Probuďte v dětech radost z poznávání.

Představení studijního programu

Pokud vás baví práce s dětmi, jste empatičtí, kreativní a máte touhu sami na sobě stále pracovat - staňte se učiteli. A pokud máte všeobecný přehled a inklinujete k činnostem, které jsou mnohotvárné a téměř vždy originální, staňte se učitelem na prvním stupni základní školy. Na žádném jiném stupni za sebou učitelé nevidí tolik práce, jako právě tam!

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti i dovednosti k tomu, abyste žákům 1. - 5. ročníku ZŠ pomohli vybudovat pevné základy ve všech oblastech školního vzdělávání. Zároveň budete mít dostatek příležitostí k rozvíjení vlastní osobnosti.

Výhodou studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je, že se jedná o jednostupňový pětiletý magisterský program. Vedle předmětů společenskovědních a přírodovědných tvoří podstatnou část programu studium výchov. V každém z deseti semestrů je také zařazena pedagogická praxe. A nedílnou součástí studia jsou terénní výuka a kurzy.

V průběhu studia navíc můžete vyrazit na zkušenou do zahraničí (např. do Estonska, Nizozemska, Polska, Rakouska, Španělska, Velké Británie). V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zahraniční zkušenosti pak můžete získat i na domácí půdě, neboť zahraniční studenti jsou také zapojováni do běžné výuky a nabízíme i předměty vyučované v anglickém jazyce.

Líbí se Vám různorodost? Máte všeobecný přehled? Máte touhu poznávat a chuť probouzet stejnou touhu u svých žáků? Tak neváhejte a podejte si přihlášku! Zajímavější studijní program těžko najdete...

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem vzdělávání je příprava učitelů 1. stupně základní školy v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Studium je orientováno na utváření a rozvíjení oborových a oborovědidaktických, pedagogických a psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivujících kompetencí pro výkon povolání učitele 1. stupně ZŠ. Východiskem je osobnostně rozvojový model přípravy, jehož těžiště tvoří učitelská propedeutika, tvořená předměty odvozenými z pedagogických a psychologických disciplín relevantních pro učitelství (např. Školní pedagogika, Vývojová psychologie, Pedagogická psychologie, Inkluzivní speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Pedagogická komunikace, Školský a třídní management). Je koncipovaná s ohledem na proporce disciplín tak, aby byla zřejmá návaznost, postupnost a gradace předmětů i témat. Obsahuje rovněž integrované disciplíny, např. Úvod do pedagogiky a psychologie, Pedagogicko-psychologická diagnostika. Důležitou součástí jsou témata naplňující princip společného vzdělávání, spjatý s akceptováním diverzity žáků a podporou způsobilostí s ní pracovat.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent má znalosti (všeobecný rozhled, znalosti předmětové v kurikulárních oblastech, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické) a dovednosti, které mu umožňují dosahovat požadavků vzdělávacího kurikula.
  • Absolvent je schopen reflexe vlastní učitelské činnosti, svých postojů a hodnot, dovede vysvětlit a obhájit své pojetí výuky. Plánuje a realizuje svůj osobnostní a profesní rozvoj.
  • Absolvent využívá znalosti pedagogicko-psychologické diagnostiky k poznávání dítěte, jeho zvláštností. Diferencuje a individualizuje výuku vzhledem k možnostem a potřebám žáků, rozvíjí jejich potenciál.
  • Absolvent vytváří příznivé podmínky pro učení se, motivuje a aktivizuje žáky, vytváří bezpečné, podnětné a pozitivní emocionální a sociální klima ve třídě.
  • Absolvent má rozvinuté teoretické znalosti v oblastech českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, přírodovědy, v oblasti vlastivědné, tělesné, umělecké, v pedagogice a psychologii a umí je aplikovat.
  • Absolvent je vybaven základními pedagogickými a psychodidaktickými kompetencemi k vyučování a výchově, je schopen řídit procesy žákova učení se a využívá vhodné informační zdroje a technologie.
  • Absolvent komunikuje kultivovaně a účinně v interakcích se všemi účastníky edukačního procesu, tj. se žáky, s rodiči, s kolegy, s pracovníky poradenských zařízení a dalšími odborníky a partnery školy.
 • Uplatnění absolventa

  Znalosti, dovednosti a postoje, které získáte během studia, jsou základem kompetencí pro vykonávání profese učitele na 1. stupni základní školy. Můžete se ale také dobře uplatnit jako pedagogický pracovník ve školských zařízeních (centra volného času, střediska environmentální výchovy, metodická centra apod.).

 • Regulovaná povolání
  • Učitel prvního stupně základní školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Důležitou součástí studia jsou pedagogické praxe, které probíhají v každém semestru. Pět z nich probíhá na brněnských školách a dalších pět můžete absolvovat na základních školách dle vlastního výběru. Konkrétní náplň každé etapy praxe je strukturována podle obsahu souběžně probíhajících předmětů pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složky.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cíle závěrečných a diplomových prací by měly prokazovat znalosti a dovednosti vymezené profilem absolventa. Z toho důvodu by měly mít především metodický charakter. K dílčím cílům kvalifikačních prací patří: prokázat schopnost orientovat se v aktuálních otázkách primárního vzdělávání; jasně a srozumitelně vymezit téma své práce a popsat výchozí stav poznání, navrhnout didaktické postupy; pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce, diskutovat a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení; vhodným způsobem interpretovat a vyvozovat závěry z realizovaných vzdělávacích činností k prokázání reflektivních dovedností; prostřednictvím tvorby vlastního textu prokázat kompetence stylistické, vytvořit odborný text, udržovat logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb; prokázat schopnost dobře klást otázky a řešit problémy tvořivým způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které přinášejí alespoň dílčí nové výzkumné poznatky a metodické postupy v oblasti primárního vzdělávání.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud budete chtít dále pokračovat v akademické dráze nebo budete chtít ještě zvýšit úroveň svého vzdělání, můžete pokračovat ve studiu doktorského programu.

Základní údaje

Zkratka
M-ZS15
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

556
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje