Představení studijního programu

Studium navazujícího magisterského programu Fyzika vám umožní dále prohloubit už získané obecné fyzikální a/nebo matematické vzdělání ve specializacích Astrofyzika, Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika. Velkou pozornost budete věnovat přípravě své diplomové práce. V jejím rámci se zapojíte do řešení aktuálních vědeckých problémů a také se naučíte strukturovaně a kriticky psát a předávat tak výsledky své práce dál. Pro experimentálně zaměřené diplomové práce je k dispozici unikátní společná laboratoř MU a VUT umístěná v areálu CEITEC VUT.

Chcete-li získat nebo prohloubit své fyzikální a matematické vzdělání, nacházíte se na správném místě. Otevřeme vám cestu ke skutečnému porozumění základním pojmům fyziky a umožníme vám zorientovat se v hlavních oblastech moderní fyziky, jako je obecná teorie relativity, kvantová fyzika nebo statistická fyzika a termodynamika. Stejně tak budeme společně budovat vaše schopnosti samostatně řešit fyzikální problémy s využitím matematických nástrojů.

Rovněž vám pomůžeme dále rozvíjet vaše experimentální dovednosti. Rozvineme i vaši schopnost analyzovat experimentální data, posuzovat jejich spolehlivost a interpretovat je s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech. Osvojíte si tak způsob uvažování založený na vědecké metodě, nutný v přírodních i jiných vědách, ovšem potřebný a užitečný i jinde.

Výuka u nás probíhá formou přednášek, seminářů, individuálních a skupinových konzultací, doprovodných cvičení, praktických (laboratorních) cvičení, ale v podstatné míře také samostatným studiem.

V rámci přípravy diplomové práce se zapojíte do výzkumu v některé z mnoha oblastí fyziky etablovaných na Masarykově univerzitě. Patří mezi ně např. problematika superstrun, fyzika dokonalých čoček a neviditelných plášťů, astrofyzika vysokých energií, fyzika proměnných hvězd, fyzika plazmatu včetně aplikovaného výzkumu plazmových úprav povrchů látek, fyzika nanostruktur, fyzika polovodičů a další.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Máte zájem o budoucí zaměstnání spojené s praktickým použitím fyziky, například v základním nebo průmyslovém výzkumu?

 • Láká vás pochopení toho, jak příroda a vesmír funguje?

 • Počítáte s tím, že studium fyziky je náročné a vyžaduje ochotu osvojit si potřebný matematický aparát a schopnost programovat?

 • Vystudovali jste bakalářský program se zaměřením na fyziku, matematiku, informatiku, popř. jiné přírodní vědy?

Odpovídáte kladně? Tak si podejte přihlášku a my se na vás už teď budeme těšit!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium navazujícího magisterského programu Fyzika umožňuje studentům dále prohloubit již získané obecné fyzikální a matematické vzdělání ve čtyřech specializacích Astrofyzika, Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika. Studenti všech specializací získají povědomí o základních numerických metodách používaných ve fyzice a obeznámí se s moderními experimentálními metodami. Velká pozornost je věnována přípravě diplomové práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Používat analytické a numerické metody
  • Chápat a vytvářet fyzikální modely,formulovat a ověřovat hypotézy na pokročilé úrovni
  • Používat a kalibrovat specializované měřicí přístroje
  • Kriticky hodnotit,analyzovat a fyzikálně interpretovat vědecká data
  • Využívat programovací jazyky a specializované počítačové programy
  • Psát strukturovaným a kritickým způsobem, prezentovat výsledky práce na konferenční úrovni
  • Samostatné vědecké práce i práce ve skupině
 • Uplatnění absolventa

  Vzhledem k univerzálnímu charakteru fyzikálního vzdělání najdete uplatnění v rozmanitých institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem. Stejně tak se budete moci uplatnit i v profesích mimo obor, kde budete moci využít své fyzikální, matematické a informatické dovednosti a schopnost je kombinovat, která je v rámci našeho programu Fyzika rozvíjena.

  Naši absolventi navazujícího magisterského studijního programu našli uplatnění například ve firmách Thermo Fischer Scientific (Brno a Portland, USA), Tescan (Brno), Honeywell (Praha a Brno), On Semiconductor (Rožnov pod Radhoštěm) nebo Super Hard Materials (Šumperk).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe ve firmách a různých dalších institucích patří mezi volitelné předměty. Můžete získat zkušenosti z 80 a/nebo 40 hodin praxe, záleží jen na vás, kterou variantu zvolíte. Mezi významné společnosti, se kterými spolupracujeme, patří brněnský Honeywell, Super Hard Materials v Šumperku nebo BVT Technologies. Dále můžete stáže absolvovat v některém z ústavů Akademie věd ČR a SR nebo na hvězdárně či observatoři.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce v programu Fyzika je zaměřena experimentálně a/nebo teoreticky. Jejím vypracováním uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit experimentální a/nebo teoretický problém, nebo schopnost nastudovat a pochopit teoretickou oblast vysoké úrovně obtížnosti.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi magisterského programu Fyzika budete připraveni pokračovat v některém z doktorských studijních programů v oblasti Fyzika popř. i jiných přírodních věd nebo Matematika a Informatika, které Masarykova univerzita nabízí. Případně můžete začít kariéru jako doktorandi na některé univerzitě v zahraničí. Naši absolventi uspěli například na americké univerzitě UC Berkeley v Kalifornii, Perimeter Institute v Kanadě, stejně jako na mnoha evropských univerzitách (kromě Vídně a Linze v Rakousku také např. v Lausanne ve Švýcarsku, nebo v Leuvenu v Belgii), nebo v německých institutech Maxe Plancka.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-FYZ
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

44
počet aktivních studentů
44
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje