Ekonomika a management podniků je základem prosperity společnosti.

Cíle studijního programu

Cílem studia je zabezpečení dalšího odborného růstu absolventů magisterského studia ekonomického zaměření se zájmem o podnikovou ekonomiku a management, a to zejména na základě osvojení metod vědecké práce, prohlubování teoretických znalostí a přístupů, rozvíjení dovednosti efektivně využívat rozsáhlé informační fondy teoretického a faktografického charakteru a rozvíjení dovednosti samostatně řešit odborné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, a to s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení včetně jejich praktické aplikace v podnicích.

Cílem studia je vychovat špičkového odborníka schopného samostatné tvůrčí vědecké práce v oblasti podnikové ekonomiky a managementu, který se uplatní v teoretickém nebo aplikovaném výzkumu či v oblasti vzdělávání vybraných ekonomických předmětů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je zabezpečení dalšího odborného růstu absolventů magisterského studia ekonomického zaměření se zájmem o podnikovou ekonomiku a management, a to zejména na základě osvojení metod vědecké práce, prohlubování teoretických znalostí a přístupů, rozvíjení dovednosti efektivně využívat rozsáhlé informační fondy teoretického a faktografického charakteru a rozvíjení dovednosti samostatně řešit odborné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, a to s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení včetně jejich praktické aplikace v podnicích.

  Cílem studia je vychovat špičkového odborníka schopného samostatné tvůrčí vědecké práce v oblasti podnikové ekonomiky a managementu, který se uplatní v teoretickém nebo aplikovaném výzkumu či v oblasti vzdělávání vybraných ekonomických předmětů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • v rámci znalostí: rozumí teoriím, přístupům a metodám v oboru podniková ekonomika a management na úrovní světového poznání;
  • v rámci dovedností: umí tvůrčím způsobem využívat těchto teorií, přístupů a metod k řešení složitých úloh v oblasti podnikové ekonomiky a managementu nejen v rovině teoretické, ale také praktické;
  • v rámci dovedností: umí aplikovat metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu, včetně pokročilých statistických metod jak v rámci teoretického výzkumu v oblasti podnikové ekonomiky a managementu, tak v rámci řešení praktických problémů podniku;
  • v rámci kompetencí: je schopen přispívat k rozvoji vědy o podnikové ekonomice a managementu;
  • v rámci kompetencí: je schopen sdělovat na mezinárodní úrovni vlastní poznatky členům vědecké komunity a manažerům z praxe;
  • v rámci kompetencí: je schopen vzdělávat studenty v oboru podniková ekonomika a management.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management se uplatní na vysokých školách ekonomického a manažerského zaměření. Dále jako specialisté nebo analytičtí pracovníci v marketingových útvarech, útvarech řízení kvality, výzkumných a vývojových útvarech apod., v nadnárodních společnostech, zpravidla středních a velkých, či silných národních společnostech nebo specializovaných poradenských a výzkumných organizacích.

 • Praxe

  Součástí doktorského studia programu není povinná praxe.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy kvalifikačních prací upravuje směrnice děkana č. 12/2018 "k

  požadavkům na rozsah, strukturu a úpravu disertační práce

  a autoreferátu disertační práce", dostupná skrze informační systém MU: https://is.muni.cz/auth/do/econ/uredni_deska/predpisy_ESF/smernice/smernice_dekana/prehled/2018/SmerniceDekana2018-12_Pozadavky_na_rozsah_strukturu_a_upravu_DP.pdf

Základní údaje

Zkratka
D-PEM
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje