Energy matters

Cíle studijního programu

(Zahraničně) politické aspekty dodávek a využívání energie jsou nedílnou součástí globálních výzev jako například klimatické změny, nerovného hospodářského rozvoje nebo oslabování národní bezpečnosti vlivem probíhajícího geopolitického soupeření mezi světovými mocnostmi.

Program reaguje na stále rostoucí poptávku trhu práce po absolventech s dovednostmi a schopnostmi nezbytnými pro orientaci ve složitém prostředí národních a mezinárodních politik v oblasti klimatu a energetiky. Jedinečným způsobem kombinuje politické vědy s prvky environmentálních studií, práva, ekonomie a techniky, čímž studentům poskytuje komplexní soubor dovedností a zajišťuje jejich schopnost uplatnit se v budoucí kariéře.

Během studia se seznámíte s velkým množstvím zajímavých témat, jako je geopolitika dodávek energie a energetická bezpečnost, energetika a životní prostředí, hospodářský rozvoj a energetická chudoba, inovace a technologický rozvoj nebo energetické trhy a obchodování s energiemi. Můžete se specializovat na několik z nich nebo jen na jedno - například výběrem konkrétních stáží nebo témat projektů a diplomových prací ve třídě, nebo si vybudovat komplexní znalosti celého oboru.

Program nevyžaduje žádné specifické předchozí znalosti. Mezi našimi studenty jsou absolventi bakalářského studia společenských věd, geografie, ekonomie, ale i práva a technických oborů. Jedinými našimi předpoklady jsou kritické myšlení, aktivní přístup ke studiu a schopnost pracovat v týmu. Vše ostatní se naučíte u nás.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Master program Fall 2024 (beginning September 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  This application is only for semester Fall 2024 (beginning September 2024). If you want to study from Spring semester 2024 (beginning in February 2024) please submit the online application for this semester (application deadline on November 15, 2023).

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů: CV, motivace a výpisu známek. Přihlásit se mohou bakaláři politických věd, mezinárodních vztahů, evropských studií či příbuzných oborů sociálních a humanitních věd s výbornou znalostí angličtiny. Viz: https://eps.fss.muni.cz/prospective-students/how-to-apply
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů a pohovorů: hodnocení se pohybuje v rozmezí 0 - 100 bodů (60 je minimum pro přijetí).

Studium

 • Cíle

  (Zahraničně) politické aspekty dodávek a využívání energie jsou nedílnou součástí globálních výzev jako například klimatické změny, nerovného hospodářského rozvoje nebo oslabování národní bezpečnosti vlivem probíhajícího geopolitického soupeření mezi světovými mocnostmi.

  Program reaguje na stále rostoucí poptávku trhu práce po absolventech s dovednostmi a schopnostmi nezbytnými pro orientaci ve složitém prostředí národních a mezinárodních politik v oblasti klimatu a energetiky. Jedinečným způsobem kombinuje politické vědy s prvky environmentálních studií, práva, ekonomie a techniky, čímž studentům poskytuje komplexní soubor dovedností a zajišťuje jejich schopnost uplatnit se v budoucí kariéře.

  Během studia se seznámíte s velkým množstvím zajímavých témat, jako je geopolitika dodávek energie a energetická bezpečnost, energetika a životní prostředí, hospodářský rozvoj a energetická chudoba, inovace a technologický rozvoj nebo energetické trhy a obchodování s energiemi. Můžete se specializovat na několik z nich nebo jen na jedno - například výběrem konkrétních stáží nebo témat projektů a diplomových prací ve třídě, nebo si vybudovat komplexní znalosti celého oboru.

  Program nevyžaduje žádné specifické předchozí znalosti. Mezi našimi studenty jsou absolventi bakalářského studia společenských věd, geografie, ekonomie, ale i práva a technických oborů. Jedinými našimi předpoklady jsou kritické myšlení, aktivní přístup ke studiu a schopnost pracovat v týmu. Vše ostatní se naučíte u nás.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v komplexní síti interakcí mezi politikou, ekonomikou a životním prostředím
  • Ovládat základy politických věd, práva, ekonomie, environmentálních studií a technických věd
  • Rozumět socio-technickým trendům, jako například elektrická mobilita nebo přechod na obnovitelné zdroje energie
  • Interpretovat geopolitické a mocenské kroky hlavních aktérů mezinárodních vztahů
  • Rozumět zpětným vazbám mezi energetikou a životním prostředím
  • Kriticky analyzovat ideologie, narativy, diskurs a sociální rutiny spojené s  využíváním energie
  • Chápat fungování a regulaci energetických trhů
  • Rozumět firemním strategiím energetických firem
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi naleznou uplatnění v mnoha profesích např. při spoluvytváření energetické legislativy Evropské unie, při tvorbě a implementaci energetických politik, v relevantních oborech státní správy, na analytických či zahraničních pracovištích firem či v médiích. Značný prostor se díky nárůstu důležitosti energetiky otevírá i v diplomatických službách a na půdě mezinárodních institucí, se zvláštním zřetelem na EU. V neposlední řadě najdou absolventi své uplatnění i ve výzkumné a akademické sféře.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Nedílnou součástí studijního plánu jsou praktické kurzy, jako je sestavování cashflow modelů pro investiční projekty nebo diskuse a workshopy s odborníky, včetně našich absolventů.

  Mimo program jsou studenti podporováni v tom, aby si sami nebo prostřednictvím vytvořené sítě absolventů a spolupracujících institucí našli stáže v oborech, které je zajímají.

  Fakulta uznává kredity za stáže a podporuje vyjíždějící studenty prostřednictvím stipendií. Stáže mohou také sloužit jako základ pro závěrečné práce studentů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterské práce mají rozsah a podobu akademického článku (9 000 slov +/- 10 %). Studenti by prostřednictvím práce měli prokázat schopnost kriticky pracovat s primárními daty a odbornými texty a zpracovávat je prostřednictvím relevantních teorií a metod. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi programu mohou v případě zájmu pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu.

Základní údaje

Zkratka
N-EPS
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

14
počet aktivních studentů
12
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje