Jazykem k mysli, myslí k jazyku.

Představení studijního programu

Hlavní zaměření programu je na jazyk. Při studiu Obecné jazykovědy se budete věnovat jak jazyku konkrétnímu, mateřskému, cizímu, „exotickému“, tak jazyku jako jednomu z nástrojů, kterými člověk uchopuje svět kolem sebe a používá ho jako základní prostředek myšlení. Studium je převážně teoretické. Je ale doplněné o praxi s různými jazyky Evropy a světa (starými i novými) a nově i experimentální lingvistikou.

Při studiu proniknete do samotné struktury jazyka, ale poznáte i struktury konkrétní, od kterých jsou abstraktní odvozeny. Praktické jazykové schopnosti prohloubíte teoretickým studiem. Získáte komplexní znalost jazyka, protože ji postavíte na vědomém uchopení toho, co jazyk je a jak pracuje. Poznáte i zákonitosti jazykového vývoje.

V rámci studia můžete vyjet na stáž na spřátelená pracoviště do zahraničí. Můžete se také přímo v Brně účastnit stáže v pobočkách Akademie věd nebo v rámci grantů řešených na pracovišti. 

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás jazyk, jeho původ, struktura, a to, jak funguje?

 • Chcete se dozvědět víc o historii jazyka?

 • Chcete poznat jazykové zákonitosti a stavbu jazyka zblízka?

 • Chcete skrze jazyk nahlédnout na svět kolem sebe i na svět uvnitř?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium obecné lingvistiky otevírá studentům cestu k pochopení jazyka jako obecného a základního nástroje člověka a ovšem také k snazšímu pochopení fungování konkrétních jazyků a to jak ve smyslu deskripce vnitřních struktur, tak i fungování jazyka ve společenském kontextu či jeho vývoje. To souvisí s nabytím a kultivováním potřebných analytických schopností v podobě daných metodologií.

  Metodologie jsou studentům překládány tři: strukturálně-funkční, generativní a formální lingvistiky, ukázány budou jejich principy a výhody a demonstrováno jejich použití. Paralelně k těmto třem metodologiím bude student seznámen se základními principy experimentálního výzkumu a jeho následného statistického zpracování (v tomto trendu lingvistika sleduje obecný směr přibližování humanitních věd k přírodním vědám). Pozornost je věnována všem plánům lingvistiky: fonetice a fonologii, morfonologii a morfologii, syntaxi, sémantice, zvláštní pozornost je věnována i algebraické lingvistice a statistice. Mimoto se studenti obeznámí i etymologií a dějinami metodologie oboru a studenti se obeznámí i s jedním či více pramennými jazyky v závislosti na typu studia.

  Program je vhodný pro zájemce o jazyk obecně: jak pro ty, kteří se zabývají lingvistikou či konkrétní filologií (zejména v kombinaci s konkrétní filologií se otevírají zvláštní možnosti), tak pro ty, kdo se zabývají jazykem jako nástrojem pro poznání světa (včetně zájemců o matematiku či kybernetiku).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat základní analytické metody strukturálně-funkční, generativní a formální lingvistiky
  • schopen samostatné deskripce a analýzy jazykového materiálu s využitím vhodné metody
  • má základní schopnosti navrhnutí experimentu, jeho provedení a následného vyhodnocení ve formálním modelu
  • ovládá jeden či více pramenných jazyků
  • mít přehled o jazykových rodinách světa obecně a Evropy zvláště.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi Obecné jazykovědy dokážete poznat obecnou základní strukturu lidského jazyka a osvojit si základní metody jeho analýzy. Tyto struktury i metody jsou obecné povahy, jsou uplatnitelné při práci s jakýmkoliv jazykem, včetně rodného. Metoda jazykové analýzy je také jednou z vědeckých metod, které maximálně rozvíjejí kritické a analytické myšlení, už jen tím, že jazyk sám jako takový je nástrojem lidského myšlení.

  Poznáte strukturu různých pramenných jazyků, od litevštiny a finštiny přes sanskrt, latinu a řečtinu či koptštinu k vietnamštině a mongolštině, záleží na vašem výběru z nabídky. Poznáte ale i stavbu jazyka vlastního a evropských jazyků obecně. Studium obecné jazykovědy vám přinese intimní znalosti jazyka a zkušenosti, schopnosti jazyk užívat jako nástroj v praxi filologické, překladatelské i novinářské. Získané analytické zkušenosti a kritické návyky vám navíc otvírají obzor ke každé práci, která je potřebuje.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studium je převážně teoretického rázu. Praxi můžete získat v rámci stáže v Akademii věd, případně se podílet na řešení grantových úkolů. Praxí budete mít doplněny i semináře, a to skrze poznávání tak zvaných pramenných jazyků. A to od starých indoevropských jazyků přes menšinové jazyky Evropy po exotické jazyky Dálného Východu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí bakalářské zkoušky jednooborového a rozšířeného dvouoborového studia je napsání bakalářské práce, jejíž téma dostane zadáno po dohodě se školitelem. Student jejím sepsáním demonstruje dovednosti a schopnosti, které studiem nabyl, jde spíše o práci kompilační. Pokyny k psaní bakalářské práce jsou určeny studijním řádem.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na studium bakalářského programu Obecná jazykověda je možné navázat studiem navazujícího magisterského stupně. Na magisterské následně navazuje studium doktorské, a to buď přímo obecné jazykovědy, nebo experimentální lingvistiky či indoevropské srovnávací lingvistiky.

Základní údaje

Zkratka
B-OJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

57
počet aktivních studentů
16
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje