Nemo nascitur sapiens, sed fit. Nikdo moudrý z nebe nespadl. Seneca

Představení studijního programu

Toužíte poznat staré Řecko, starý Řím nebo středověkou Evropu? Chcete umět jazyk a poznat literatury, které formovaly naši kulturu nebo se dozvědět, jak to bylo s Caesarem a Kleopatrou? Na Ústavu klasických studií můžete pomyslně překonat dvoutisíciletou hranici, naučit se starou (tzv. klasickou) řečtinu, která stojí na úsvitu evropské vzdělanosti, nebo latinu, která po staletí spojovala Evropu jako dnešní angličtina, a v originále si přečíst Platóna, Vergilia nebo Jana Husa.

Naučíte se jeden z jazyků, ve kterých formulovali své myšlenky antičtí i středověcí literáti, filosofové, vědci a politici. Uvidíte, že latina i řečtina jsou všude kolem nás – latinské nápisy čteme na budovách i na tetování, bez řečtiny se neobejde žádná lékařská zpráva. Latina je základem románských jazyků a stará řečtina dále žije jako novořečtina. Slova latinského i řeckého původu najdete v angličtině i v češtině.

V průběhu studia vás čeká nejprve intenzivní výuka latiny nebo starořečtiny (vybíráte si jeden z jazyků, v rámci jednooborového plánu můžete absolvovat oba), abyste mohli začít číst texty antických autorů a přímo se seznamovat s antickou literaturou a jejím dědictvím pro současnou společnost. Čekají vás také například kurzy starověkých dějin a mytologie.

V průběhu studia si vybíráte z mnoha zajímavých volitelných předmětů. Můžete si přečíst latinsky Harryho Pottera, zahrát si divadlo nebo soutěžit v antickém pětiboji. Nabídneme vám přednášky domácích i zahraničních odborníků a během studia můžete vyjet v rámci programu Erasmus+ na některou z evropských univerzit. Čekají vás také exkurze po antických památkách a studijní soustředění, které spojuje čtení latinských nebo starořeckých textů se zábavným programem v příjemném prostředí mimo fakultu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete porozumět světu starého Řecka nebo Říma? Zajímá vás antika a její kulturní dědictví pro naši současnou společnost?

 • Baví vás rozplétat složitá souvětí a odhalovat skryté významy textu?

 • Chcete rozumět latinským nápisům kolem nás nebo chápat odborná termíny přejaté z řečtiny?

 • Chcete si přečíst řecké nebo římské autory v originále a proniknout tak přímo ke kořenům evropské kultury?

 • Láká vás studium komornějšího programu s rodinnou atmosférou?

Pokud jste vícekrát odpověděli ano, neváhejte a podejte si přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Řecká a latinská studia otvírá studentům cestu k poznání pramenů evropské kultury a vzdělanosti. Umožňuje poznat v originále myšlenky a díla slavných antických osobností, které položily základy evropské literatuře, založily západní filozofickou, vědeckou a právní tradici a příštím generacím odkázaly první demokratické principy a hodnoty občanské společnosti.

  Program je zaměřen na osvojení morfologie a syntaxe klasické řečtiny (konkrétně jejího attického dialektu) nebo latiny, studium antické literatury a historického a kulturního kontextu, v němž antická literární díla vznikala.

  Důležitou součástí studia je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace originálního textu a naučí se aplikovat svoje gramatické, literární i kulturně-historické znalosti. Studium staré řečtiny nebo latiny, které jsou morfologicky i syntakticky složitější než běžně studované moderní indoevropské jazyky, prohlubuje obecné jazykové, analytické, interpretační i překladatelské kompetence a usnadňuje porozumění odborné terminologii jiných vědních oborů. Učí přistupovat k řešení problémů systematicky a zohlednit více aspektů najednou. Studium antického světa pak umožňuje lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zpaměti reprodukovat základní morfologii a syntaktická pravidla attického dialektu starořečtiny a popsat je s použitím lingvistické terminologie;
  • analyzovat strukturu souvětí a překládat do klasické řečtiny nebo latiny kratší věty;
  • porozumět vybraným textům psaným attickým dialektem starořečtiny nebo latiny, překládat je do češtiny a interpretovat je v kulturním a historickém kontextu;
  • charakterizovat jednotlivé vývojové etapy antické literatury a její nejvýznamnější představitele;
  • charakterizovat základní literární žánry a popsat jejich specifika v antické literatuře;
  • popsat metodologické přístupy používané v klasické filologii;
  • pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou; orientovat se v elektronických databázích a tištěných informačních zdrojích (odborné časopisy, slovníky, encyklopedie);
  • s použitím vědecké metodologie napsat koherentní text o odborných tématech.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent či absolventka získáte během studia široký kulturní rozhled a dovednosti, se kterými najdete uplatnění v různých kulturních institucích. Pracovat můžete například v archivech, knihovnách, muzeích, kulturních centrech. Zaměstnavatelé napříč obory ocení váš obecný kulturní rozhled, schopnost kriticky pracovat s informacemi a analyticky přistupovat k řešení problémů. Uplatnit se můžete také na různých redaktorských a editorských pozicích v médiích v kulturně a literárně orientovaných rubrikách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Systém povinných praxí není součástí bakalářského studia staré řečtiny ani latiny.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je minimálně 70 000 znaků, ale obvykle ne více než 90 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studenti volí téma práce buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, nebo po individuální domluvě se školitelem. Studenti v bakalářské práci prokazují schopnost orientovat se v základní domácí i cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu, vyhledat si další zdroje a posoudit jejich relevantnost, pracovat se starořeckými nebo latinskými prameny, formulovat a obhájit vlastní závěry a napsat strukturovaný koherentní text v odborném stylu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování bakalářského studia můžete pokračovat do navazujícího magisterského programu, kde lze pokračovat ve studiu klasické řečtiny nebo latiny, vybrat si latinu středověkou, případně se rozhodnout pro učitelské studium latiny.

Základní údaje

Zkratka
B-RLS
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

18
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu