Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

FF FBFAVkCZV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (neaktivní)
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci kombinované formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro kombinované studium bakalářského programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.
Celoživotní plán programu lze realizovat i v prezenční formě studia viz celoživotní plán v prezenční formě.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 1. podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 2. ukončené středoškolské vzdělání (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 3. max. počet přijatých: 3 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 60 kreditů za povinné předměty.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření Ústavu filmu a audiovizuální kultury.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému kombinovanému studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://fav.phil.muni.cz/, kde získáte bližší informace o Ústavu filmu a audiovizuální kultury.
 2. Podrobné údaje o studiu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24374-teorie-a-dejiny-filmu-a-audiovizualni-kultury.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBKa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 4/0/05 --
FF:FAVBKa060Dějiny světové kinematografie I R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVBKa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/2/05 --
FF:FAVKh006Česká nová vlna Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBKa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/2/05 --
FF:FAVBKa070Dějiny světové kinematografie II J. Blažejovskýzk 2/0/05 --
FF:FAVBKa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Jelínek Gmiterkovázk 0/2/05 --
FF:FAVKh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 kreditů