Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem

Představení studijního programu

Na co se politologie vlastně zaměřuje? Politologie je v první řadě vědou o politické moci. O tom, jak se moc získává, dělí mezi nejrůznější hráče, vykonává a reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Jako studenti politologie se budete učit o politice v Evropě, ČR i ve světě, o demokracii a nedemokracii, volbách, politickém marketingu, suverenitě, reprezentaci, volební geografii. Zároveň se naučíte provádět kvalitní politologický výzkum.

Čím je studium politologie v Brně specifické? Nejsme „politologický učňák“. Dáváme studentům svobodu v tom, co chtějí studovat. To vede k tomu, že naši absolventi nejsou jeden jako druhý. Naopak. Každý, kdo od nás odchází s diplomem, je svým způsobem originál.

Projevuje se to tím, že můžete studovat buď klasické jednooborové studium bez zvláštního zaměření, nebo můžete studovat specializaci Volební studia a politický marketing a v jejím rámci významně prohloubit znalosti a dovednosti v této praktické oblasti politiky.

Při studiu dále rozvinete schopnost pracovat s informacemi - vyhodnocovat je a dávat do souvislostí. Naučíte se porozumět světu, který vás obklopuje a z různých pohledů nazírat na jeho problémy. Předpokládáme, že se aktivní studenti mimo samotné studium zapojují do řady činností katedry – především výzkumných a popularizačních.

Někteří studenti již v magisterském stupni publikují své vědecké výstupy v časopisech či knihách. Jiní se zaměřují na popularizaci – z politologie vzešly studentské projekty, jež získaly celosvětová ocenění na soutěžích v USA – např. Fakescape či Zvol si info.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímáte se o politické dění ať už u nás, nebo v zahraničí a chcete dále prohlubovat své porozumění této oblasti?

 • Stojíte o náročné, ale zajímavé studium za férových podmínek?

 • Chcete chápat souvislosti fenoménu politické a ekonomické moci v nejrůznějších oblastech?

 • Chcete se naučit psát zajímavé texty o politice a jejím výzkumu?

 • Chcete umět kriticky zhodnotit argumenty jiných textů a diskutovat o nich?

Pokud souhlasně přikyvujete, už neváhejte a podejte přihlášku.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Uchazeč si vybírá ze dvou možností: jednooborového studia politologie a studia se specializací „Volební studia a politický marketing“. Uchazeč se může v rámci jedné přihlášky přihlásit do jednoho či do obou.

  Přijímací zkouška do studijního programu politologie probíhá ve dvou kolech, přičemž první kolo není povinné.

  V prvním kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč nahraje do e-přihlášky v termínu do 15. 5. 2024 (pro nástup do studia na podzim 2024). Jedná se o motivační dopis pro studium a krátký strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v prvním kole rozhodnout o odpuštění druhého kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky prvního kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději dva týdny před konáním druhého kola přijímací zkoušky.

  Pokud uchazeč v prvním kole dostatečné bodové hodnocení nezískal (nebo požadované materiály neodevzdal), absolvuje druhé kolo ve formě písemného testu, který se koná v červnu 2024.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Povinná literatura k 2. kolu přijímací zkoušky je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce politologie a je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: https://polit.fss.muni.cz/pro-studenty/informace-ke-statnim-zaverecnym-zkouskam.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Maximální možný počet dosažených bodů v obou kolech přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů. Výsledky z prvního a druhého kola přijímací zkoušky se nesčítají.

  V prvním kole komise hodnotí materiály dodané uchazečem – strukturovaný životopis a motivační dopis. Při hodnocení se členové komise zaměřují primárně na dva aspekty. Na to, jaká je představa uchazeče o jeho budoucím studijním zaměření, příp. kariérním výhledu, a na to, jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec standardní studijní zátěže.

  Písemný test ve druhém kole obsahuje celkem čtyři otevřené otázky, za každou z nich je možné získat 25 bodů.

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem studia politologie je naučit studenty rozumět politice a otázce uplatňování moci. Studium klade důraz na osvojení si pokročilých politologických pojmů a konceptů, rozvíjení oborových znalostí týkajících se politických fenoménů apod.

  Rozvíjí znalosti a dovednosti studentů v různých politologických podoborech - volebních studiích, politickém marketingu, výzkumu demokracie, demokratizace a lidských práv, výzkumu nejnovější české politické historie a aktérů, resp. českého politického myšlení.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět vývoji politicko-filosofických konceptů, politicko-společenských fenoménů a klíčových institucí moderní doby zejména v západním civilizačním okruhu;
  • rozumět vývoji českého politického systému včetně jeho aktérů a systémových výstupů;
  • připravit design politologického výzkumu konkrétního politického fenoménu a tento výzkum umí provést;
  • aplikovat kvalitativní i kvantitativní metody a konkrétní techniky výzkumu v sociálních vědách;
  • aplikovat společenskovědní teoretické koncepty na konkrétní jevy.
 • Uplatnění absolventa

  Struktura studia, jeho obsah a možnost specializovat se a profilovat v užších oblastech vede k tomu, že naše absolventy nacházíme v různých sférách soukromého i státního sektoru – ve vlastních firmách, v agenturách pro politický marketing, v oblasti státní správy, bezpečnosti, v médiích, obchodních společnostech, bankách, jako aktéry podílející se na vzdělávací činnosti, v nevládních společnostech a podobně. Ostatně – přesvědčit se můžete v galerii našich absolventů: http://www.chcinapolitologii.cz

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je povinná v rámci specializace Volební studia a politický marketing, a to v rozsahu 240 hodin. Cílem praxí je rozvinout znalosti a dovednosti získané při studiu o praktickou rovinu – ať už porozumění oblastem volebního procesu, přípravě a realizaci volebních kampaní a komunikačních strategií, zpracování kvantitativních dat apod.

  jednooborovém studiu není stáž povinnou, ale doporučenou součástí studia politologie. Pro nejlepší uchazeče dále nabízíme každoročně Masarykovo stipendium pro nadané politology. To umožňuje stáže v nejrůznějších institucích: ústavních orgánech, státních úřadech, výzkumných institucích, agenturách politického marketingu apod. Pro výjimečné studenty zprostředkováváme také např. několikatýdenní stáže v USA během politických kampaní.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Rozsah diplomové práce je 126 000 – 198 000 znaků včetně mezer (70-110 normostran). Do rozsahu se započítává vlastní text včetně poznámkového aparátu; nezapočítávají se titulní list, čestná prohlášení, poděkování, obsah, seznam zkratek, seznam literatury a přílohy.

  Téma si student vybírá buď vlastní, nebo výběr z vypsaných témat dostupných v ISu; téma musí akceptovat vedoucí práce; v průběhu psaní může být téma po souhlasu vedoucího upřesněno. Vedoucím je vždy pedagog minimálně s Ph.D. Kromě členů katedry mohou práce vést i externí odborníci, ovšem pouze po souhlasu vedoucího katedry.

  Student/ka svou práci s vedoucím průběžně konzultuje.

  Diplomová práce má dokázat, že studenti jsou schopni předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, provádět vlastní originální výzkum a přinášet nová zjištění.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi magisterského studia můžete pokračovat v doktorském studijním programu politologie v českém jazyce, nebo v anglicky vyučovaném programu Political Science.

Základní údaje

Zkratka
N-POL
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

50
počet aktivních studentů
117
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje