FF FNAJkJ Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-AJ_ Anglický jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má dvě části:
1. Obhajoba diplomové práce
2. Anglický jazyk a literatura
Druhou část SZZ tvoří ústní zkouška z odborné literatury v rámci
zaměření, které si student volí během studia formou výběru povinně
volitelných předmětů a s ohledem na zaměření své diplomové práce.
Aktuální seznamy literatury pro jednotlivá odborná zaměření jsou k
dispozici na
http://anglistika.phil.muni.cz/studium/informace-ke-studiu/books-master-s-state-exam.
V rámci těchto seznamů si studenti povinně volí 2 ze 4 doporučených
přehledových textů v rámci svého zaměření (např. Bloom/Eagleton a
Brantlinger/Jenks u literárně-kulturologického a
Crystal/Svartvik&Leech a Firbas/Vachek u jazykovědného zaměření).
Další 3 knihy si vybírají ze tří skupin tak, aby v rámci studentova
odborného zaměření byly pokryty relevantní disciplíny. Cílem zkoušky
je prověřit odborné znalosti studenta formou otevřeného dialogu, a to
s ohledem na povědomí o historickém kontextu i aktuálním stavu vědění
v daném oboru.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Music in America: How it shaped and reflected the 1960s and 1970s US culture
(http://is.muni.cz/th/443306/ff_m/)
Police Violence against African Americans: Black Panthers and Black Lives Matter
(http://is.muni.cz/th/382942/ff_m/)
Aspects of Carnivalesque in Selected Novels by Margaret Atwood (http://is.muni.cz/th/330818/ff_m/)
Soldier Archetypes in The Second World War Films (http://is.muni.cz/th/383559/ff_m/)
Toward the Conversationalization of Public Discourse: Showbiz Vlog News
(http://is.muni.cz/th/369579/ff_m/)
Articulation of Canadian Identity through Don Cherry's Coach's Corner
(http://is.muni.cz/th/382652/ff_m_b1/)
The Passive Voice in Business English
(http://is.muni.cz/th/360966/ff_m/)


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (60-80 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL50001Teorie literatury a kultury I M. Frankovázk 0/2/08 1Z
FF:AJL50002Teorie literatury a kultury II T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:AJL50003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/2/08 2Z
FF:AJL50004Moderní lingvistika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:AJL50005Anglická filologie v českém prostředí N. Kudrnáčovázk 0/2/08 3Z
FF:AJL51000Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 3P
FF:AJL51100Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 3P
FF:AJL59801Seminář k magisterské diplomové práci I J. Smithz 0/0/06 3P
FF:AJL59802Seminář k magisterské diplomové práci II J. Smithz 0/0/020 4P
FF:AJL59850Magisterská diplomová práce J. Chovanecz 0/0/0- 4P
66 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL52065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 1-
FF:AJL52066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 2-
FF:AJL52068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3-
FF:AJL52082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 1-
FF:AJL52083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJL52087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 3-
FF:AJL52089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva K. Tomkovázk 0/2/06 1-
FF:AJL52091Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJL52093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 3-
FF:AJL52098Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 1-
FF:AJL54054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 2-
FF:AJL54055Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Frankovázk 0/2/06 3-
FF:AJL54090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 1-
FF:AJL54101Dramatik Tom Stoppard T. Kačerzk 0/2/06 2-
FF:AJL55056Dramatik Arthur Miller T. Kačerzk 0/2/06 3-
FF:AJL56071John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardyzk 0/2/06 1-
FF:AJL57051Současné indiánské komunity M. Horákovázk 0/2/06 2-
FF:AJL57053Občanská a lidská práva: srovnávací pohled M. Horákovázk 0/2/06 3-
FF:AJL57075Philip K. Dick on Screen F. Krajníkzk 0/2/06 1-
FF:AJL58056Rozmanitost kanadské zkušenosti: kanadský film od 70. let do současnosti T. Pospíšilzk 0/2/06 2-
FF:AJL58084Austrálie domorodých obyvatel M. Horákovázk 0/2/06 3-
FF:AJL59054Překlad dětské literatury J. Rambousekzk 0/2/06 1-
FF:AJL59055Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousekzk 0/2/06 2-
FF:AJL59066Styl a překlad R. Kamenickázk 0/2/06 3-
144 kreditů