FSS DSPSP05 Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D_SPSP_ Sociální politika a sociální práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou (SDZ) a obhajobou disertační práce. Obsah SDZ se týká tématu disertační práce a jeho širšího teoretického a metodologického kontextu. Předseda oborové rady spolu s oponenty stanoví tři široce koncipované otázky, ze kterých zkušební komise vybere jednu, na niž je student povinen obsáhle odpovědět. Zkouška tedy testuje hloubku a komplexnost poznání teoretického nebo metodologického kontextu tématu, na které je student specializován. Řečeno jazykem výstupů z učení v programu, SDZ testuje především hloubku teoretických poznatků relevantních pro sociální politiku a sociální práci, schopnosti komplexní vědecké reflexe procesů řešení sociálních problémů nebo životních situací a schopnost sebereflexe etické a metodické přiměřenosti a efektivity expertní činnosti studenta. K SDZ se bezprostředně vztahují povinně volitelné předměty teorie sociální politiky a teorie sociální práce, metodologie výzkumu, a předmět procesu tvorby disertace, mezi nimi zejména předmět obsahující prezentaci konceptualizace výzkumné otázky, aj.

Studijní a výzkumné povinnosti

Doktorské studium oboru sociální politika a sociální práce (dále jen „DPS SPSP“) je čtyřleté s možností prodloužení v odůvodněných případech, nejdéle na dobu osmi let. Při sestavování individuálního plánu vychází student z následujících zásad: 1/ Tři kroky studiem musí student bezpodmínečně zvládnout v předepsaném termínu. Jsou to v 1. semestru zápočet ze „Semináře k cíli disertační práce“ – odevzdání teoretického a metodického zdůvodnění cíle (výzkumné otázky) disertační práce a klíčových kroků postupu při hledání odpovědi na výzkumnou otázku (25 ECTS); v 6. semestru zápočet z obhajoby konceptualizace výzkumné otázky disertace (35 ECTS); nejpozději 8 let od zahájení studia, zpravidla v osmém semestru složení SDZ a následná obhajoba disertace. Pracovní zátěž vypracování disertace lze rámcově vyjádřit celkovým počtem 195 ECTS, které je třeba získat za předměty věnované přípravě disertace v průběhu osmi semestrů standardní délky studia. 2/ Povinné absolvování zahraničního studijního pobytu, jehož účelem je realizace projektu rozpracování disertačního výzkumu, v délce jednoho semestru, nejméně tří měsíců (20 ECTS). 3/ Povinné absolvování předmětu Oborová zkouška ze sociální práce (11 ECTS). 4/ Povinné absolvování jednoho ze dvou povinně volitelných předmětů teoretického základu, přičemž druhý z těchto dvou předmětů je volitelný (15 ECTS). 5/ Povinné absolvování jedné ze tří dvojic předmětů metodologie výzkumu, přičemž zbývající dvě dvojice jsou volitelné (11 + 15 ECTS). 6/ Podmínkou přístupu k SDZ a obhajobě je získání 240 ECTS za nabízené předměty, a dále recenzovaná publikace nejméně dvou vlastních akademických textů, z toho jedna publikace musí být časopisu, který je registrován v databázi Scopus nebo Web of Science. Druhý text je definován jako standardně akademicky recenzovaný. 7/ Účast na mezinárodní konferenci studentů doktorského studia – nutno prokázat aktivní účast na min. jedné mezinárodní konferenci (15 ECTS). 8/ Celková kreditová hodnota předmětů zapsaných v každém semestru musí být minimálně 20 ECTS. (Předměty viz https://is.muni.cz/do/fss/kspsp/ds/katlg_PGSPSP_2017_18.pdf).
Individuální plán studia studenta zahrnuje v souladu se Studijními předpisy MU účast studenta na výuce. Forma účasti může spočívat v asistenci v předmětu, ve vedení nebo v oponování bakalářských prací, případně v podílu na přípravě učebních textů. Se souhlasem oborové rady se může student podílet na přednáškové činnosti. Konkrétní formu účasti na výuce dojednává společně student, vedoucí práce a vedoucí katedry.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Témata disertačních prací se týkají pomáhajících intervencí (tj. programových intervencí sociální politiky nebo případových intervencí sociální práce); sociálních problémů nebo životních situací, na které jsou pomáhající intervence zaměřeny; koncipování, implementace nebo evaluace konkrétních opatření; aktérů (tvůrců, realizátorů, cílových subjektů) těchto intervencí nebo komplexních kontextů a procesů jejich tvorby, realizace a evaluace. Příkladem témat takto zaměřených a dříve obhájených prací může být: „interakce diskursu spirituality a diskursu profesionality v kontextu krizové intervence“; „významy participace v prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež“; „faktory naplňování cílů programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit“; „faktory dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích“; „interakce vnějších podmínek a jednání aktérů v procesu implementace sociálního programu“ aj.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPPd0004Seminář k formulaci cíle disertační práce P. Navrátilk 0/2/025 1-
FSS:SPPd0005Oborová zkouška ze sociální práce P. Navrátilzk 0/2/011 2-
FSS:SPPd0010Odborná publikace na téma DP P. Navrátilz 0/0/015 4-
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 4-
FSS:SPPd0020Mezinárodní konference studentů doktorského studia (TISSA, EUSOC, OSS apod.) P. Navrátilz 0/0/020 5-
FSS:SPPd0009Prezentace konceptualizace výzkumné otázky disertační práce P. Navrátilk 0/0/035 6-
FSS:SPPd0008Disertační práce P. Navrátilk 0/0/060 8-
186 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující povinně volí:

  • jeden z dvojice předmětů SPPd0001 a SPPd0002
  • jednu ze tří dvojic předmětů SPPd0003+SPPd0007, SPPd0014+SPPd0015 nebo SPPd0016+SPPd0017

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPPd0001Teorie sociální politiky T. Sirovátkazk 0/2/015 3-
FSS:SPPd0002Teorie sociální práce P. Navrátilzk 0/2/015 3-
FSS:SPPd0003Evaluace 1 T. Sirovátkaz 0/2/011 4-
FSS:SPPd0007Evaluace 2 T. Sirovátkazk 0/2/015 5-
FSS:SPPd0014Výzkum v praxi sociální práce 1 L. Musilz 0/2/011 4-
FSS:SPPd0015Výzkum v praxi sociální práce 2 L. Musilzk 0/2/015 5-
FSS:SPPd0016Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 1 L. Musilz 0/0/011 4-
FSS:SPPd0017Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 2 L. Musilzk 0/0/015 5-
108 kreditů

Volitelné předměty

Pouze kurzy SPPd0006 a SPPd0021 nelze registrovat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- --
FSS:SPPd0006Cíle a principy sociální politiky T. Sirovátkaz 0/2/011 2-
FSS:SPPd0021První verze povinné stati L. Musilz 0/0/010 2-
FSS:SPPd0027Participace na výuce P. Navrátilz 0/1/020 2-
FSS:SPPd0024Seminář k aktuálnímu tématu P. Navrátilz 4/0/012 4-
FSS:SPPd0012Specifická příprava DP P. Navrátilz 0/0/020 5-
FSS:SPPd0011Výzkumná/odborná stáž na téma DP P. Navrátilz 0/0/015 7-
FSS:SPPd0019Volitelná odborná publikace na téma DP P. Navrátilz 0/0/020 7-
108 kreditů