CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Pařízková (cvičící)
Mgr. Zdeňka Šrámková (cvičící)
Mgr. Martina Vohralíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Zemanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBB119/A: Pá 8:20–9:55 N01023, Z. Šrámková
CJBB119/B: Po 8:20–9:55 N01023, Z. Šrámková
CJBB119/C: Po 10:00–11:35 N01023, Z. Šrámková
CJBB119/D: Út 8:20–9:55 N01023, Z. Šrámková
CJBB119/E: Út 10:00–11:35 C11bezkodu, Z. Šrámková
CJBB119/F: St 8:20–9:55 A48, Z. Šrámková
CJBB119/G: St 10:00–11:35 A48, Z. Šrámková
CJBB119/H: Čt 8:20–9:55 B21, Z. Šrámková
CJBB119/I: Po 11:40–13:15 C41, Z. Šrámková
CJBB119/K: Čt 11:40–13:15 N01023, J. Vojtová
CJBB119/L: St 10:00–11:35 A43 stara, J. Zemanová
CJBB119/M: Po 13:20–14:55 A42 stara, J. Zemanová
CJBB119/N: Pá 8:20–9:55 B21, M. Vohralíková
CJBB119/O: Čt 16:40–18:15 B21, Z. Pařízková
Předpoklady
Středoškolské znalosti českého pravopisu (maturita z českého jazyka). Předmět je určen pro studenty celé MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Chystáte se psát referát, diplomovou práci nebo jen potřebujete zaslat obyčejný dopis a chcete, aby Váš text byl nejen zajímavý, ale také jazykově v pořádku, a tudíž příjemcem lépe hodnocen? Nejste si vždy jisti, který tvar slova použít je správný? Seminář poskytuje příležitost všem studentům zamyslet se nad správnou formou vyjadřování v psané podobě. Je praktickou pomocí pro zájemce, kteří se chtějí zdokonalit v kultivované a bezchybné češtině, mj. při psaní odborného textu. Studenti získají základní informace o kodifikaci současné češtiny, o kodifikačních příručkách a jejich struktuře či možnostech využití. Výuka přispívá k objasnění pravopisných úskalí češtiny, specifik a nejčastějších chyb v psaném projevu. Cílem je upevnit a dále prohloubit znalost spisovného jazyka z hlediska morfologického, lexikálního a syntaktického, vč. psaní velkých písmen, přejatých slov, zkratek a obtížnějších pravopisných jevů (shoda). Krátký teoretický výklad je následně doplněn převažující skupinovou prací s praktickými cvičeními, k dispozici (vzhledem k potřebě průběžného testování získaných znalostí) jsou rovněž e-learningové procvičovací úlohy v Elfu ke každému tématu. Studenti navíc zvládnou i základní jazykovědnou terminologii.
Osnova
 • 1) Vymezení základních pojmů (úzus, norma, kodifikace, spisovný jazyk), nástin průběhu pravopisné reformy po r. 1993 a seznámení se základní literaturou předmětu; 2) Psaní i/y po obojetných hláskách; psaní ů/ú ve slovech domácích a cizích; 3) Psaní skupin bě/pě/vě/mě, maskulina; 4) Zájmena, feminina; 5) Neutra, hranice slov v písmu; 6) Souhláskové skupiny, adjektiva; 7) Předložky a předpony s-/z-/vz-, číslovky; 8) Interpunkce ve větě jednoduché; 9) Interpunkce v souvětí; 10) Psaní velkých písmen; 11) Psaní slov do češtiny přejatých; 12) Verba. (Pořadí probíraných témat určují vyučující.) Teorie k jednotlivým tématům a povinná cvičení - viz Studijní materiály u anotace předmětu, případně také pod předmětem na www.phil.muni.cz/elf.
Literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1998]. info
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005. 248 s. ISBN 808649621X. info
 • KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 9788020014153. info
 • Pravidla českého pravopisu. Vydání 2. (s Dodatkem Mini. Praha: Academia, 2005. 391 stran. ISBN 802001327X. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
 • BRABCOVÁ, Radoslava. Novinky z pravopisu a tvarosloví. 2. dopl. vyd. Dobřichovice: Kava-Pech, 2000. 88 s. ISBN 80-85853-45-0. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 74 s. ISBN 808582793X. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem ve formě písemného testu. Podmínkou připuštění k závěrečnému testu je s ohledem na praktické zaměření předmětu kromě aktivní práce v semináři také splněná docházka (maximálně 2 absence). Test sestává ze dvou částí, diktátu a doplňovacího cvičení vycházejícího z probraných témat z českého pravopisu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.