CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé)

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Šrámková (přednášející)
Garance
Mgr. Zdeňka Šrámková
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Šrámková
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:10–15:45 U25
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Předmět je volným pokračováním a doplněním Kurzu správného psaní (CJBB119). Mohou si ho zapisovat všichni studenti MU s výjimkou oboru Č. jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je vypsán pro studenty, kteří nestudují obor Č. jazyk a literatura!
Cíle předmětu
Výběrový seminář je určen nebohemistům, kteří absolvovali CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty a chtějí se podrobněji seznámit s dalšími oblastmi současné české pravopisné normy, které nejsou zahrnuty v osnově předmětu CJBB119 nebo jsou obtížnější či rozsáhlejší (velká písmena). Studenti jsou vedeni k tomu, aby po předchozím nabytí a utvrzení základních pravopisných pravidel dokázali následně prakticky v textu identifikovat chyby, vysvětlit je a ověřit správné psaní v tištěných, příp. internetových příručkách. Studenti si v semináři rozšíří přehled o dostupné literatuře (jak starší, tak novější) týkající se současné pravopisné normy.
Osnova
 • V kurzu budou probírána mj. tato témata: další vybrané oblasti psaní velkých písmen, současné názory na přechylování apelativ a proprií, správné tvoření zkratek a zkratkových slov (vč. psaní akademických titulů), tvoření přechodníků a adjektiv zeměpisných, příp. správné užití zájmena "svůj" a "jenž", problematika odchylek ve slovesných vazbách. Studenti se okrajově seznámí s praktickou činností ÚJČ AV ČR (tvorba jazykové příručky na internetu, provádění jazykových analýz v ČT). Inspirací se stanou i již dříve vydané publikace zaměřené na pravopis a gramatiku češtiny (O. Králík, D. Šlosar, P. Eisner, Bečka, O. Martincová ad.). Okrajově se studenti seznámí s problematikou češtiny v médiích. Výuka bude zaměřena i na korektury textu. Konkrétní rozvrh témat ve výuce předem určí vyučující. Materiál do výuky a texty ke korektuře studenti získají přímo ve výuce.
Literatura
  doporučená literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia, 1993] (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia. info
 • Pravdová, M. - Svobodová, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
 • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • KRÁLÍK, Jan a Anna ČERNÁ. Každý den s češtinou : zajímavosti a zvláštnosti : 121 kapitol o češtině. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 342 s. ISBN 9788071068846. info
 • SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : (jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2000. 171 s. ISBN 8086022641. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu. Praha: Učitelská unie, 1991. 51 s. ISBN 8090014720. info
  neurčeno
 • Pastyřík, S. Rozhovory o češtině. Nakl. Bor: Liberec, 2012.
Výukové metody
Seminář, teoretický výklad, praktická cvičení, krátké diskuze nad probíraným problémem, korektura psaného textu. Může být zadán samostatný úkol/příprava do následující hodiny (je vyžadováno jeho splnění).
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: max. 1 absence za semestr (včetně úvodního týdne!), a to bez ohledu na její omluvení, či neomluvení. Zameškanou docházku nelze nijak nahradit! Součástí hodnocení je rovněž studentova aktivita ve výuce a plnění úkolů. Data konání jednotlivých seminářů viz níže v "informacích učitele".
Informace učitele
Kapacita kurzu již nebude navyšována. V jarním semestru 2015 se bude výuka konat 1x za 14 dní, a to každé sudé úterý 14:10-15:45 (17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.