EN

Aplikovaná a environmentální geologie

„Geolog pomáhá jak společnosti, tak i přírodě“

Program Aplikovaná a environmentální geologie je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi týkající se environmentální geologie, hydrogeologie a inženýrské (stavební) geologie a geologie ložiskové. Obor je zaměřen na získání úplného magisterského vzdělání, a to jak formou prezenční, tak i formou kombinovanou. Výuka oboru zahrnuje specializaci na zmíněné aplikované obory, praktický kurz, předměty spojené s přípravou diplomové práce.

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Program Aplikovaná a environmentální geologie je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi týkající se environmentální geologie, hydrogeologie a inženýrské (stavební) geologie a geologie ložiskové. Obor je zaměřen na získání úplného magisterského vzdělání, a to jak formou prezenční, tak i formou kombinovanou. Výuka oboru zahrnuje specializaci na zmíněné aplikované obory, praktický kurz, předměty spojené s přípravou diplomové práce.

  Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně řešit odborné geologické problémy v praxi (stanovení postupů řešení, zpracování literárních údajů a datových zdrojů, volba metodiky, analýza výsledků, formulování závěrů);
  • prokázat hlubší znalosti v praktických disciplínách podle svého zaměření (ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie).
  • na základě vlastního výzkumu vytvořit odbornou práci a prezentovat její výsledky na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě;
 • Uplatnění absolventa

  Předpokládá se, že většina absolventů najde uplatnění zejména ve specializovaných geologických firmách, dále též v institucích zabývajících se uplatňováním geologických poznatků v praxi (odbory životního prostředí, apod.).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti absolvují praktickou výuku podle vlastní volby předmětů, povinná je týdenní praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V diplomové práci student prokazuje schopnost samostatně řešit problém odpovídající obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace.

  Student má právo navrhovat téma své závěrečné práce na základě témat vypsaných pro daný studijní program, popř. i mimo tuto nabídku, pokud s tím vyjádří souhlas vedoucí práce a navržené téma vypíše. Témata závěrečných prací schvaluje ředitel ústavu.

  Součástí předmětů závěrečné práce je vypracování a odevzdání tzv. rešerše, tj. dostatečně kvalitního písemného shrnutí současného stavu znalostí o zpracovávané problematice na základě primárních zdrojů (tj. odborných článků) včetně seznamu citované literatury.

  Data použitá pro vypracování diplomové práce by měla být získána vlastním terénním či laboratorním výzkumem, výjimečně mohou být přejata. Data musí být tvůrčím způsobem zpracována a interpretována tak, aby diplomová práce přinesla nové poznatky.

  Formální obsah diplomové práce je stanoven opatřením děkana. Rozsah jádra závěrečné práce (tj. text a obrázky kapitol Úvod až Závěr včetně) nesmí překročit 50 stran. Minimální rozsah práce není stanoven.

 • Návaznost na další studijní programy

  Část absolventů může pokračovat v doktorském studiu.

Základní údaje

Název
Aplikovaná a environmentální geologie
Zkratka
N-AEG
Kód
N0532A330002
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2024

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje