Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Představení studijního programu

Doučovali jste někdy svoje spolužáky? Zažili jste ten krásný pocit, když se Vám to povedlo? Baví vás vymýšlet, jak obtížné problémy co nejjednodušeji vysvětlit? A především – máte rádi fyziku? Pak je studium učitelství fyziky to nejlepší pro vás.

K získání učitelské kvalifikace je nutné vzdělání na magisterské úrovni. Bakalářský program Fyzika se zaměřením na vzdělávání je tedy jen první stupeň na cestě stát se středoškolským učitelem. Studium je nutně dvouoborové, dnes říkáme sdružené, tedy k fyzice si budete muset vybrat ještě druhý obor. Nejčastější kombinací je matematika, ale fakulta nabízí i jiné možnosti: chemii, biologii a ve spolupráci s jinými fakultami MUNI také informatiku a tělocvik.

V bakalářském stupni budete studovat zejména fyziku, a to jak na přednáškách s množstvím demonstračních experimentů, tak na výpočetních cvičeních i při samostatné práci v laboratořích. Svoje pedagogické schopnosti budete získávat a tříbit zejména v navazujícím magisterském studiu, ale již v bakalářském studiu se seznámíte se základy pedagogiky, didaktiky a psychologie a v rámci Asistentské praxe se alespoň na chvíli vrátíte na střední školu, nyní ovšem ve zcela jiné roli.

Přírodovědecká fakulta věnuje velkou pozornost popularizaci fyziky mezi žáky nižších stupňů škol. A do těchto aktivit zapojuje i studenty učitelských oborů. Budete-li chtít, můžete od začátku studia pracovat s dětmi a získat za to nějaké kredity anebo si i přivydělat.

Studium na Přírodovědecké fakultě MUNI není masová záležitost. Studium probíhá v malých skupinkách a pro vaše učitele nebudete jen jedním z nepřehledného davu.

Je studium programu pro vás?

Důležité je, aby Vás těšilo nejen studium, ale aby Vás lákalaperspektiva stát se středoškolským učitelem. Je třeba, aby Vás zajímaly přírodní vědy (zejména fyzika) a matematika Vám nedělala vážné problémy. Zkušenosti s prací v dětských kolektivech jsou samozřejmě výhodou, nikoliv však nutností.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Obor je součástí dvouoborového studia a tvoří první stupeň vysokoškolského studia vedoucího k získání učitelské aprobace pro střední školy. Poskytuje obecné fyzikální vzdělání, které je doplněno také o vzdělání matematické, buď jako součást druhého studovaného oboru, je-li tímto oborem matematika, nebo samostatnými matematickými disciplínami. Očekávaným cílem oboru je zejména připravit absolventa ke studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství fyziky pro střední školy, avšak vzhledem k tomu, že absolvent oboru získá ucelené fyzikální a matematické vzdělání a základy pedagogiky, didaktiky a psychologie, může najít přímé uplatnění v praxi i mimo oblast školství.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent rozumí základním pojmům z pedagogiky a didaktiky, má přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení žáků/studentů.
  • Absolvent porozumí aktuálním trendům v plánování a vedení výuky, dokáže připravit výukové materiály i prostředí výuky a vést výuku podle pokynů učitele.
  • Absolvent dokáže pod vedením učitele řídit skupiny žáků/studentů a motivovat jednotlivce k práci.
  • Absolvent rozumí základním psychologickým pojmům a poznatkům z vývojové psychologie a na tomto základě dokáže rozeznat a respektovat individuální potřeby žáků/studentů a přizpůsobit své pedagogické intervence jejich možnostem.
  • Absolvent zná základy školské politiky a rozumí aktuálním trendům ve školství. Je připraven ke spolupráci s učiteli, uvědomuje si jejich poslání a dokáže diskutovat o specificích učitelské profese v 21. století.
  • Umí ovládat matematický aparát potřebný pro popis fyzikálních jevů.
  • Rozumí základním fyzikálním pojmům, vztahům a rovnicím v rozsahu daném čtyřsemestrálním kurzem obecné fyziky, a řešit problémy z odpovídajících oblastí fyziky
  • Je schopen provádět jednoduché fyzikální experimenty, analyzovat výsledky včetně odhadů experimentálních nejistot, interpretovat výsledky s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech
  • Umí využívat výpočetní techniku pro zpracování výsledků měření i pro jednoduché numerické modelování
  • Orientuje se v oblastech fyziky pokrytých čtyřsemestrálním kurzem teoretické fyziky a řešit elementární problémy z těchto oblastí
 • Uplatnění absolventa

  Studium programu je pouze prvním stupněm na cestě získání kvalifikace středoškolského učitele. Absolventi bakalářského studia tedy obvykle pokračují v navazujícím magisterském programu Učitelství fyziky pro střední školy (ve dvojici s dalším oborem). Avšak již během bakalářského studia získáte schopnosti, které mu umožní najít uplatnění i bez magisterského stupně. A to zejména tam, kde je potřebné analytické myšlení, zpracování dat, prezentační dovednosti a práce s mládeží.

  Učitelů fyziky je málo a jejich nedostatek se stále prohlubuje. Pro budoucnost naší společnosti to není dobrá zpráva, ale pro Vás, budoucí studenty učitelství fyziky, to dobrá zpráva je. Vaši potenciální zaměstnavatelé se o Vás budou prát.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V bakalářském stupni učitelského studia je povinná Asistentská praxe, která probíhá na vybraných brněnských středních školách. Praxi doprovází povinný předmět Reflexe praxe, ve které mají studenti možnost diskutovat a řešit jednotlivé pedagogické situace, se kterými se na praxi setkali. Mnohem větší podíl praxe je však součástí navazujícího studia. Studenti v obou studovaných oborech povinně absolvují pět praxí na středních školách a tři reflektivní semináře vyučované zkušenými středoškolskými a vysokoškolskými pedagogy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Ve dvouoborovém studiu student volí závěrečnou práci z jednoho oboru. Bakalářské práce z fyziky mohou být zaměřeny do následujících oblastí:

  Rozvoj demonstračních a žákovských fyzikálních experimentů a jejich zařazení do výuky.

  Sbírky příkladů.

  Aplikace fyziky ve vybraných oblastech běžného života: technika, sport, doprava a jejich možné využití ve středoškolské výuce.

  Historický vývoj fyzikálních teorií a poznání světa.

  Řešení středně obtížného experimentálního problému ve vědeckovýzkumné laboratoři.

  Student zpracovává závěrečnou práci typicky ve dvou posledních semestrech svého studia a její vypracování je formálně deklarováno absolvováním předmětů Bakalářská práce 1 a Bakalářská práce 2.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na program Fyzika se zaměřením na vzdělávání přímo navazuje program Učitelství fyziky pro střední školy. I zde se povinně studuje v kombinaci s jiným učitelským programem. Fakulta velmi usnadňuje přechod z bakalářského do magisterského studia, obvykle uchazeč nemusí absolvovat další přijímací zkoušky.

Základní údaje

Zkratka
B-UCF
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

33
počet aktivních studentů