Rozumět souvislostem je nejlepší vklad do budoucnosti

Představení studijního programu

Program je díky širokému rozhledu v oblastech ekonomické teorie svým zaměřením v ČR ojedinělý. Získáte kvalitní vzdělání z oblastí ekonomické teorie, jejích různých směrů a pochopíte podstatu jejich argumentace. Oproti studentům ostatních programů proniknete nejen mnohem hlouběji do krás a tajů soudobé ekonomické teorie, ale podrobněji se seznámíte i s alternativními pohledy na fungování ekonomiky.

Pokud se rozhodnete pro jednooborovou formu studia, naučíme vás ekonomickou teorii úspěšně aplikovat a využívat v různorodých oblastech. Budete se orientovat například v pokročilejších otázkách mikro a makroekonomie, ekonomického modelování nebo monetární politiky a teorie. Ukážeme vám také, jak ekonomie souvisí s dalšími sociálními vědami – poznáte například její vztah k filosofii nebo politickými idejím. Dokážete potom v širších kontextech vyhodnocovat motivy rozhodování spotřebitelů, principy fungování trhů a firem nebo třeba dopady hospodářských politik států.

Ekonomii můžete spojit s vedlejším studiem aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě. Při této kombinaci jsou zachovány klíčové ekonomické předměty jednooborového studia, navíc však získáte perfektní dovednosti v oblastech matematicko-statistických metod a aplikované ekonometrie. Ty uplatníte nejen v ekonomii, ale i v jiných vědních disciplínách.

Pokud se chcete profilovat humanitně, doporučujeme Ekonomii ve spojení se studiem na Filosofické fakultě. Zde je upozaděna matematická profilace ve prospěch vámi preferovaného vedlejšího studia – např. v podobě historie, filosofie nebo jazyků.

Naším cílem je, abyste jako absolventi uměli samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy. Naučíme vás také analyzovat vývoj hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy a banky. Budete tak připraveni pro uplatnění v oblasti ekonomických analýz pro potřeby veřejné sféry i soukromého sektoru.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás, co by ekonomové jako Keynes nebo Hayek doporučovali současné hospodářské politice?

 • Chtěli byste vědět, jak souvisí peníze a inflace? Proč i přes velmi uvolněnou politiku centrálních bank po poslední velké finanční krizi nedošlo k významnému růstu inflace?

 • Přáli byste si zjistit, zda je výhodné, když Česká národní banka oslabí českou korunu? Komu a jaké benefity tato politika přináší?

 • Chcete se dozvědět, jak je regulované bankovní odvětví, jak tato regulace ovlivňuje bankovní podnikání a jaké jsou mikroekonomické a makroekonomické dopady?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský program Ekonomie nabízí svým studentům získání hlubších znalostí z oblastí ekonomické teorie, jejích alternativních podob a podstaty její argumentace. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu současných odborných textů z oblasti ekonomie;
  • aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických problémů;
  • fundovaně komentovat a interpretovat současný ekonomický vývoj v kontextu soudobých ekonomických teorií, a to případně i s využitím vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
  • analyticky identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
  • vytvořit odborný text na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen fundovaně obhájit své názory, případně i na základě vlastní kvantitativní analýzy empirických dat.
  • navrhnout strategii k identifikaci kauzálních efektů individuálních i veřejných politik a realizovat ji pomocí vhodných kvantitativních technik
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění absolventů tohoto studijního programu je velmi široké a ovlivněné osobním zájmem a profilací studenta. Budete vybaveni potřebnými znalostmi a technikami, které vám otevírají dveře nejen ve veřejné a státní správě, ale také na mnohé pozice v soukromých firmách.

  Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech: Masarykova Univerzita (pedagogický a vědecko-výzkumný pracovník); Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem); Úřad na ochranu hospodářské soutěže (oblasti veřejných zakázek, fúzí nebo vymezování relevantního trhu a zneužití dominantního postavení); OG Research (makroekonomické analýzy, modelování a predikce vývoje rozvíjejících se ekonomik); Home Credit a Home Credit International (oblast risk managementu a statistické analýzy dat); Air Bank (analytik, zpracování dat, risk management a programování); UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví); KPMG (oblast auditu); Automotive Lighting (oblast statistického hodnocení a analýz spolehlivosti výrobních procesů); Česká spořitelna (oblast péče o firemní klientelu).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe v tomto programu není povinná. Můžete si ale zapsat volitelný předmět Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Kvalifikační práce mohou být orientovány na problémy vývoje ekonomické teorie, teoretickou analýzu určitého ekonomického problému či empirické testování ekonomické teorie.

  Práce zabývající se vývojem ekonomické teorie obsahují porovnání teoretických přístupů, analýzu podstaty jejich argumentace a relevance a limitů jejich použití. U těchto prací je předpokládána práce s teoretickými názory různých autorů. Užití matematických metod v práci tedy není vyžadováno.

  Témata obsahující teoretickou analýzu konkrétního problému se zaměřují na porovnání relevantních ekonomických proměnných při změně individuálního chování či určité politiky. U těchto prací se předpokládá vytvoření teoretického modelu a diskuze různých scénářů v rámci tohoto modelu.

  Empiricky orientované práce využívají observační či experimentální data k testování ekonomické teorie. Cílem práce je obvykle empirická identifikace efektu, který je postulován teorií. U tohoto typu prací se typicky předpokládá použití vhodných ekonometrických a statistických metod.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program Ekonomie vás kvalitně připraví pro doktorské studium, které nabízí stejnojmenný doktorský studijní program. V případě zájmu můžete také pokračovat v programu Hospodářská politika nebo dále studovat na jiných českých či zahraničních univerzitách.

Základní údaje

Zkratka
N-EKON
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

22
odhadovaný počet přijatých
35
počet aktivních studentů
25
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje