Warning:

Study plan is being prepared.

FF FBPGpDTCZV Digital Technologies in Education
Name in Czech: Digitální technologie ve vzdělávání
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-PG_ Pedagogy

Introductory information / Instructions

Specializace Digitální technologie ve vzdělávání bakalářského programu Pedagogika je podle zákona č. 111/98 Sb. realizována kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního specializačního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní specializační studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia specializačního plánu tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní specializační plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat pouze v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium specializace Digitální technologie ve vzdělávání bakalářského programu Pedagogika. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 60 kreditů typu povinných a povinně volitelných předmětů.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 5 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů a
  • prostý studijní průměr (počítány jen úspěšné pokusy) za celé CŽV do 2,0.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://pedagogika.phil.muni.cz/ získáte bližší informace o Ústavu pedagogických věd.
 2. Podrobné údaje o studiu pedagogiky najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24511-pedagogika.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://pedagogika.phil.muni.cz/.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PGB001Key topics of the history of education J. Zounekzk 2/0/06 --
FF:PGB002Introduction to Educational Sciences M. Polzk 2/0/06 --
FF:PGB007Foundations of Psychology B. Lazarovázk 0/0/06 --
FF:PGBICT01Digital technologies in education J. Zounekzk 1/1/06 --
FF:PGBICT02Introduction to ICT J. Zounekzk 1/1/06 --
30 credits

Jarní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PGB003Educational Theories M. Polzk 2/0/06 --
FF:PGB004Alternative views on school R. Švaříčekzk 2/0/06 --
FF:PGB008Educational psychology B. Lazarovázk 1/1/06 --
FF:PGBICT04Lifelong learning in the digital environment V. Něničkovázk 1/1/06 --
FF:PGBICT06Online Learning Environments L. Juhaňákzk 1/1/06 --
30 credits