(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání

Představení studijního programu

Chcete porozumět soudobému bezpečnostnímu prostředí a pochopit strategické přístupy k řešení bezpečnostních výzev? Například co je to hybridní válka, v jakých formách se objevuje terorismus, kdo rozhoduje o české i světové bezpečnostní politice, zda existuje systém ke zvládání ekologických hrozeb, proč je problémem kybernetická obrana či kolik má naše země zpravodajských služeb? Pak Vám doporučíme náš studijní program Bezpečnostní a strategická studia (BSS).

Získáte znalosti o:

 • bezpečnostních hrozbách a rizicích (organizovaném zločinu, proliferaci zbraní hromadného ničení, extremismu apod.)

 • bezpečnostní politice na státní i mezinárodní úrovni a jejích aktérech („silových ministerstvech“, systémech krizového řízení, mezinárodních závazcích ke společné obraně apod.)

 • historii bezpečnostní politiky ve střední Evropě i světě, dějinách vojenství a vývoji bezpečnostních sborů

 • přístupech a metodách ke zkoumání bezpečnostní problematiky a o využití strategického myšlení.

Čím je studium BSS v Brně výjimečné?

BSS v Brně vhodně kombinují studium vnitřní bezpečnosti s problematikou vnější bezpečnosti a strategickými přístupy. Vyučující využívají rozsáhlé zkušenosti z vědeckého působení i poznatky z dlouholeté spolupráce s bezpečnostními složkami, s médii a s neziskovým sektorem. Kromě běžného studia hrají velmi důležitou roli i neformální studentské aktivity (spolky, soutěže, besedy).

Studenti a studentky BSS se seznámí s řadou sektorů bezpečnosti a s různými strategiemi. Velký důraz je kladen na práci s informacemi a na schopnost psát kvalitní odborné texty. Studenti mohou využít i široké sítě mezinárodních kontaktů k výjezdům do zahraničí.

Studium se uskutečňuje formou přednášek i seminářů, doplňkem jsou i exkurze (na místa bojišť, do věznic, hasičských zařízení apod.). Studenti se mohou zapojit do různých aktivit organizovaných katedrou, včetně výzkumných projektů. Vyučující předmětu se snaží o to, aby zdařilé studentské práce byly publikovány. Mnoha absolventům vyšly první články ve specializovaných časopisech již během studia a pomohly jim v dalším kariérním postupu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte zájem o poznání bezpečnosti a strategie s využitím poznatků a metod společenských věd?

 • Chcete využít svoje analytické schopnosti, umět strategicky vnímat a prakticky řešit soudobé problémy z pohledu bezpečnostní politiky?

Pak je náš program tím, co vás může uspokojit. Nečekejte u nás vojenský či policejní speciální výcvik, výuku o tom, jak vyrobit protilátku proti zabijáckému plynu „novičok“ či návod na program k hacknutí vládního informačního systému. Tyto znalosti a dovednosti vás nenaučíme.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium bezpečnostních a strategických studií v bakalářském stupni umožňuje studentům a studentkám poznat a pochopit hlavní problémy soudobé bezpečnosti a strategického myšlení. V průběhu studia jsou představena podstatná pole zájmu této vědního disciplíny, objasněna jsou historická dědictví ve vojenství i vnitřní bezpečnosti a především jsou pak analyzovány soudobé bezpečnostní hrozby a rizika a politické přístupy k jejich zvládání. K odbornému uchopení těchto problémů přispívá metodologicky orientovaná část studia, která vybaví absolventy a absolventy schopností zkoumat, objasňovat a zvládat soudobé bezpečnostní výzvy. Důležitou průřezovou záležitostí studia je výuka schopnosti pracovat se zdroji a informacemi z bezpečnostního prostředí a zpracování písemných výstupů v rámci disciplíny.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • identifikovat a analyzovat soudobé bezpečnostní hrozby v různých sektorech bezpečnosti
  • pochopit a objasnit struktury, procesy a výstupy v rámci domácí i mezinárodní bezpečnostní politiky, včetně krizového řízení na různých úrovních
  • znát a využívat důležité poznatky strategického myšlení pro zpracování strategických analýz
  • získávat, analyzovat a interpretovat data z bezpečnostní oblasti
  • formulovat a zpracovávat řešení problémů v bezpečnostní oblasti, včetně řešení krizových situací
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent či absolventka budete schopen/schopna:

  • identifikovat a analyzovat soudobé bezpečnostní hrozby v různých sektorech bezpečnosti

  • pochopit a objasnit struktury, procesy a výstupy v rámci domácí i mezinárodní bezpečnostní politiky, včetně krizového řízení na různých úrovních

  • znát a využívat důležité poznatky strategického myšlení pro zpracování strategických analýz

  • získávat, analyzovat a interpretovat data z bezpečnostní oblasti

  • formulovat a zpracovávat řešení problémů v bezpečnostní oblasti, včetně řešení krizových situací.

  Jako absolvent programu bezpečnostních a strategických studií budete mít mnoho pracovních příležitostí. Od bezpečnostních analytiků ve veřejné správě na státní i mezinárodní úrovni přes specialisty ve státních i soukromých bezpečnostních složkách až po mediální experty zaměřené na problematiku bezpečnosti>

 • Regulovaná povolání
  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe v institucích nejsou na bakalářském studiu povinné. Pokud však nějakou stáž absolvujete, je možné ji započítat jako volitelný předmět v rámci Vašeho studia. Při hledání praxe je možné využít rozsáhlých kontaktů programu BSS do vládní i nevládní sféry. Výrazným obohacením výuky jsou vystoupení expertů z praxe v řadě předmětů, včetně expertních bloků v předmětech Bezpečnostní politika ČR a Krizový management. Experti z praxe vyučují i některé povinně volitelné předměty (např. experti z Národního úřadu pro kybernetickou či informační bezpečnost, z Hasičského záchranného sboru České republiky apod.)

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce má doporučený rozsah 63.000 – 81.000 znaků včetně mezer (35-45 normostran). Do rozsahu se započítává vlastní text včetně poznámkového aparátu; nezapočítávají se titulní list, čestná prohlášení, poděkování, obsah, seznam zkratek, seznam literatury a přílohy. Práci studenti a studentky zpracovávají individuálně pod dohledem vedoucího práce. Uskutečnění přitom samostatný výzkum odpovídající zaměření a náročnosti bakalářského studia v konkrétní tematické oblasti disciplíny a prezentují jeho výsledky cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje katedra. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve své disciplíně relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky programu bezpečnostních a strategická studia. Bakalářská práce a její obhajoba se řídí Směrnicí FSS č. 4/2013 č.j. MU/30321/ 2013/FSS „O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří k nim poprvé přistupují v jarním semestru 2013 a později“.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program BSS pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Studium prohlubuje faktografické i teoretické znalosti a umožňuje získat pokročilé analytické schopnosti a odborné dovednosti (specificky pak schopnost práce s informacemi a schopnost psaní různých druhů textových výstupů vhodných pro využití v bezpečnostní oblasti) Vybrat si můžete ale i z dalších navazujících magisterských studijních programů, jako je například politologie či mezinárodní vztahy.

  S bakalářským diplomem BSS z naší fakulty přecházejí studenti a studentky studovat specializované bezpečnostní programy (např. včetně tzv. intelligence studies) i do zahraničí.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-BSS
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

234
počet aktivních studentů
166
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje