BLPP011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Hillová Mannová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Rozvrh
Po 11:20–13:00 IKII N04012
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zdravotní laborant, ISP: První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmocerebrální resuscitace.
Osnova
  • Zdravotní laborant, ISP: Význam, rozdělení PP, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF, hodnocení vědomí. Vyproštění, transport raněných, základní léčebné polohy, druhy ran - kritéria dělení, ošetření. Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, obsah autolékárničky, základy obvazové techniky . Bezvědomí, základy resuscitace, pomůcky k zajištění průchodnosti volných cest dýchacích, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti. Krvácení - druhy, technika ošetření, šok - známky, dělení, pravidlo 5 T. Poškození teplem - celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma. Poškození chladem - celkové, místní. Poleptání - kyselinou, louhem. Poranění kloubů, kostí, šlach - diagnostika, ošetření. Poranění hrudníku, břicha, páteře - vyšetření postiženého, poranění hlavy, obličeje, oka, nosu, ucha, hltanu. Překotný porod. Polytrauma, tonutí, intoxikace. PP u náhle vzniklých stavů - AIM, CMP, NPB, konvulzivní stavy, DM, astma. Případové studie k probraným tématům.
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BLPP011c!
Informace učitele
Zdravotní laborant, ISP: Seznam doporučené studijní literatury: BERÁNKOVÁ, Monika, FLEKOVÁ, Anna, a HOLZHAUSEROVÁ, Blanka. První pomoc. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8. BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2004. 76 s. ISBN 80-247-0680-0. ČESKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Nové doporučené postupy pro resuscitaci (KPR), publikované Evropskou radou pro resuscitaci [online]. 2005 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . ČESKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Stanovisko Evropské rady pro resuscitaci ke změně ERC Guidelines a resusucitační praxi ze dne 4. 1. 2006 [online]. 2006 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . ERTLOVÁ, Františka, MUCHA, Josef, aj. Přednemocniční neodkladná péče. 1.vyd. Brno: IDV PZ, 2000. 340 s. ISBN 80-7013-300-7. EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL. New guidelines for resuscitation (CPR) published by the European resuscitation council [online]. 2005 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . POKORNÝ, Jiří, aj. Doporučení ERC pro resuscitaci 2005. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta a.s. ISSN 0044-1996. 2005, roč.54, č.50, s.10-13. POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003, 2005. 351 s. ISBN 80-7262-241-5.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.