CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé)

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Šrámková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Šrámková
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 14:10–15:45 U22
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Předmět je volným pokračováním a doplněním Kurzu správného psaní (CJBB119). Mohou si ho zapisovat všichni studenti MU s výjimkou oboru Č. jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je doporučen studentům, kteří nestudují obor Č. jazyk a literatura!
Cíle předmětu
Výběrový seminář je určen nebohemistům, kteří absolvovali CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty a chtějí se podrobněji seznámit s dalšími oblastmi současné české pravopisné normy, které nejsou zahrnuty v osnově předmětu CJBB119 nebo jsou obtížnější či rozsáhlejší (velká písmena). Studenti jsou vedeni k tomu, aby po předchozím nabytí a utvrzení základních pravopisných pravidel dokázali následně prakticky v textu identifikovat chyby, vysvětlit je a ověřit správné psaní v tištěných, příp. internetových příručkách. Studenti si v semináři rozšíří přehled o dostupné literatuře (jak starší, tak novější) týkající se pravopisné normy.
Osnova
  • V kurzu budou probírána např. témata: další vybrané oblasti psaní velkých písmen, současné názory na přechylování apelativ a proprií, zkratky (zkratková slova, psaní akademických titulů), problematika odchylek ve slovesných vazbách a u vybraných předložek, tvoření přechodníků, tvoření adjektiv místních, příp. výběrově další méně rozsáhlé pravopisné jevy. Studenti se okrajově seznámí s praktickou činností ÚJČ AV ČR (tvorba jazykové příručky na internetu, provádění jazykových analýz v ČT). Inspirací se stanou i již dříve vydané publikace zaměřené na pravopis (O. Králík, D. Šlosar, P. Eisner, J. V. Bečka, O. Martincová ad.). Okrajově se studenti seznámí s problematikou češtiny v médiích. Výuka bude zaměřena dle časových možností i na korektury textu. Konkrétní rozvrh témat ve výuce předem určí vyučující. Materiál do výuky a rovněž texty ke korektuře studenti získají přímo ve výuce.
Literatura
  • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia, 1993] (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia. info
  • Pravdová, M. - Svobodová, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
  • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
  • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
  • PASTYŘÍK, Svatopluk. Rozhovory o češtině. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2012. 191 s. ISBN 9788086807980. info
  • KRÁLÍK, Jan a Anna ČERNÁ. Každý den s češtinou : zajímavosti a zvláštnosti : 121 kapitol o češtině. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 342 s. ISBN 9788071068846. info
  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
Výukové metody
Seminář: teoretický výklad, praktická cvičení, krátké diskuze nad problémem, korektury psaného textu. Může být zadán samostatný úkol do příští hodiny (je vyžadováno jeho splnění, aktivita ve výuce).
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: při frekvenci výuky 1x za 14 dní max. 1 absence včetně úvodní hodiny (absenci nelze nahradit), aktivita ve výuce a plnění předem zadaných úkolů.
Informace učitele
Kapacita kurzu již nebude navyšována. Data konání seminářů v podzimním semestru 2014: úterý 23. září (úvodní seminář) a dále 7. října, 21. října, 4. listopadu, 18. listopadu, 2. prosince(poslední seminář).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.