Poznejte svoji minulost

Představení studijního programu

Chcete poznat minulost? Chcete hovořit s pamětníky? Chcete se naučit rozumět písmům starých listin a zároveň poznat příběhy regionů, měst, ulic a rodin? Chcete své poznatky poutavě předávat dál, a přitom se naučit ještě základy němčiny a latiny?

Program Dějepis se zaměřením na vzdělávání vám v průběhu tříletého bakalářského studia nabídne předměty zabývající se pravěkem, starověkem, středověkem, novověkemnejnovějšími dějinami. Kromě těchto odborných předmětů na vás čeká nabídka kurzů z oblasti pedagogiky i oborových praxí.

Již během studia se můžete věnovat samostatné badatelské činnosti a její výsledky prezentovat na studentských vědeckých konferencích, podílet se na archeologickém výzkumu či muzejní práci. Nejlepší ze studentů dokonce mohou participovat i na odborných textech v různých historických časopisech.

Je studium programu pro vás?

Zaujalo vás studium Dějepisu se zaměřením na vzdělávání? Odpovězte si na tyto otázky!

 • Baví vás komunikace s pamětníky, odborníky i laickou veřejností?

 • Zvládnete si zapamatovat velké množství dat a událostí a propojovat znalosti do logické struktury?

 • Dokážete přesně a trpělivě podobně jako detektivové hledat pamětníky událostí, pátrat v archivu, nacházet informace v knihovnách a vnímat každou kulturní nepatrnost v prostoru?

Pokud stále souhlasně přikyvujete, podejte si přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta.
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi, toto pojetí podloží argumenty z teorie a praxe; vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat případné vývojové obtíže či potíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole na základě znalostí dynamiky vývojových i sociálně psychologických aspektů
  • vykonávat profesi pedagogického asistenta učitele dějepisu;
  • vykonávat práci instruktora ve střediscích volného času;
  • provádět výchovnou a pomocnou edukační práci;
  • působit jako vychovatel v domovech mládeže;
  • pracovat jako vychovatel ve školních družinách.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent či absolventka bakalářského programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání se můžete věnovat práci asistenta pedagoga na základní škole. Stejně tak se uplatníte ve všech dalších oborech souvisejících s historií.

  Během studia si totiž osvojíte nejen historické znalosti, ale i jejich aplikaci v praxi, čímž se seznámíte s historickým místopisem i pedagogikou. Taktéž si osvojíte základy latiny a němčiny — dvou jazyků, bez kterých se historik neobejde! Kromě těchto jazyků se v rámci archeologických praxí seznámíte i s grafickými programy.

  Studium vás připraví na práci asistenta pedagoga a také vám pootevře dveře ke studiu Učitelství dějepisu pro základní školy a k práci učitele. Možné je, že naleznete uplatnění v paměťových institucích, v muzeích, či jako turističtí průvodci.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia také můžete absolvovat archeologickou praxi, odbornou praxi v muzeu či knihovně, exkurze po České republice.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 81 000 – 130 000 znaků včetně mezer, tj. 45 – 60 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu — Učitelství dějepisu pro základní školy. Případně můžete zvolit pro další studium jiný příbuzný humanitní obor.

Základní údaje

Zkratka
B-DE3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

256
počet aktivních studentů
42
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu