FF FBRLSpVKR Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Classical Greek language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-RLS Řecká a latinská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.
Vedlejší studijní plán zahrnuje pouze povinné předměty v hodnotě 60 kreditů.

Četba

Ke studijním povinnostem patří také četba vybraných děl klasických autorů v originále a vybraných děl antické a středověké literatury v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní bakalářské zkoušky.

Četba v originále

 • Xenofón. O Kýrově vychování (povinné předměty, bakalářská zkouška).
 • Platón. Obrana Sókrata. Symposion. Faidón. (povinné předměty, bakalářská zkouška).

Četba v překladu

Díla jsou rozdělena podle semestrů. S jejich znalostí se počítá také u bakalářské zkoušky.

1. semestr, v rámci předmětu Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi

 • Aischylos: Oresteia;
 • Alkmán: Partheneion z Louvru;
 • Aristofanés: Oblaka; Žáby; Ptáci;
 • Aristotelés: Poetika;
 • Eurípidés: hry ze svazku antické knihovny č. 39 (Alkéstis; Médeia; Trójanky; Élektrá; + satyrské drama Kyklóp); Eurípidés: hry ze svazku antické knihovny č. 54 (Ífigeneia v Tauridě) a č. 57 (Héraklés; Ión; Bakchantky);
 • Hérodotos: Dějiny I;
 • Hésiodos: Theogoniá (Zrození bohů) nebo Práce a dny;
 • Homér: Ílias nebo Odysseia;
 • Nejstarší řecká lyrika (Přel. kolektiv překladatelů. Praha. 1981. AK sv. č. 44.);
 • Sofoklés: Oidipús král; Antigona; Élektrá;
2. semestr, v rámci předmětu Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období
 • Apollónios Rhodský: Argonautika;
 • Démosthenés: Řeč o věnci;
 • Gorgiás: Chvála Heleny (In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Ísokratés: K Filippovi (In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Menandros: 1 komedie;
 • Obrázky z řeckého života. Přel. R. Hošek, R. Mertlík, F. Stiebitz. Praha 1983. AK sv. č. 48.);
 • Polybios: Dějiny I;
 • Thúkydidés: Dějiny peloponéské války I;
 • Theokritos, Moschos a Bión (In: Písně pastvin a lesů. Přel. kolektiv překladatelů. Praha 1977. AK sv. č. 37.);
 • Xenofón: O Kýrově vychování; O hospodářství;
Kdykoliv během studia
 • Aisópos: bajky;
 • Batrachomyomachiá (Válka žab a myší);
 • Platón: Faidros; Symposion; Prótagorás; Gorgiás; Ústava;

Státní závěrečná zkouška bakalářská

Státní bakalářská zkouška je písemná a ústní. Zkouška začíná písemnou částí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné absolvovat úspěšně písemnou i ústní část. Neuspěje-li student u některé z nich, musí opakovat celou zkoušku.

U ústní zkoušky má student vyhrazeno 45 minut na přípravu textů se slovníkem. K ústní zkoušce si student přinese seznam přečtených děl antických autorů v překladu i v originále.

Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány v IS MU pravidelně třikrát za rok, v červnu, září a lednu a zveřejněny na webových stránkách i na nástěnce ÚKS.

Písemná část

 • překlad řeckého textu s řecko-českým slovníkem
 • test z řecké gramatiky bez slovníku v rozsahu 4 semestrů řecké gramatiky a 2 semestrů řecké syntaxe (skloňování substantiv a adjektiv, utváření a gramatické určování slovesných tvarů, slovesné řady, nominální a verbální syntax).

Ústní část

 • řecká literatura a její souvislost s římskou literaturou a její kulturně-historický kontext;
 • překlad dvou textů (Xenofón, O Kýrově vychování I; Platón, Obrana Sókrata nebo Symposion nebo Faidón) a jejich jazyková analýza;
 • používání správné terminologie;
 • znalost nástrojů a metodologie používaných v klasické filologii.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS001Řecká mluvnice I J. Steklák 2/4/07 1Z
FF:RLS002Řecká mluvnice II J. Steklák 2/4/07 2Z
FF:RLS003Řecká mluvnice III J. Franekk 1/1/04 3Z
FF:RLS004Řecká mluvnice IV J. Steklázk 1/1/06 4Z
FF:RLS005Řecká syntax I J. Franekk 1/1/03 3Z
FF:RLS006Řecká syntax II J. Franekzk 1/1/03 4Z
FF:RLS007Seminář k četbě (Xenofón) J. Franekk 0/2/04 3P
FF:RLS008Seminář k četbě (Platón) J. Franekk 0/2/04 4P
FF:RLS011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:RLS012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:RLS301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:RLS302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:RLS501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovák 2/0/03 1Z
FF:RLS502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
60 kreditů