FF FBPSpCZV Psychologie
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PSYCH_ Psychologie

Program Psychologie je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrální paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného programu, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přijetí na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.: k přihlášce je třeba dodat životopis spolu s potvrzeními o absolvovaných praxích majících vztah ke zvolenému oboru, dobrovolnické činnosti atd., osvědčení o absolvovaných vzdělávacích kurzech, práce zpracovávané v rámci SOČ, seznam prostudované literatury
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • přijímací zkouška: písemný oborový test (skládá se ze dvou oddílů - psychologie a biologie) a ústní pohovor (má komisionální povahu, komise sestává ze tří členů, součástí ústní zkoušky je motivace uchazeče ke studiu zvoleného oboru, rozprava nad psychologickými tématy) proběhnou začátkem září 2022 (přesný termín bude uveden v přihlášce nejpozději 15. 8., o zadání termínu do přihlášky je uchazeč informován na e-mail uvedený v přihlášce)
 • max. počet přijatých: 25

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 35 kreditů typu povinných předmětů a 18 kreditů povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru.
Celkem: 53 kreditů x 600,- Kč, tj. 31.800,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu 2. ročníku za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
  • Studijní průměr (počítají se jen úspěšné pokusy) za první ročník do 1,3.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky http://www.psych.phil.muni.cz, kde získáte bližší informace o Psychologickém ústavu. Podrobné údaje o studiu psychologie najdete pod odkazem „studium”. Tyto stránky se seznamem kurzů vám pomohou zorientovat se v nabídce kurzů a zvolit si vhodnou studijní formu.
 2. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 3237, e-mail: czv@phil.muni.cz).
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

 

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: http://www.psych.phil.muni.cz.

Další důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU

 


Podzimní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBA001Biologické vědy E. Závodnázk 2/0/04 --
FF:PSBA002Dějiny psychologie H. Klimusovázk 2/0/04 --
FF:PSBA003Obecná psychologie I P. Květonk 2/0/03 --
FF:PSBA004Úvod do psychologie P. Květonk 1/1/03 --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student vybírá předměty za celkem 9 kreditů z této nabídky povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBB012Psychologie náboženství P. Moraveck 1/1/03 --
FF:PSBB017Praxe v sociální péči II Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní.3 --
FF:PSBB031Historicko-experimentální praktikum D. Vobořilk 0/2/03 --
FF:PSBB038Kariérní start Z. Slováčkováz 1/1/03 --
FF:PSBB041Vedení rozhovoru s klienty v náhradní péči I K. Bartošovák 0/2/03 --
FF:PSBB051Psychologické charakteristiky filmových postav M. Blatnýk 0/2/03 --
FF:PSBB054Praxe ve studentských projektech Z. Stránskák 0/2/03 --
FF:PSBB066Mental Illness in Movies K. Bartošováz 0/2/03 --
FF:PSBB075Osm týdnů s Mindfulness I. Burešováz 1/1/03 --
FF:PSBB076Psychologie pohybové aktivity I. Burešováz 0/2/03 --
30 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBA006Praxe v sociální péči I Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní (40 hod.).3 --
FF:PSBA007Obecná psychologie II P. Květonzk 2/0/04 --
FF:PSBA008Vývojová psychologie I I. Burešovák 2/1/04 --
FF:PSBA009Metodologie psychologie I M. Jelínekk 2/0/03 --
FF:PSBA010Základy neurověd H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 --
FF:PSBA011Sociálně psychologický výcvik ve skupině J. Dosedlováz 1/1/03 --
21 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student vybírá předměty za celkem 9 kreditů z této nabídky povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSBB017Praxe v sociální péči II Z. Stránskáz 0/0/5 praxe 5 dní.3 --
FF:PSBB021Úvod do transakční analýzy J. Dosedlovák 1/1/03 --
FF:PSBB024Psychofyziologie E. Závodnák 1/0/03 --
FF:PSBB031Historicko-experimentální praktikum D. Vobořilk 0/2/03 --
FF:PSBB038Kariérní start Z. Slováčkováz 1/1/03 --
FF:PSBB042Vedení rozhovoru s klienty v náhradní péči II K. Bartošovák 0/2/03 --
FF:PSBB051Psychologické charakteristiky filmových postav M. Blatnýk 0/2/03 --
FF:PSBB054Praxe ve studentských projektech Z. Stránskák 0/2/03 --
FF:PSBB056Fyziologie nervového systému E. Závodnák 2/0/03 --
FF:PSBB061Aktuální otázky v péči o duševní zdraví H. Přikrylová Kučerovák 0/2/03 --
FF:PSBB074Mental Illness - Children and Adolescents K. Bartošováz 0/2/03 --
FF:PSBB076Psychologie pohybové aktivity I. Burešováz 0/2/03 --
36 kreditů