, imobilizace, manipulace s bezvědomým
 • Další život ohrožující stavy
 • Konzultace
Literatura
  povinná literatura
 • DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA a Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8. info
  doporučená literatura
 • European Resuscitation Council Guidelines 2021 (https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ba.pdf https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Fi.pdf)
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
  neurčeno
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Barry KLAASSEN. First aid manual : the Authorised Manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. Revised 10th edition. London: DK, 2016. 288 stran. ISBN 9780241241233. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BLPP011c!
Výukové metody
Podrobné a aktuální informace naleznete v e-learningu v kapitole Instrukce k výuce první pomoci
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
Při výuce první pomoci jsou využívány principy simulační výuky. Student si v rámci domácí přípravy před cvičením prostuduje danou lekci v e-learningu první pomoci. Každá lekce e-learningu je zakončena testem. Tento test student musí splnit před příchodem na cvičení, jinak nebude k výuce připuštěn. Během cvičení bude probíhat nácvik jednotlivých technik a postupů v krátkých simulacích, po kterých následuje strukturovaný debriefing a další trénink.
Po absolvování každého cvičení je povinností studenta vyplnění zpětnovazebního dotazníku, jehož součástí jsou opět i testové otázky.
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná ve 100 %.
Před každým cvičením je nutné vyplnit vstupní test, jinak student nebude připuštěn na hodinu. Student vybírá nejlepší správnou odpověď. K úspěšnému splnění testu je nutné mít 80 % odpovědí správně. Počet opakování připouštěcího testu není omezen.
Předmět je zakončen kolokviem, které se skládá z praktické části a teoretické diskuze. V rámci praktické části musí student úspěšně projít jednou simulací. Hodnocení bude probíhat dle standardizovaného checklistu. V teoretické části student diskutuje na 2 losovaná témata.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
Studentům doporučujeme sledovat interaktivní osnovu předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/BLPP011c