CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeňka Šrámková (cvičící)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBB119/A: Po 9:10–10:45 C41, Z. Šrámková
CJBB119/B: Po 10:50–12:25 C41, Z. Šrámková
CJBB119/C: Út 9:10–10:45 C41, Z. Šrámková
CJBB119/D: Út 10:50–12:25 C31, Z. Šrámková
CJBB119/E: St 9:10–10:45 C41, Z. Šrámková
CJBB119/F: St 10:50–12:25 C41, Z. Šrámková
CJBB119/G: St 12:30–14:05 C43, Z. Šrámková
CJBB119/H: Čt 9:10–10:45 C41, Z. Šrámková
CJBB119/I: Čt 10:50–12:25 C41, Z. Šrámková
CJBB119/K: Po 17:30–19:05 C11, M. Ireinová
CJBB119/L: Po 19:10–20:45 N01023, M. Ireinová
Předpoklady
Středoškolské znalosti českého pravopisu (maturita z českého jazyka). Předmět je určen pro studenty prezenčního studia na celé MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Chystáte se psát referát, diplomovou práci nebo jen potřebujete zaslat obyčejný dopis a chcete, aby Váš text byl nejen zajímavý, ale také jazykově v pořádku, a tudíž příjemcem lépe hodnocen? Nejste si vždy jisti, který tvar slova použít je správný? Seminář poskytuje příležitost studentům zamyslet se nad správnou formou vyjadřování v psané podobě. Je praktickou pomocí pro zájemce, kteří se chtějí zdokonalit v kultivované a bezchybné češtině, mj. při psaní odborného textu. Studenti získají základní informace o kodifikaci současné češtiny, o kodifikačních příručkách a jejich struktuře či možnostech využití. Výuka přispívá k objasnění pravopisných úskalí češtiny, specifik a nejčastějších chyb v psaném projevu. Studenti si upevní a dále prohloubí znalost spisovného jazyka z hlediska morfologického, lexikálního a syntaktického, vč. psaní velkých písmen, přejatých slov, zkratek a obtížnějších pravopisných jevů (shoda), navíc zvládnou i základní jazykovědnou terminologii, budou schopni na základě nabytých znalostí aplikovat současná pravopisná pravidla a identifikovat prohřešky proti spisovné normě v konkrétním předloženém textu.
Osnova
 • 1) Vymezení základních pojmů, nástin průběhu pravopisné reformy po r. 1993 a seznámení se základní literaturou předmětu, jazyková poradna; 2) Psaní i/y po obojetných hláskách; psaní ů/ú ve slovech domácích a cizích; 3) Psaní skupin bě/pě/vě/mě, maskulina; 4) Zájmena, feminina; 5) Neutra, hranice slov v písmu; 6) Souhláskové skupiny, adjektiva; 7) Předložky a předpony s-/z-/vz-, číslovky; 8) Interpunkce ve větě jednoduché; 9) Interpunkce v souvětí; 10) Psaní velkých písmen; 11) Psaní slov do češtiny přejatých; 12) Verba. (Pořadí probíraných témat si určují vyučující.) Více informací rovněž k dispozici pod dotyčným kurzem na http://elf.phil.muni.cz/elf
Literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1998]. info
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801. info
 • KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 9788020014153. info
 • Pravidla českého pravopisu. Vydání 2. (s Dodatkem Mini. Praha: Academia, 2005. 391 stran. ISBN 802001327X. info
 • SVOZILOVÁ, Naďa a Hana PROUZOVÁ. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Edited by Anna Jirsová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 579 s. ISBN 8020013105. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
 • BRABCOVÁ, Radoslava. Novinky z pravopisu a tvarosloví. 2. dopl. vyd. Dobřichovice: Kava-Pech, 2000. 88 s. ISBN 80-85853-45-0. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 74 s. ISBN 808582793X. info
Výukové metody
Předmět má formu semináře. V semináři je kombinován výklad vyučujícího se samostatnou prací posluchačů. Krátký teoretický výklad je následně doplněn převažující skupinovou prací s praktickými cvičeními, k dispozici (vzhledem k potřebě průběžného testování získaných znalostí) jsou rovněž dány studentům ke každému probíranému tématu e-learningové procvičovací úlohy v Elfu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem ve formě písemného testu. Podmínkou přístupu k závěrečnému testu je s ohledem na praktické zaměření předmětu kromě aktivní práce v semináři také splněná docházka (maximálně 2 absence). Test sestává ze dvou částí, diktátu a doplňovacího cvičení vycházejícího z probraných témat z českého pravopisu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2825
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.