CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé)

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Šrámková (přednášející)
Garance
Mgr. Zdeňka Šrámková
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Šrámková
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 D22
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Předmět je pokračováním a doplněním základního Kurzu správného psaní (CJBB119). Mohou si ho zapisovat všichni studenti MU s výjimkou oboru Český jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je určen studentům, kteří nestudují obor Č. jazyk a literatura.
Cíle předmětu
Výběrový seminář je určen nebohemistům, kteří absolvovali CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty a chtějí se podrobněji seznámit s dalšími vybranými oblastmi současné pravopisné normy, resp. gramatickými jevy. Studenti jsou vedeni k tomu, aby dokázali následně prakticky v textu identifikovat chyby, vysvětlit je a ověřit správné psaní v kodifikačních a normativních příručkách (včetně internetových). Studenti si v semináři rozšíří přehled o dostupné literatuře (jak starší, tak novější).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - prakticky v textu identifikovat pravopisné nedostatky (v tematických okruzích, jež jsou probrány);
- ověřit správné psaní v kodifikačních a normativních příručkách;
- rozšířit si přehled o nejnovější literatuře k probíraným tématům;
- samostatně řešit zadané domácí úkoly, které tvoří součást závěrečného hodnocení.
Osnova
 • V kurzu budou probírána tato témata: 1) vybrané oblasti psaní velkých písmen (vč. novinek), 2) současné názory na přechylování apelativ a proprií, 3) tvoření přechodníků v současné češtině, 4) zeměpisná jména - pojmenování ulic, obyvatel, zeměpisná adjektiva, 5) zkratky, zkratková slova, 6) problematika předložek a větných vazeb, odchylky od normy, 7) správné tvoření a skloňování zájmena jenž, 8) příslovečné spřežky, 9) užití spojovníku a pomlčky, ČSN 01 6910 (2014). Studenti se okrajově seznámí s činností ÚJČ AV ČR (tvorba Internetové jazykové příručky, jazykové analýzy pro ČT) a s problematikou spisovného jazyka v médiích. Výuka se zaměří i na korektury textu a diktát. Materiál do výuky studenti získají v semináři, ke kurzu neexistuje e-learningová podpora.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia, 1993] (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia. info
 • Pravdová, M. - Svobodová, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
 • Svobodová, I. a kol. Psaní velkých písmen v češtině. Academia: Praha, 2015.
 • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
 • SVOZILOVÁ, Naďa a Hana PROUZOVÁ. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Edited by Anna Jirsová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 579 s. ISBN 8020013105. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • Nakladatelství Československé Akademie věd., Ústav pro jazyk čes. Slovník spisovného jazyka českého : dolňky a opravy. IV., V-Ž. Edited by Bohuslav Havránek. Praha: Academia, 1971. 1011 s. info
  neurčeno
 • Další literatura bude uvedena ve výuce v rámci kapitol.
Výukové metody
Seminář, teoretický výklad, praktická cvičení, diskuze nad probíraným problémem, korektura textu.
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: docházka - max. 3 absence (včetně úvodní hodiny, absenci nelze nahradit), aktivita ve výuce a plnění zadaných úkolů.
Informace učitele
Zahájení výuky 27. září.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/CJBB139