FSS SPR22 Sociální práce makro – inovace v organizacích
Název anglicky: Social Work Macro - Innovations in Organisations
navazující kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Úvodní informace / Pokyny


Informace o studiu

Uchazeč/ka o studium jednooborového magisterského navazujícího studia se specializací (dále jen MAN SPR) musí být absolventem bakalářského studia sociální práce nebo jiného příbuzného společenskovědního oboru, který se názvem shoduje s některým z dalších oborů uvedených v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a musí vykonat přijímací zkoušku, jejíž podmínky stanovuje Katedra SPSP. Na tomto základě může student po úspěšném ukončení magisterského studia uplatnit svou odbornou způsobilost při výkonu státem podporovaného povolání sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 uvedeného zákona.


Organizace studia

Studium je organizováno do studijních bloků, ve kterých jsou sdruženy obdobné předměty (např. předměty tvorby diplomové práce, předměty povinného společného oborového základu, povinně volitelné předměty rozvíjející teoretický základ studia, povinné specializační předměty). V rámci bloků musí studenti během studia a/ absolvovat určitý předem stanovený počet předmětů (u povinných předmětů nejčastěji všechny), nebo b/ získat určitý počet kreditů (podle podmínek stanovených v šabloně), nebo c/ absolvovat určitý předem stanovený počet předmětů, a kromě toho získat určitý počet kreditů (podle podmínek stanovených v šabloně).

Jednooborové navazující magisterské kombinované studium SPR je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením diplomu magistra v programu Sociální práce. Součástí diplomu je potvrzení o tom, že student v rámci studia SPR absolvoval jeden z dále uvedených, studentem zvolených specializačních plánů:
- Sociální práce univerzální,
- Sociální práce mikro – poradenství,
- Sociální práce makro – programy služeb v komunitách (v akademickém roce 2022/23 se tato specializace v kombinované formě studia neotvírá),
- Sociální práce makro – inovace v organizacích.


Podmínky přihlášení ke státní magisterské zkoušce

(1) V rámci zvolené specializace získat předepsaný počet 120 kreditů (dále jen "ECTS“).  Z toho 20 ECTS za povinné předměty diplomové práce, 76 ECTS za povinné předměty, 20 ECTS za povinně volitelné předměty zvolené specializace, 4 ECTS za zkoušku nebo uznání povinné jazykové kompetence.

(2) Doložit fakultou stanovené minimální jazykové kompetence na úrovni B2 anglického jazyka podle evropského referenčního rámce – ERR v oblasti akademického a odborného jazyka (viz níže Minimální jazyková kompetence).

(3) Součástí magisterské státní zkoušky je obhajoba diplomové práce. Při zpracování závěrečné diplomové práce musí student postupovat dle katedrou vyhlášených pravidel a předložit ji v katedrou požadovaném termínu. Podrobné informace jsou uloženy a v každém semestru aktualizovány v dokumentovém serveru katedry.

Dokumentový server katedry:
https://is.muni.cz/auth/do/fss/kspsp/

Minimální jazyková kompetence:
https://cjv.fss.muni.cz/jazykove-predmety/povinne-jazykove-predmety/magisterske-studium

Informace o katedře sociální politiky a sociální práce:
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/fakulta-socialnich-studii/231400-katsoc-politiky-a-socprace

Vysvětlivky k prerekvizitám:
https://is.muni.cz/auth/help/student/registrace#s_reg_prerekvizity


Příprava diplomové práce

Příprava diplomové práce probíhá v rámci modulu tří na sebe navazujících a logicky souvisejících předmětů SPRn8898 Metodologie závěrečné práce, SPRn8899 Konceptualizace závěrečné práce a SPRn8800 Diplomový seminář. Předměty se obvykle dle doporučeného průchodu studiem studují v uvedeném pořadí. Jen zcela ojediněle a na základě souhlasu vyučujícího je možná zdůvodněná výjimka.
 
SPRn8898 Metodologie závěrečné práce: Předmět je vstupním předmětem přípravy diplomové práce, na který navazuje předmět SPRn8899 Konceptualizace závěrečné práce. Předmět je povinný a studenti jej zapisují nejméně 3 semestry před plánovaným odevzdáním magisterské diplomové práce, tedy ve druhém semestru studia. V odůvodněných případech (např. opakování předmětu, studijní pobyt v zahraničí) mohou studenti předmět zapsat se souhlasem vyučujícího i v jiném než ve druhém semestru studia. Předmět SPRn8898 se otevírá v podzimním i jarním semestru. První výukový blok je věnován formulaci cílů diplomové práce a má podobu společné blokové výuky. Po jeho absolvování předmět dále probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce, kterého si studenti v průběhu předmětu aktivně vyhledají a dohodnou s ním spolupráci.

SPRn8899 Konceptualizace závěrečné práce: Předmět je povinný. Zápis předmětu musí být proveden nejméně semestr před tím semestrem, kdy se předpokládá odevzdání diplomová práce k obhajobě. Předmět je otevřen v podzimním i jarním semestru. Předmět splní studenti a studentky v rámci individuálních konzultací se svým vedoucím nebo svou vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je předložení teoretické a metodické části práce ke konzultaci vedoucímu práce a její uznání vyučujícím.

SPRn8800 Diplomový seminář: Předmět je povinný. Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním. Podrobnější podmínky udělení zápočtu upravuje sylabus předmětu vložený v IS.


Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem je pouze modelovým příkladem, jak je možné si naplánovat individuální harmonogram registrace předmětů. Je koncipován tak, aby studenti mohli dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů (jednooborový studijní plán). Nejasnosti při sestavování individuálního harmonogramu registrace předmětů je vhodné konzultovat garantem nebo vyučujícím předmětu, případně se správcem šablony v IS (viz výše).

 


Plán studia
 

Společná část | Povinné předměty | Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8898Metodologie diplomové práce M. Punováz 2/0/02 2Z
FSS:SPRn8899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) K. Kubalčíkováz 0/2/08 3Z
FSS:SPRn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/010 4P
20 kreditů

Společná část | Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8817Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn8822Odborná praxe a supervize 1 L. Otavaz 0/1/3 Celkem 40 hodin praxe.3 2P
FSS:SPRn8829Odborná praxe a supervize 2 L. Otavaz 0/1/3 Celkem 40 hodin praxe.2 3P
FSS:SPRn8880Pokročilé kvalitativní metody v SPR P. Navrátilzk 2/0/010 2Z
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky O. Horazk 2/0/011 1P
36 kreditů

Specializační část | Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8828Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě R. Balážzk 1/1/06 1P
FSS:SPRn8833Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle I. Zelenkovázk 1/1/012 2P
FSS:SPRn8877Institucionalizace a organizace sociální práce L. Musilzk 10/10/010 1P
FSS:VPLn8801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 3P
40 kreditů

Specializační část | Povinně volitelné předměty

získat nejméně 20 ECTS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1125Aktuální témata z praxe: blok absolventů P. Navrátilz 0/1/02 --
FSS:SPRn8812Projektování institucí sociální práce P. Horákzk 2/0/011 3-
FSS:SPRn8824Působení na sociální prostředí klienta R. Balážzk 1/1/010 1-
FSS:SPRn8834Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2-
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 3-
43 kreditů

Jazykové kompetence (4 ECTS)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v akademické a odborné angličtině (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).