CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeňka Šrámková (cvičící)
Mgr. Michaela Švábová (cvičící)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBB119/A: Čt 7:30–9:05 J22, Z. Šrámková
CJBB119/B: Po 10:50–12:25 zruseno D51, Z. Šrámková
CJBB119/C: Út 7:30–9:05 C43, Z. Šrámková
CJBB119/D: Út 9:10–10:45 C43, Z. Šrámková
CJBB119/E: St 7:30–9:05 G12, Z. Šrámková
CJBB119/F: St 9:10–10:45 C43, Z. Šrámková
CJBB119/G: Po 7:30–9:05 N01023, Z. Šrámková
CJBB119/H: Čt 10:50–12:25 zruseno C21, Z. Šrámková
CJBB119/I: Po 17:30–19:05 C41, M. Ireinová
CJBB119/J: Po 19:10–20:45 C41, M. Ireinová
CJBB119/K: Po 12:30–14:05 zruseno C21, J. Vojtová
CJBB119/L: Út 15:50–17:25 C32, O. Navrátilová
CJBB119/M: St 12:30–14:05 C41, K. Najbrtová
CJBB119/N: St 14:10–15:45 G25, M. Švábová
Předpoklady
Středoškolské znalosti českého pravopisu (maturita z českého jazyka). Předmět je určen pro studenty prezenčního studia na celé MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 420 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/420, pouze zareg.: 0/420, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/420
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Chystáte se psát referát, diplomovou práci nebo jen potřebujete zaslat obyčejný dopis a chcete, aby Váš text byl nejen zajímavý, ale také jazykově v pořádku, a tudíž příjemcem lépe hodnocen? Nejste si vždy jisti, který tvar slova použít je správný? Seminář poskytuje příležitost studentům zamyslet se nad správnou formou vyjadřování v psané podobě. Je praktickou pomocí pro zájemce, kteří se chtějí zdokonalit v kultivované a bezchybné češtině, mj. při psaní odborného textu. Studenti získají základní informace o kodifikaci současné češtiny, o kodifikačních příručkách a jejich struktuře či možnostech využití. Výuka přispívá k objasnění pravopisných úskalí češtiny, specifik a nejčastějších chyb v psaném projevu. Studenti si upevní a dále prohloubí znalost spisovného jazyka z hlediska morfologického, lexikálního a syntaktického, vč. psaní velkých písmen, přejatých slov, obtížnějších pravopisných jevů (shoda), navíc zvládnou i základní jazykovědnou terminologii, budou schopni na základě nabytých znalostí aplikovat současná pravopisná pravidla a identifikovat prohřešky proti spisovné normě v konkrétním předloženém textu.
Osnova
 • 1) Vymezení základních pojmů, nástin průběhu pravopisné reformy po r. 1993 a seznámení se základní literaturou předmětu, jazyková poradna; 2) Psaní i/y po obojetných hláskách; psaní ů/ú ve slovech domácích a cizích; 3) Psaní skupin bě/pě/vě/mě, maskulina; 4) Zájmena, feminina; 5) Neutra, hranice slov v písmu; 6) Souhláskové skupiny, adjektiva; 7) Předložky a předpony s-/z-/vz-, číslovky; 8) Interpunkce ve větě jednoduché; 9) Interpunkce v souvětí; 10) Psaní velkých písmen; 11) Psaní slov do češtiny přejatých; 12) Verba. (Pořadí probíraných témat si určují jednotliví vyučující!)
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1998]. info
 • KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 9788020014153. info
 • Pravidla českého pravopisu. Vydání 2. (s Dodatkem Mini. Praha: Academia, 2005. 391 stran. ISBN 802001327X. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
  doporučená literatura
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • JANOVEC, Ladislav, Lucie BUŠOVÁ, Adéla ŘÍHOVÁ a Markéta ŠAMALOVÁ. Na co se často ptáte. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett nakladatelství, 2006. 135 s. ISBN 80-86906-76-0. info
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • BRABCOVÁ, Radoslava. Novinky z pravopisu a tvarosloví. 2. dopl. vyd. Dobřichovice: Kava-Pech, 2000. 88 s. ISBN 80-85853-45-0. info
 • HLAVÁČOVÁ, Eva a Bohumil SEDLÁČEK. Český pravopis s přehledem mluvnických a pravopisných pravidel, souhrnými cvičeními, diktáty a klíčem. Praha: Blug, 1996. 109 s. ISBN 80-85635-66-6. info
 • KAMIŠ, Karel. Procvičujeme pravopis podle Pravidel ve škole i doma : pro žáky základních škol. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 103 s. ISBN 8071682764. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 74 s. ISBN 808582793X. info
Výukové metody
Předmět má formu semináře. V semináři je kombinován výklad vyučujícího se samostatnou prací posluchačů. Krátký teoretický výklad je následně doplněn převažující skupinovou prací s praktickými cvičeními, k dispozici (vzhledem k potřebě průběžného testování získaných znalostí) jsou rovněž dány studentům ke každému probíranému tématu e-learningové procvičovací úlohy v Elfu. Materiál s cvičením do výuky si studenti Mgr. Šrámkové obstarávají do výuky z webu fakultního e-learningu (https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2357).
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: max. 2 absence (bez úvodního týdne), aktivita ve výuce a plnění samostatných úkolů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2357
Informace POUZE pro studenty seminárních skupin Mgr. Šrámkové: 1) úvodní hodina, pokud nebude mailem oznámeno jinak, začíná v pondělí 23. září 2013, 2) doplňkový e-learningový kurz v Elfu je doporučeno otevírat v prohlížeči Mozilla, 3) v pondělí 28. října je státní svátek, výuka se tento den nekoná. Témata z tohoto týdne ve formátu PDF budou určena k samostudiu (viz e-learning Elf, doporučená literatura), příp. studenti dotčených pondělních skupin mají možnost přijít si nezávazně témata poslechnout do jiných mých seminárních skupin konajících se ve stejném týdnu, 4) absence jsou stanoveny bez ohledu na jejich (ne)omluvení, je také možné si přijít plánovanou absenci nahradit ve STEJNÉM týdnu do jiné mé seminární skupiny. Této možnosti lze využít pouze jednou za semestr po předchozí domluvě s vyučující. 5) Využívejte konzultačních hodin v případě, že Vám probíraná látka není dostatečně jasná! 6) Pro přípravu na závěrečný test jsou důležité bezchybně vyplňované materiály určené do výuky (PDF), aktivita v semináři a příprava z vybrané studijní literatury, na niž budou studenti upozorněni. Test: řádný termín = max. 2 chyby v diktátu a 3 chybné oddíly v doplňovací části testu, či naopak. V opravném termínu může být zohledněna aktivita studenta ve výuce a předchozí samostatné plnění nepovinných procvičovacích úloh v Elfu či úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.