Energy matters

Cíle studijního programu

Program je zaměřen na detailní představení problematiky mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti. Jeho unikátním rysem je především multidisciplinarita – sociálně vědní základ je doplněn o látku z oblasti technických věd, ekonomie a práva. Cílem je poskytnout studentům vědomosti k pochopení problematiky a využití získaných znalostí v praxi. Program tak reflektuje rostoucí nároky energetického sektoru na experty na politické a strategické otázky, jež by v rámci svého vzdělání obsáhli jak odbornost mezinárodně-politické oblasti, tak technické, ekonomické, právní a jiné aspekty energetiky. Kritická, náročná forma výuky rozvíjí analytické a koncepční myšlení studentů a jejich dovednosti typu kreativity, komunikativnosti a schopnosti týmové spolupráce. Studenti jsou obeznámeni s pojmoslovím, koncepty a metodami, se kterými se při analýze energetické bezpečnosti, mezinárodních vztahů a souvisejících otázek běžně pracuje s cílem jejich uplatnění v praxi.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Master program Spring 2022 (beginning February 2022)
Termín podání do půlnoci 15. 11. 2021

 • Informace o přijímacím běhu

  This application is only for semester Spring 2022 (beginning February 2022). If you want to study from Fall semester 2022 (beginning in September 2022) please submit the online application for this semester which will be open on September 1.

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů: CV, motivace a výpisu známek. Přihlásit se mohou bakaláři politických věd, mezinárodních vztahů, evropských studií či příbuzných oborů sociálních a humanitních věd s výbornou znalostí angličtiny. Viz: https://eps.fss.muni.cz/prospective-students/how-to-apply
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů a pohovorů: hodnocení se pohybuje v rozmezí 0 - 100 bodů (60 je minimum pro přijetí).

Studium

 • Cíle

  Program je zaměřen na detailní představení problematiky mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti. Jeho unikátním rysem je především multidisciplinarita – sociálně vědní základ je doplněn o látku z oblasti technických věd, ekonomie a práva. Cílem je poskytnout studentům vědomosti k pochopení problematiky a využití získaných znalostí v praxi. Program tak reflektuje rostoucí nároky energetického sektoru na experty na politické a strategické otázky, jež by v rámci svého vzdělání obsáhli jak odbornost mezinárodně-politické oblasti, tak technické, ekonomické, právní a jiné aspekty energetiky. Kritická, náročná forma výuky rozvíjí analytické a koncepční myšlení studentů a jejich dovednosti typu kreativity, komunikativnosti a schopnosti týmové spolupráce. Studenti jsou obeznámeni s pojmoslovím, koncepty a metodami, se kterými se při analýze energetické bezpečnosti, mezinárodních vztahů a souvisejících otázek běžně pracuje s cílem jejich uplatnění v praxi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent získá úplné odborné vysokoškolské vzdělání jako předpoklad svého uplatnění v praxi.
  • Absolvent rozumí principům fungování energetického sektoru zemí střední Evropy, s určitým důrazem na Českou republiku.
  • Absolvent je obeznámen s jednotlivými dimenzemi společné evropské energetické politiky a rozumí základním mechanismům jejího fungování.
  • Absolvent je schopen uplatnit znalosti geopolitiky na konkrétní vybrané případové studie.
  • Absolvent dokáže informovaným a tvůrčím způsobem nakládat s jednotlivými koncepty, teoriemi a metodami v oblasti výzkumu mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu Energy Security Studies naleznou uplatnění v mnoha profesích např. při spoluvytváření energetické legislativy Evropské unie, při tvorbě a implementaci energetických politik, v relevantních oborech státní správy, na analytických či zahraničních pracovištích firem či v médiích. Značný prostor se díky nárůstu důležitosti energetiky otevírá i v diplomatických službách a na půdě mezinárodních institucí, se zvláštním zřetelem na EU. V neposlední řadě najdou absolventi své uplatnění i ve výzkumné a akademické sféře.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe, jakkoliv je podporovaná, není pro studenty programu povinná. Katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií se však v posledních letech velmi aktivně věnuje postupnému budování a rozvoji vazeb s organizacemi, které mohou jejím studentům napomoci v získání praktických dovedností a zkušeností a nabízí širokou škálu kontaktů na různé instituce. Za hlavní přínos lze v této oblasti považovat rozvíjející se systém pracovních stáží i rozšiřující se nabídka studijních pobytů především v rámci programu Erasmus.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterské práce mají rozsah a podobu akademického článku (9 000 slov +/- 10 %). Studenti by prostřednictvím práce měli prokázat schopnost kriticky pracovat s primárními daty a odbornými texty a zpracovávat je prostřednictvím relevantních teorií a metod. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 4/2013 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi programu mohou v případě zájmu pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

16
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje