FF FBOJpCZV Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Obecná jazykověda je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou jednooborového celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU.
Celoživotní vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Obecná jazykověda, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

Efekt celoživotního vzdělávání

 • Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány (bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU).
 • Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
 • Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (uchazeči navržení na přijetí budou vyzváni k doložení úřední konverze maturitního vysvědčení do e-přihlášky)
 • kritérium přijetí: budou přijati pouze uchazeči, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Obecná jazykověda, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Tito uchazeči budou přijímáni do kapacitního limitu v pořadí podle výsledků TSP tohoto přijímacího řízení.
 • max. počet přijatých: 10

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat pouze v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Obecná jazykověda. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání minimálně 40 kreditů typu povinných oborových předmětů z aktuální nabídky oboru - viz níže. V rámci celoživotního vzdělávání se nezapisují předměty společného předmětového základu (akademické předměty, základy filozofie, cizí jazyk a tělocvik).
Celkem: minimálně 40 kreditů x 600 Kč, tj. 24.000 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (600 Kč/1 kredit).

Podmínky přijetí z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu v prezenční formě za následujících podmínek:
 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů - viz níže aktuální nabídka předmětů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po splnění podmínek celoživotního vzdělávání požádat o upuštění od přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě splnění podmínek CŽV.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://jazykoveda.phil.muni.cz/, kde získáte bližší informace o Ústavu jazykovědy a baltistiky.
 2. Podrobné údaje o studiu Obecné jazykovědy najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24121-obecna-jazykoveda.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace jsou zveřejňovány k 1. 7. pro podzimní semestr a k 2. 1. pro jarní semestr).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Aktuální nabídka předmětů pro podzimní semestr

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat minimálně 20 kreditů za úspěšně ukončené povinné předměty z uvedené nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBA01Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/05 1-
FF:LgBA03Obecná fonetika a fonologie - přednáška A. Bičanzk 2/0/05 1-
FF:LgBA05Jazyky světa V. Blažekzk 2/0/05 1-
FF:LgBA07Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičank 2/0/05 1-
FF:LgBB05Germánské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 1-
25 kreditů

Aktuální nabídka předmětů pro jarní semestr

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat 20 kreditů za všechny uvedené povinné předměty jarního semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBA02Úvod do syntaxe M. Dočekalzk 1/1/05 2-
FF:LgBA04Obecná fonologie O. Šefčíkzk 1/1/05 2-
FF:LgBA06Dějiny jazykovědy O. Šefčíkzk 1/1/05 2-
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2-
20 kreditů