Představení studijního programu

Absolvováním tohoto programu se stanete kvalifikovanými specialisty s vysokoškolským vzděláním, díky kterému budete oprávněni vykonávat činnosti na úseku léčebně-preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace a na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru. Prohloubíte si teoretické vědomosti a praktické dovednosti, získané během studia bakalářského studia Fyzioterapie.

Studium je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Praktická klinická výuka
probíhá v odborných učebnách a přímo ve zdravotnických zařízeních. Předepsané
klinické části studia jsou uskutečňovány formou klinických cvičení a stáží. O prázdninách vás pak čeká odborná praxe.

Dvouleté magisterské studium ukončíte vypracováním diplomové práce, která je aplikačně a experimentálně zaměřena a směřuje k výchově k vědecké práci. Ověříte si tak vědomosti a dovednosti nabyté v průběhu studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás práce s lidmi?

 • Chcete pomáhat lidem při udržení dobrého zdravotního stavu a zlepšovat jejich zdravotní stav po operacích či úrazech?

 • Chcete pomáhat lidem, které trápí bolesti či poruchy pohybového aparátu?

 • Máte zájem o vědecko-výzkumnou činnost ve fyzioterapii a rozšíření
  znalostí a dovedností nabytých v bakalářském studiu Fyzioterapie? 

Pro absolvování navazujícího studijního programu Fyzioterapie musíte absolvovat bakalářský program Fyzioterapie, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta. Bez jeho absolvování není možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je vychovat pro zdravotnickou praxi kvalifikovaného specialistu - magistra fyzioterapie, který bude v rámci získané specializované způsobilosti oprávněn vykonávat regulované povolání odborného fyzioterapeuta na úseku léčebně preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace, na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru, a to v rozsahu kompetencí vymezených v profilu absolventa navazujícího magisterského studia. Podstatné je osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností pro výkon příslušného regulovaného zdravotnického povolání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit moderní trendy vývoje ucelené rehabilitace, vycházející z nových poznatků lékařských věd
  • na základě poznatků vědecké metodologie je schopen připravit vědecký výzkumný projekt z oblasti rehabilitace
  • specializovaného kontaktu s nemocnými v rámci stávajícího systému zdravotnické péče na základě etických principů
  • metodologicky korektně argumentovat a obhájit výsledky své vlastní vědecké práce
  • aplikovat vysoce specializované fyzioterapeutické postupy v praxi jako specialista
  • edukovat pacienty, případně osoby jimi určené, ve specializovaných fyzioterapeutických postupech
  • sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod
  • instruovat fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky v náročných a specializovaných fyzioterapeutických postupech
  • provádět specializované fyzioterapeutické postupy v rámci léčebné rehabilitace
  • identifikovat činnosti fyzioterapeutické péče vyžadující změnu v postupu, vyhodnocovat účinnost používaných specializovaných postupů
  • provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin in nedostatků v rehabilitační péči, hodnotit kvalitu poskytované péče
  • použít nové teoretické a metodologické poznatky z oblasti rehabilitace a dalších lékařských věd, o něž se fyzioterapie opírá
  • vytvářet podmínky pro aplikaci výsledky výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru
  • připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, vést specializační vzdělávání v oboru své specializace
 • Uplatnění absolventa

  Absolvováním studia se stáváte odborným fyzioterapeutem se specializovanou způsobilostí. Uplatnění najdete na odděleních léčebné rehabilitace a fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a na všech odděleních nemocnic včetně jednotek intenzivní péče (JIP).

  Dále pak v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázních, na jednotkách a odděleních léčby bolesti a v dalších zařízeních, a to s využitím velké šíře neinvazivních a nefarmakologických fyzioterapeutických postupů.

  Budete připraveni být součástí širšího týmu pro koordinaci péče o nemocné jak s akutním, tak i chronickým onemocněním v rámci komplexního rehabilitačního procesu. 

  Kromě toho budete připraveni pokračovat v další vědecko-výzkumné kariéře formou doktorského studia, uskutečňovaného na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

  Díky kvalitní praktické i teoretické výuce budou vaše schopnosti zcela srovnatelné s aktuálními světovými trendy. Dosažená úroveň erudice je zárukou bezproblémového uplatnění na trhu práce jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie.

 • Regulovaná povolání
  • Fyzioterapeut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Při studiu vás čekají klinická cvičení, stáže a prázdninová praxe.

  Klinická cvičení v průběhu studia budou probíhat na lůžkových odděleních nemocnic s různým odborným zaměřením. Díky klinickým cvičením a stážím si prohloubíte znalosti a dovednosti v diagnostických, terapeutických a preventivních postupech v oblasti fyzioterapie, v postupech manuální terapie dle Levita a v dalších technikách.

  Ucelené období praktické výuky je také směřováno na poskytování specializované
  fyzioterapeutické péče
  a probíhá v ambulantních zařízeních na specializovaných
  pracovištích, kterými jsou dětská neurologie, dětská ortopedie, urologie,
  gynekologie, spinální jednotka a ambulance psychiatrie
  .

  Díky praxím navštívíte v průběhu semestru většinu brněnských nemocnic, které jsou našimi smluvními pracovišti: Fakultní nemocnici Brno, Vojenskou nemocnici či Nemocnici u Milosrdných bratří. Praktické znalosti získáte i v Centru Kociánka, ParaCentru Fenix nebo v Domově pro seniory Věstonická v Brně.

  O prázdninách budete praxi plnit ve Fakultní nemocnici u sv. Anny.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Dvouleté navazující magisterské studium je ukončeno vypracováním diplomové práce a její rozsah a formální náležitosti jsou dány vnitřní normou LF MU. Obhajoba diplomová práce je součástí státní zkoušky.

  Diplomová práce ve fyzioterapii je aplikačně a experimentálně zaměřena a směřuje k výchově k vědecké práci.

  Hodnocení závěrečných prací vedoucím práce a oponentem je realizováno formou šablon - Posudek vedoucího a Posudek oponenta diplomové práce (zhodnocují se jednotlivé oblasti závěrečné práce - význam práce, zpracování teoretické části, zpracování empirické části, diskuse a závěry, kvalita literární rešerše a formální úprava práce).

  Struktura závěrečné práce má stanovena striktní pravidla a předepsanou strukturu. Pokyny pro vypracování závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dále recenzovanou publikací Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory (autorský kolektiv Katedry ošetřovatelství a porodní asistence LF MU), která uvádí konkrétní kritéria a doporučení pro zpracování závěrečné práce. Publikace autorského kolektivu je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)], dostupná na webových stránkách https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/metodika_zp/web/index.html

  Finální verzi závěreční práce studenti vkládají do Informačního systému Masarykovy univerzity v části – archiv.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování navazujícího magisterského studia Fyzioterapie můžete pokračovat v doktorských studijních programech, uskutečňovaných na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Základní údaje

Zkratka
N-FYZIO
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

17
počet aktivních studentů

Lékařská fakulta
Program zajišťuje