FSS PSY11 Psychologie
Název anglicky: Psychology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-PSY Psychologie

Úvodní informace / Pokyny

Úkolem studujících je splnit podmínky všech tří částí této šablony. Směrnice FSS 3/2019 zároveň stanovuje povinnost, aby alespoň jeden absolvovaný odborný předmět byl v angličtině. To lze naplnit absolvováním povinných základů neurověd v angličtině nebo absolvováním některého z povinně volitelných předmětů v angličtině. Studenti mají také za povinnost splnit fakultní jazykové požadavky v rozsahu 4 kreditů. Ty jsou ověřovány samostatnou šablonou.

Diplomová práce (min 20kr.)

Student si zapisuje nejprve Diplomový projekt. V semestru, kdy hodlá odevzdávat diplomovou práci, si zapisuje Diplomový seminář.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn5100Diplomový seminář S. Ježekz 0/1/015 --
FSS:PSYn5350Diplomový projekt L. Lacinováz 0/1/05 --
20 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty studující zapisují v pořadí dle doporučeného semestru zápisu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4020Psychologické testování a diagnostika dospělých S. Ježekzk 1/1/05 1Z
FSS:PSYn4030Psychodiagnostika dětí Z. Masopustovázk 1/1/05 2P
FSS:PSYn4050Psychologické teorie P. Macekzk 2/1/0 přednáška každý týden, dvouhodinový seminář jednou za 14 dní.5 1Z
FSS:PSYn4060Psychoterapie Z. Vybíralzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYn4090Psychologie organizace M. Vaculíkzk 1/1/05 2Z
FSS:PSYn4100Klinická psychologie I. R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 1Z
FSS:PSYn4110Pedagogická a školní psychologie I Š. Portešovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYn4120Praxe a stáže (psychoterapie a klinická psychologie) R. Neužilová Michalčákováz 0/1/03 --
FSS:PSYn4130Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) D. Seryjová Juhováz 0/1/03 --
FSS:PSYn4150Praxe a stáže (psychologie práce) M. Vaculíkz 0/1/03 --
FSS:PSYn4500Psychopatologie P. Linhartovázk 1/1/03 1-
FSS:PSYn4740Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu I. Čermákzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYn4790Psychometrika: měření v psychologii H. Cíglerzk 2/0/05 1P
FSS:PSYn5340Etika v práci psychologa J. Šerekz 1/1/02 1Z
FSS:PSYn5390Profilující praxe M. Vaculíkz 0/1/06 --
65 kreditů

Základy neurověd

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4610Základy neurověd R. Romanzk 1/0/05 --
FSS:PSYn4580Fundamental Neuroscience R. Romanzk 1/0/05 --
10 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Celkově je nutné získat v povinně volitelných předmětech předepsaný počet kreditů. Tyto kredity se počítají ze všech předmětů, které jsou uvedeny v této sekci včetně všech vnořených podsekcí. Specificky je pak nutné splnit ještě podmínku podsekce "Povinně volitelné předměty profilací", kdy je potřeba absolvovat všechny povinně volitelné předměty předepsané studentem zvolenou profilací.

Povinně volitelné předměty profilací

Ze všech povinně volitelných předmětů musí student získat minimální počet kreditů uvedený o úroveň výše a zároveň musí splnit podmínky v jedné ze tří sekcí, které jsou uvedené v této části šablony.

Pedagogicko-školní okruh

Ke splnění této sekce je nutné absolvovat všechny kurzy v této sekci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4070Dětská poradenská psychologie Z. Masopustovázk 1/1/04 2P
FSS:PSYn5370Pedagogická a školní psychologie II Š. Portešovázk 1/1/04 3P
FSS:PSYn5380Praktikum ve speciální pedagogice Š. Portešovázk 0/1/04 3P
12 kreditů
Pracovně-organizační okruh

Ke splnění této sekce je nutné absolvovat alespoň 3 kurzy v této sekci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4650Assessment centrum M. Vaculíkzk 1/1/04 2P
FSS:PSYn5250Psychologie leadershipu J. Procházkazk 0/04 2P
FSS:PSYn5360Rozvoj pracovníků M. Vaculíkzk 1/1/04 3P
FSS:PSYn5708Rozhovor v personální psychologii M. Homolkovák 0/4/04 2-
16 kreditů
Klinicko-psychoterapeutický okruh

Ke splnění této sekce je nutné absolvovat všechny kurzy v této sekci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4040Psychoterapie v klinické praxi J. Roubalz 0/2/04 3P
FSS:PSYn4160Výzkum v psychoterapii a poradenství T. Řiháčekzk 1/1/06 3P
FSS:PSYn4990Klinická psychologie II. R. Neužilová Michalčákovák 0/2/04 2P
14 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd B. Plasováz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt B. Plasováz 0/0/020 --
FSS:PSYn4040Psychoterapie v klinické praxi J. Roubalz 0/2/04 --
FSS:PSYn4070Dětská poradenská psychologie Z. Masopustovázk 1/1/04 --
FSS:PSYn4080Poradenská psychologie - jednotlivci, páry, rodiny Z. Vybíralzk 1/1/04 --
FSS:PSYn4170Současná psychoterapie Z. Vybíralzk 1/1 Střídají se přednášky a semináře - viz sylabus.4 --
FSS:PSYn4330Kognitivně-behaviorální přístup J. Kuriczk 1/1/02 --
FSS:PSYn4340PCA - přístup zaměřený na člověka podle Carla Rogerse Z. Vybíralz 1/1/1 interaktivní skupina.3 --
FSS:PSYn4370Rorschach, TAT a jiné projektivní techniky I. Čermákz 1/1/04 --
FSS:PSYn4380Psychodiagnostické praktikum R. Neužilová Michalčákovázk 0/2/03 --
FSS:PSYn4430Teorie a praxe práce se skupinou J. Kostínkováz 1/1/03 --
FSS:PSYn4440Vedení psychoterapeutického rozhovoru J. Kostínkováz 0/2/03 --
FSS:PSYn4470Psychoterapeutické techniky I R. Hytychk 0/2/02 --
FSS:PSYn4550Psychoterapie s dětmi a dospívajícími D. Macekzk 1/1/04 --
FSS:PSYn4560Gestalt terapie J. Roubalz 0/2/03 --
FSS:PSYn4570Rodinná terapie Z. Vybíralz 1/1/04 --
FSS:PSYn4580Fundamental Neuroscience R. Romanzk 1/0/05 --
FSS:PSYn4600Praktikum školní psychologie P. Pátková Daňsovák 1/1/04 --
FSS:PSYn4630Úvod do klinické psychoanalýzy R. Telerovskýz 1/1/03 --
FSS:PSYn4890Praxe - navazující Z. Vybíralz 1/1/0 bloková výuka.8 --
FSS:PSYn5180Poruchy chování ve školní psychologii Š. Oplatkovázk 1/1/04 --
FSS:PSYn5260Poruchy autistického spektra Z. Masopustovázk 0/2/04 --
FSS:PSYn5320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 --
FSS:PSYn5400Dopravní psychologie P. Zámečníkz 0/0/0 4x4 hodiny + 4 hodiny praxe.4 --
FSS:PSYn5440Introduction to Factor Analysis P. Palíšekzk 0/2/04 --
FSS:PSYn5450Mindfulness in Psychotherapy R. Hytychzk 0/0/05 --
FSS:PSYn5460Selected topics from contemporary neurosciences L. Lacinováz 0/0/0 4 bloky (3 x 90 min).4 --
FSS:PSYn5701Násilí v rodině J. Ammer Cehz 0/0/0 4 x 4 hodiny.4 --
FSS:PSYn5704Neurokognitivní trénink R. Neužilová Michalčákovák 0/0/0 4 x 4 hodiny.3 --
FSS:PSYn5705Komunitní psychologie a psychologie krizí Z. Masopustováz 1/1/04 --
FSS:PSYn5707Vstup do profese L. Lacinováz 0/0/0 2 x 4 hodiny.1 --
FSS:PSYn5708Rozhovor v personální psychologii M. Homolkovák 0/4/04 --
FSS:PSYn5805Praktikum diseminačního psaní Z. Masopustováz 0/0/0 4 workshopy za semestr.2 --
FSS:PSYn5820Psychometrické praktikum J. Širůčekz 0/1/04 --
142 kreditů