Geolog pomáhá jak společnosti, tak i přírodě

Představení studijního programu

Zaměření studijního programu splňuje současné požadavky společnosti orientovat se na detailní poznání procesů v oblasti anorganické přírody. Proto se v rámci studia soustředíte na řadu aplikovaných oborů, které studují příčiny např. přírodních katastrof, inženýrských rizik staveb, znečištění/kontaminaci prostředí (vody, půdy, hornin) různými látkami, zajištění zdrojů a zásob vody nebo nerostných surovin.

Studijní program je unikátní v tom, že se dotýká problémů mezi přírodou a lidskou společností. Studium je pestré a komplexní – zahrnuje jak teoretické studium, tak praktickou výuku. Můžete vyjet i do zahraničí, což vám umožní vytvořit si širší představu a pohled na celou problematiku z jiné strany. Zároveň si rozšíříte dovednosti komunikace a znalosti cizích jazyků. Specifickými rysy studia je práce se soubory reálných analytických dat, která se naučíte zpracovávat např. i do 3D modelů.

Detailní znalosti procesů v neživé přírodě vám umožní pracovat na nejrůznějších pozicích ve specializovaných geologických firmách, výzkumných pracovištích, administrativě nebo ve vzdělávacích institucích.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás, proč světu nemohou dojít zdroje nerostných surovin?

 • Máte zájem o práci v terénu a v přírodě?

 • Umíte pracovat v týmu?

Kladné odpovědi ukazují, že studium a praxe vás bude bavit a nezaleknete se komplexní problematiky studia.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia probíhá v některém z pracovních dnů v týdnu a zahrnuje jak teoretickou přípravu, tak praktické práce v laboratořích a ve cvičeních.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Uchazeč absolvuje pohovor k prokázání studijních předpokladů. Pohovor k prokázání studijních předpokladů je krátkým rozhovorem, v rámci, kterého budou u uchazeče posuzovány:

  • předpoklady ke studiu studijního programu Geologie,
  • výsledek bakalářské státní zkoušky a bakalářské kvalifikační práce,
  • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti z geologie na úrovni bakalářského studia,
  • zájmy uchazeče, aktivity blízké oboru a případná publikační činnost.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Doporučená literatura odpovídající obsahu a rozsahu bakalářské státní zkoušky odpovídajícího studijního plánu bakalářského studijního programu.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Výsledek pohovoru k prokázání studijních předpokladů. Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Studium

 • Cíle

  Cílem výuky v navazujícím magisterském programu Aplikovaná a environmentální geologie je poskytnout magisterské vzdělání v aplikovaných geologických disciplínách, tj. upevnit a prohloubit vzdělání získané v bakalářském programu, seznámit s detailní problematikou aplikovaných geologických disciplín, rozvinout praktické dovednosti zahrnující práce od terénních přes přípravu a řízení praktických firemních úkolů až po psaní závěrečných zpráv. Program umožňuje studujícím, aby se podle svého zájmu zaměřili na ložiskovou geologii, inženýrskou (stavební) geologii, hydrogeologii a/nebo geologii environmentální. Program poskytuje kvalifikaci v první řadě firemního geologa připraveného pro samostatnou práci v geologických firmách pracujících v aplikovaných geologických oborech, jako je např. vyhledávání a průzkum nerostných surovin, průzkum stavebních pozemků, charakteru podzemní vody anebo kontaminace horninového prostředí. V druhé řadě poskytuje program též kvalifikaci pro administrativní pracovníky správních orgánů a úřadů řídících a kontrolujících práci firem (např. odbory stavební, životního prostředí, báňský úřad apod.). Výuka v programu probíhá jak formou prezenční, tak i formou kombinovanou.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit význam nerostných surovin pro společnost a analyzovat současné trendy ve využívání surovin, popsat hlavní identifikační znaky nerostných surovin, poznat typické vzorky nerostných surovin;
  • definovat hlavní rysy genetických typů ložisek, aplikovat metody studia nerostných surovin a hlavní vyhledávací metody, identifikovat znaky hlavních ložiskotvorných procesů, popsat ekonomická kritéria využití zásob nerostných surovin;
  • posoudit únosnost horninového prostředí a stabilitu svahů, zpracovat návrh a projekt inženýrskogeologického průzkumu, provést a zorganizovat jednotlivé fáze IG průzkumu a jeho následného vyhodnocení;
  • orientovat se ve využití a vyhodnocování geotechnického monitoringu, aplikovat inženýrskogeologické právní předpisy;
  • vysvětlit problematiku oběhu podzemních vod a kontaminace podzemních vod, získat, zpracovat a analyzovat základní hydrogeologická data, interpretovat výstupy základních hydrogeologických metod;
  • vytvořit model proudění podzemních vod, navrhnout systém zásobování podzemní vodou, včetně návrhu pozice vrtů a čerpaného množství, navrhnout systém hydraulické ochrany k sanaci kontaminačního mraku;
  • dát do souvislosti jevy probíhající na kontaktu hydrosféry, atmosféry a geosféry, definovat environmentální rizika, navrhnout vhodnou metodu zhodnocení environmentálního rizika,
  • analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti environmentální geologie, orientovat se v současné legislativě týkající se ochrany životního prostředí a nakládání s odpady;
  • vyhledat výsledky předchozích průzkumů, zpracovat závěrečnou zprávu v aplikované geologii, výsledky řešeného úkolu veřejně prezentovat a dostatečně vysvětlit.
 • Uplatnění absolventa

  Vzhledem k vyššímu magisterskému vzdělání se absolventi mohou uplatňovat ve výzkumu i ve středním a vyšším managementu firem. Tam budou rozhodovat o řešení projektů/provádění prací, protože díky svým znalostem a schopnostem dobře rozumí podstatě geologických procesů a případným příčinám problémů s ohrožením některých prvků životního prostředí a umí je již řešit.

  Dále se absolventi uplatňují na pozicích, které vyžadují samostatné řešení úkolů a projektů, tvůrčí práci a samostatné rozhodování a řízení procesů. Institucemi, v nichž naši absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění, jsou např. specializované geologické firmy zaměřené na průzkum i výzkum, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, odbory životního prostředí, Akademie věd ČR a mnoho dalších.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktickou výuku obsahuje řada předmětů v rámci studia, například výuka v laboratořích či měření v terénu, a povinná je i týdenní praxe. Praktické informace a zkušenosti budete získávat také od našich kolegů, externích spolupracovníků, kteří se podílejí na výuce. Důležitým aspektem je i to, že se budete v rámci svých magisterských diplomových prací podílet na projektech, které se v praxi řeší.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V diplomové práci student prokazuje schopnost samostatně řešit problém odpovídající obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Student má právo navrhovat téma své závěrečné práce na základě témat vypsaných pro daný studijní program, popř. i mimo tuto nabídku, pokud s tím vyjádří souhlas vedoucí práce a navržené téma vypíše. Témata závěrečných prací schvaluje ředitel ústavu.

  Součástí předmětů závěrečné práce je vypracování a odevzdání tzv. rešerše, tj. dostatečně kvalitního písemného shrnutí současného stavu znalostí o zpracovávané problematice na základě primárních zdrojů (tj. odborných článků) včetně seznamu citované literatury.

  Data použitá pro vypracování diplomové práce by měla být získána vlastním terénním či laboratorním výzkumem, výjimečně mohou být přejata. Data musí být tvůrčím způsobem zpracována a interpretována tak, aby diplomová práce přinesla nové poznatky.

  Formální obsah diplomové práce je stanoven opatřením děkana. Rozsah jádra závěrečné práce (tj. text a obrázky kapitol Úvod až Závěr včetně) nesmí překročit 50 stran. Minimální rozsah práce není stanoven.

 • Návaznost na další studijní programy

  Zájemci o hlubší poznání geologických procesů zejména z teoretické stránky mohou pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Základní údaje

Zkratka
N-AEG
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
7
počet aktivních studentů
12
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje