Představení studijního programu

Absolvováním studijního programu získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika podle paragrafu 25 zákona č. 96/2004 Sb. Budete připraveni na klinickou i výzkumnou práci v oblasti radioterapie, radiodiagnostiky (zahrnující nejen rentgenové, ale i další radiodiagnostické metody) a nukleární medicíny.

Studijní plán obsahuje úvodní blok fyzikálních předmětů zaměřený na jadernou fyziku, fyziku ionizujícího záření a dozimetrii, blok zdravotnických předmětů vyučovaných na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a blok tzv. klinických předmětů, do kterého patří kurzy radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny vyučované zkušenými radiologickými fyziky.

Čeká vás výuka probíhající formou přednášek a doprovodných cvičení, ke klinickým předmětům navíc patří dvoutýdenní odborné praxe, které se budou konat na Masarykově onkologickém ústavu v Brně (radioterapie), Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (radiodiagnostika) a ve Fakultní nemocnici Brno (nukleární medicína).

V rámci přípravy diplomové práce proniknete samostatným řešením výzkumného problému střední obtížnosti hlouběji do zvolené oblasti radiologické fyziky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete využít své fyzikální vzdělání ve službě nemocným?

 • Máte zájem o práci radiologického fyzika ve zdravotnických zařízeních?

 • Uvědomujete si, že studium vyžaduje solidní znalost základů fyziky?

 • Počítáte s tím, že studium tohoto multidisciplinárního programu je relativně náročné?

Kombinovaná forma studia

Program není vypisován v kombinované formě, a není tedy nárok na zařazení výuky do předem stanoveného dne/dní v týdnu. U značné části kurzů je ale možné studium podle individuálního plánu, zejména v případě studentek a studentů, kteří již jako fyzici ve zdravotnických zařízeních působí.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je získat profesní kvalifikaci radiologického fyzika připraveného pro klinickou i výzkumnou práci v oblasti radiodiagnostiky (zahrnující nejen rentgenové, ale i další radiodiagnostické metody), nukleární medicíny a radioterapie. Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském programu s fyzikálním zaměřením (v oblastech jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření), jednak na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a radiologické fyziky, potřebných pro výkon povolání radiologického fyzika a vytvářejících odborný a profesní profil absolventa. Cílem je připravit kvalifikované odborníky jak teoreticky, s důrazem na schopnost sledovat vývoj metod radiologické fyziky, tak prakticky prostřednictvím absolvování odborných praxí na Masarykově onkologickém ústavu v Brně (praxe z radioterapie), na Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (praxe z radiodiagnostiky) a ve Fakultní nemocnici Olomouc (praxe z nukleární medicíny).

  Jedná se o mezifakultní, profesně orientovaný studijní program zaměřený na přípravu pro výkon povolání radiologického fyzika (§ 25 zákona č. 96/2004 Sb.).

  Program je akreditován na Masarykově univerzitě, Přírodovědecké fakultě. Studium je koncipováno jako mezifakultní ve spolupráci Lékařskou fakultou MU a na výuce se budou významnou měrou podílet další instituce: Masarykův onkologický ústav v Brně, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze a Fakultní nemocnice Olomouc. Výše uvedená pracoviště disponují potřebnými odborníky a vybavením v relevantních oblastech radiologické fyziky.

  Legislativní rámec: Program je koncipován tak, aby vyhověl požadavkům zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví (č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb.) o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění násl. předpisů (stav k 1. 1. 2018). Jeho koncepce respektuje také doporučení Evropské federace organizací pro lékařskou fyziku (Physica Medica 26 (2010)).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat ve svém povolání radiologického fyzika znalostí medicínského základu (první pomoc, biochemie, anatomie, fyziologie, farmakologie, hygiena a epidemiologie, etika)
  • využívat širokých teoretických znalostí disciplín radiologické fyziky v souvislosti s využitím záření v medicíně (dozimetrie, radiobiologie, radiační ochrana, detekce a monitorování záření)
  • vykonávat praktické činnosti nezbytné v profesi radiologického fyzika v souladu s § 26 vyhlášky č. 55/2011 Sb., (obsluha příslušných standardních i nejmodernějších přístrojů, kalibrace zářičů a přístrojů)
  • vykonávat zdravotnické povolání radiologického fyzika dle zákona 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2011 Sb., (viz výše)
  • do hloubky rozumět fyzikálním principům činnosti relevantních přístrojů a interpretovat získaná data z fyzikálního a matematického hlediska
  • provádět testování zařízení pracovišť z hlediska tzv. atomového zákona a navazujících vyhlášek včetně kontroly jakosti apod.
  • působit jako expert schopný proškolovat ostatní zdravotnické pracovníky v oblasti ochrany před ionizujícím zářením
  • odborně komunikovat s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky o řešení praktických problémů v oblasti radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny
  • ovládat pokročilý software využívaný v kontextu radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny
 • Uplatnění absolventa

  Svým vzděláním, dovednostmi a praktickými zkušenostmi získanými prostřednictvím praxí ve zdravotnických zařízeních budete jako absolventi předurčeni k uplatnění jako radiologičtí fyzikové ve zdravotnických zařízeních na odděleních radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny, kde budete zajišťovat fyzikálně-technické činnosti související s diagnostickými a terapeutickými výkony.

  Vaše znalosti fyzikální podstaty radiační ochrany a příslušné legislativy vám umožní také uplatnění na pracovištích zabývajících se radiační ochranou a jadernou bezpečností.

  Po získání předepsané praxe při výkonu povolání a postgraduální přípravě se můžete specializovat v některé z oblastí radiologické fyziky (radioterapie, radiodiagnostika, nukleární medicína). Zdravotnická zařízení v ČR (snad s výjimkou Prahy) trpí chronickým nedostatkem radiologických fyziků.

 • Regulovaná povolání
  • Radiologický fyzik
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ke klinickým předmětům patří dvoutýdenní odborné praxe, které absolvujete na Masarykově onkologickém ústavu v Brně (radioterapie), Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (radiodiagnostika) a ve Fakultní nemocnici Brno (nukleární medicína).

  Praxe z radioterapie vám poskytne přehled o úlohách řešených v rámci procesu ozáření pacienta. Praxe z radiodiagnostiky představí fyzikální a fyzikálně-technické aspekty zařízení používaných v rentgenové diagnostice. Praxe z nukleární medicíny vás pak připraví na provádění činností radiologického fyzika na pracovištích nukleární medicíny. Vyučující klinických předmětů jsou vesměs zkušení kliničtí radiologičtí fyzikové.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce v programu Radiologická fyzika bude zpravidla zaměřena na vyřešení výzkumného úkolu souvisejícího s fyzikálními aspekty některé z metod využívaných v radioterapii, rentgenové diagnostice, nukleární medicíně. Jejím vypracováním student prokáže hlubší porozumění zvolené problematice, schopnost samostatně řešit výzkumný problém střední obtížnosti, typicky získat relevantní experimentální data, interpretovat je a vyvodit z výsledků práce závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Při úspěšném ukončení programu a působení ve zdravotnických zařízeních můžete pokračovat v postgraduální přípravě směřující k získání specializované způsobilosti v jednom ze tří hlavních oborů, tj. radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína.

Základní údaje

Zkratka
N-RFY
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje