CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé)

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Šrámková (přednášející)
Garance
Mgr. Zdeňka Šrámková
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Šrámková
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 M22
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Předmět je volným pokračováním a doplněním základního Kurzu správného psaní (CJBB119). Mohou si ho zapisovat všichni studenti MU s výjimkou oboru Český jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je určen studentům, kteří nestudují obor Č. jazyk a literatura.
Cíle předmětu
Výběrový seminář je určen nebohemistům, kteří absolvovali CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty a chtějí se podrobněji seznámit s dalšími vybranými oblastmi současné pravopisné normy, resp. gramatickými jevy. Studenti jsou vedeni k tomu, aby dokázali následně prakticky v textu identifikovat chyby, vysvětlit je a ověřit správné psaní v kodifikačních a normativních příručkách (včetně internetových). Studenti si v semináři rozšíří přehled o dostupné literatuře (jak starší, tak novější).
Osnova
 • V kurzu budou probírána např. tato témata: 1) vybrané oblasti psaní velkých písmen (vč. novinek), 2) současné názory na přechylování apelativ a proprií, 3) tvoření přechodníků v současné češtině, 4) zeměpisná jména - pojmenování ulic, obyvatel, zeměpisná adjektiva, 5) zkratky, zkratková slova, 6) problematika předložek a větných vazeb, odchylky od normy, 7) správné tvoření a skloňování zájmena jenž, 8) příslovečné spřežky, 9) užití spojovníku a pomlčky, ČSN 01 6910 (2014). Studenti se okrajově seznámí s činností ÚJČ AV ČR (tvorba Internetové jazykové příručky, jazykové analýzy pro ČT) a s problematikou spisovného jazyka v médiích. Výuka se zaměří i na korektury textu a diktát. Materiál do výuky studenti získají v semináři, ke kurzu neexistuje e-learningová podpora.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia, 1993] (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia. info
 • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
 • Svobodová, I. a kol. Psaní velkých písmen v češtině. Academia: Praha, 2015.
 • Pravdová, M. - Svobodová, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
 • SVOZILOVÁ, Naďa a Hana PROUZOVÁ. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Edited by Anna Jirsová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 579 s. ISBN 8020013105. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • Nakladatelství Československé Akademie věd., Ústav pro jazyk čes. Slovník spisovného jazyka českého : dolňky a opravy. IV., V-Ž. Edited by Bohuslav Havránek. Praha: Academia, 1971. 1011 s. info
  neurčeno
 • Další literatura bude uvedena ve výuce v rámci kapitol.
Výukové metody
Seminář, teoretický výklad, praktická cvičení, diskuze nad probíraným problémem, korektura textu. Samostatné úkoly budou zadávány vždy ve výuce, do týdne je nutné zpracovaný úkol vložit jako soubor do Odevzdávárny kurzu v IS (časový limit odevzdání viz pokyn v Odevzdávárně kurzu), následně je soubor studentovi k dispozici v IS ke čtení a je vyhodnocen. Povinné je odevzdání alespoň 3 z 5 úkolů (včetně správného řešení). Formát odevzdávaných souborů - pouze Word.
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: docházka - max. 3 absence (včetně úvodní hodiny, absenci nelze nahradit), aktivita ve výuce a plnění zadaných samostatných úkolů (viz výše), které studenti vloží do "Odevzdávárny" v IS MU (https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2016/CJBB139/ode/).
Informace učitele
Úvodní seminář se koná v úterý 27. září 2016. Rozpis zadávání a odevzdávání samostatných úkolů v průběhu semestru podzim 2016: úkol č. 1 - zadání 4. října, odevzdání do 11. 10. úkol č. 2 - zadání 18. října, odevzdání do 25. října úkol č. 3 - zadání 1. listopadu, odevzdání do 8. listopadu úkol č. 4 - zadání 15. listopadu, odevzdání do 22. listopadu úkol č. 5 - zadání 29. listopadu, odevzdání do 6. prosince, shrnuje semestrální učivo Podrobnější informace o způsobu odevzdávání úkolů budou podány v úvodním semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Vyučující neuděluje výjimky v zápisu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.