Znát stromy, ale vidět i les.

Představení studijního programu

Program Experimentální biologie živočichů a imunologie nejlépe charakterizuje motivace patřit do mezinárodní komunity lidí zkoumajících, jak funguje lidské i zvířecí tělo. Jeho posláním je připravovat odborníky na práci v laboratořích, které vyžadují standardy špičkové vědy od úrovně buněčné a molekulární až po celé živočichy, aplikovatelné také na člověka.

Naučíte se znát principy řízení buněčných, fyziologických, embryologických a imunitních dějů, orientovat se v patologiích a jejich příčinách u živočichů včetně člověka a samostatně se orientovat v informacích z oblasti vědeckého výzkumu.

Budete schopni kriticky hodnotit relevanci informačních zdrojů a zaujmout stanovisko k publikovaným sdělením. Budete umět rutinně používat moderní laboratorní vybavení a aplikovat správné metodické postupy ze současné biomedicínské praxe a tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie, seznámíte se také s vedením výzkumných projektových týmů. Také budete komunikovat anglicky a odborně vystupovat na vysoké úrovni.

Zvolíte si jednu ze tří specializací: Fyziologii, Imunologii nebo Vývojovou biologii. Společné kurzy propojují předchozí znalosti o funkcích organismu na všech jeho úrovních. Další kurzy vás pak směrují podle specializace a laboratoře, kde se rozhodnete pro diplomový projekt. Ten má charakter samostatného řešení vědeckého problému a završuje přípravu pro výzkumnou kariéru.

Podporujeme účast na zahraniční stáži. Když Oddělení fyziologie a imunologie živočichů navštívíte, najdete špičkové vybavení a mladé, mezinárodní a přátelské prostředí ke studiu i práci.

Je studium programu pro vás?

Jste tu správně jestliže:

 • si myslíte, že poznávání funkcí živočišného organismu ve zdraví i nemoci je fascinující.

 • se chcete naučit používat metody výzkumu od molekulárních a buněčných až po chování zvířat.

 • hledáte přátelské a otevřené prostředí pro studium i práci v laboratoři.

Pro navazující magisterský program je vhodné absolvování bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, případně Biochemie.

Na co být připraveni? Vaši práci za vás udělat nemůžeme, ale jsme tu proto, abychom vás ji naučili.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním magisterského navazujícího studijního programu Experimentální biologie živočichů a imunologie je výchova a příprava odborníků na práci v laboratořích a institucích, které vyžadují standardy špičkové mezinárodní vědy v laboratorní práci na živočišných modelech od úrovně buněčné a molekulární po úroveň celých organismů a aplikovatelné na člověka. Program nabízí kompletní přípravu od teoretických znalostí po osvojení moderních biomedicínských výzkumných a analytických technik. Tímto cílem navazuje program na stejnojmenný program bakalářský vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU, je ale otevřen všem studentům splňujícím dané předpoklady. Specifita a přednost oboru mezi jinými programy spočívá především v tom, že formuje výzkumného pracovníka s pracovními a metodickými návyky pro rozsáhlé oblasti veterinární a humánní medicíny, kde absolventi příslušných fakult jsou připravováni spíše na klinickou praxi. Dalším specifikem je uplatňování vývojového a srovnávacího principu jako klíče k pochopení současného stavu, patologií a zcela nových možností jejich léčby. Program zahrnuje tři příbuzné výzkumné oblasti metodicky pokrývající značnou část současných klíčových biomedicínských témat. Těmito oblastmi, tvořícími tři specializace programu, jsou: fyziologie, imunologie a vývojová biologie. Všem specializacím je po metodické stránce společný důraz na využívání molekulárně genetických metod, které jsou pro jakýkoliv špičkový, komplexně pojatý obor nezbytným standardem.

  Studium programu kultivuje analytické myšlení v rychle se rozvíjejících biomedicínských disciplínách. Kurzy a semináře rozvíjí schopnosti kritické analýzy relevance vědeckých sdělení a hledání řešení konkrétních problémů. V náplni klíčových kurzů je důraz kladen na finální syntetické propojení znalostí získaných předchozím studiem a pochopení souvislostí funkce celého organismu na všech jeho úrovních. Tento pohled je pak s ohledem na vyšší uplatnitelnost absolventů v biomedicínské praxi rozšířen o některé patologické stavy, vývojové vady a aspekty toxikologické. Metodicky orientované kurzy zajišťují propojení s praxí moderního biologického výzkumu.

  Vlastní vědecký projekt studenta vedený a konzultovaný s vedoucím má charakter samostatného řešení vědeckého problému a završuje komplexní přípravu studenta pro výzkumnou kariéru. Díky navázaným spolupracím program nabízí širokou škálu témat a školících pracovišť, kde je možno realizovat studentské projekty od pracovišť základního výzkumu po laboratoře vysoce aplikované.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • syntetického pohledu na stavbu a funkce živočišných soustav od buněčné po organismální úroveň.
  • popsat principy řízení fyziologických, embryologických a imunitních dějů včetně obecného rozhledu v příčinách patologií.
  • diskutovat z pohledu srovnávacího a vývojového imunologické a fyziologické principy fungování živočišného organismu.
  • aplikovat správné metodické a statistické postupy na nejčastější okruhy laboratorně řešených zadání současné biomedicínské praxe.
  • samostatně se orientovat v informační nabídce svého oboru. Kriticky diskutovat relevanci informačních zdrojů a zaujmout stanovisko k publikovaným sdělením.
  • vlastní výsledky zpracovat, zařadit do současného stavu poznání, prezentovat je, diskutovat a obhájit.
  • tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.
  • komunikovat anglicky zejména v oblasti přírodních věd, např. psaná vědecká sdělení nebo ústní prezentace výsledků
 • Uplatnění absolventa

  Po ukončení studia se uplatníte jako vedoucí pracovníci odborné laboratoře v biomedicínském výzkumu a v klinických laboratořích, v aplikovaném zemědělském a veterinárním výzkumu nebo na klinikách reprodukční medicíny. Dále máte možnost práce ve farmaceutických firmách, v ústavech Akademie věd a na univerzitách v České republice i v zahraničí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe nejsou povinné. Máte však možnost vybírat z aktualizované nabídky diplomových výzkumných témat a pracovišť, kde je můžete realizovat.

  Je také možné přijít s návrhem projektu zapadajícím do zaměření programu.

  Budeme vás podporovat v účasti na zahraničním studijním pobytu, např. přes program Erasmus. V případě zájmu je možné se zúčastnit stáží na renomovaných domácích a zahraničních pracovištích v rámci grantových projektů mateřské laboratoře.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je základním projektem studenta, kterým dokazuje svoje pracovní a vědecké kompetence vědeckého pracovníka, který pod vedením řeší ucelený vědecký problém. Diplomová práce se soustředí na relevantní otázky z oblasti fyziologie, imunologie nebo vývojové biologie zadané vedoucími práce. Témata jsou schvalována příslušnou radou. Student musí ve své práci prokázat schopnost kritické práce a myšlení při práci s informacemi k zadanému problému. Musí být schopen navrhovat experimentální řešení a jeho realizace. Data musí umět zpracovat, vyhodnotit, diskutovat, vyvodit z nich závěry, ty prezentovat a obhájit. Svou DP prokazuje student schopnosti publikovat své výsledky formou písemné publikace se všemi jejími náležitostmi. Formální požadavky jsou popsány na webových stránkách ústavu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Budete-li se chtít stát plně samostatnými vědci, nebo snad vedoucími pracovníky v laboratoři kdekoliv na světě, pak už nyní můžete uvažovat o navazujícím doktorském programu: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů.

Základní údaje

Zkratka
N-EBZ
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

51
počet aktivních studentů
49
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje