Jazyk a kultura: brány do světa.

Představení studijního programu

Program je koncipován jako sdružené studium, které probíhá na Pedagogické fakultě MUNI v rámci programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost a na Ekonomicko-správní fakultě MUNI v kombinaci s programem Veřejná ekonomika a správa. Tato studijní kombinace se v roce 2017 dostala mezi top desítku oborů na MUNI.

Cílem studia je připravit vás pro práci v hospodářsko-administrativní oblasti po stránce jazykové, odborné, komunikační a obecně kulturní. Program je sestavený z předmětových modulů – lingvistického, kulturně historického a geografického, komunikačně praktického a odborně praktického.

Během studia na PdF se naučíte používat odborný francouzský jazyk na úrovni C1 a aplikovat praktické dovednosti z oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V rámci studia na ESF zase získáte základní vhled do ekonomie, veřejné správy a managementu. Všechny své znalosti si také můžete prohloubit a rozšířit během studijních pobytů Erasmus+ ve Francii i v dalších zemích.

Kromě profesní odbornosti získáte i kulturně historický přehled týkající se Francie a frankofonních zemí. Zvládnete interpretovat nejdůležitější historické události, porovnat vlastní kulturu a historický kontext s vývojem frankofonní společnosti a kultury. Naučíte se volit vhodné strategie komunikace s jejími představiteli.

Bez problémů se potom uplatníte v oblasti státní správy, privátního podnikatelského sektoru či mezinárodních institucí.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímáte se o cizí kultury a jazyky?

 • Baví vás komunikovat s lidmi?

 • Láká vás francouzština ve spojení s ekonomií a veřejnou správou?

 • Chcete měnit svět k lepšímu?

Odpovídáte ano? Pak čeká tento program právě na vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost je koncipován jako sdružené studium a je přizpůsoben systému sdružených studií uskutečňovaných na Masarykově univerzitě. Zájemci o tento studijní program si jej zapisují v kombinaci se studijním programem Veřejná ekonomika a správa vyučovaným na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni jsou studenti na Pedagogické fakultě připravováni v rámci studijního programu Filologie. Cílem bakalářského stupně studia je připravit absolventa pro práci v hospodářsko-administrativní oblasti po stránce jazykové, odborné, komunikační i obecně kulturní.

  Takto strukturované studium systematicky doplňuje komplementární vzdělávací systém celé univerzity a mimo to vytváří řadu studijních výhod, zejména:

  - modulovost (studijní programy a obory jsou složeny z předmětových modulů – lingvistický, kulturně historický a geografický, komunikačně praktický a odborně praktický);

  - systémovost (organické optimalizované propojení předmětů v modulu a celých modulů);

  - variabilitu (rozšíření nabídky studijních předmětů a modulů, atd.).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kultivovaně komunikovat ve francouzském jazyce, používat francouzský jazyk na úrovni C1 podle SERRJ v receptivních řečových dovednostech a B2+ v produktivních (komunikační kompetence);
  • kategorizovat základní teoretické znalosti a dále aplikovat a aktivně prokázat praktické dovednosti z oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a slovní zásoby (lingvistická kompetence);
  • popsat a interpretovat nejdůležitější historické události a kontext, v němž se dále rozvíjí francouzská kultura a společnost v rámci širšího dobového historického a kulturního kontextu (kulturně-historická kompetence);
  • porovnat vlastní kulturu a historický kontext s vývojem společnosti a kultury frankofonní kontextu, umět vysvětlit specifičnost obou kultur a zvolit strategie vhodné ke kontaktu s představiteli této kultury (interkulturní kompetence);
  • používat odbornou terminologii studovaného oboru a rozvíjet a prohlubovat výše uvedené kompetence v rámci specializovaných disciplín v magisterském studiu;
  • spolehlivě se orientovat ve vývoji oboru, reflektovat vývoj oboru a reagovat na aktuální změny ve společnosti a ekonomice;
  • integrovat svůj profesní rozvoj do oblasti státní správy, privátního podnikatelského sektoru, či mezinárodní hospodářské a administrativní spolupráce;
  • Samostatně plánovat, organizovat a vykonávat činnosti spojené s výkonem pracovníka v administrativě spojené s používáním cizího jazyka -francouzštiny (profesní kompetence);
  • Efektivně komunikovat v mezinárodním prostředí veřejné správy a privátního sektoru;
  • Orientovat se v interkulturních rozdílech pracovního prostředí v České republice a zahraničí.
 • Uplatnění absolventa

  Jazykové a odborné schopnosti z hospodářsko-administrativní, interpersonální a komunikační oblasti představují výraznou příležitost pro uplatnění v mezinárodních institucích. Můžete ale pracovat také ve veřejném sektoru nebo v soukromých firmách. Zaměstnavateli našich absolventů jsou například Ministerstvo průmyslu a obchodu či Evropská komise. 

  Můžete se profesně uplatnit také například jako jazykoví experti se znalostmi odborné komunikace v cizím jazyce. Svým profilem můžete přispět ke kultivaci a rozvoji mezinárodní hospodářské a administrativní spolupráce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V současné době není praxe povinnou součástí studia. Studenti mohou získat zkušenosti s praxí v soukromém sektoru či v sektoru státní správy v rámci volitelného předmětu Praktická stáž, který si mohou zapisovat opakovaně.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Rozsah bakalářské práce na pedagogické fakultě je stanoven pokynem děkana č. 1/2015 "K realizaci závěrečných prací" (ve znění účinném od 1. 6. 2022) na min. 81000 znaků včetně mezer. Studenti píší práce v češtině nebo ve francouzštině.

  Studenti v závěrečné práci prokazují, že ovládají akademický psaný jazyk, jsou schopni pracovat samostatně, kriticky číst odbornou literaturu, třídit a propojovat informace, logicky argumentovat, zasadit téma práce do širšího kontextu oboru a správně používat zvolenou citační normu.

  Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu.

  Předpokládá se, že student svou prací prokáže, že je schopen v souladu se standardy studijního programu :

  - vytvořit odborný text ve francouzském /českém jazyku

  - orientovat se v sekundární literatuře a kriticky zhodnotit poznatky z ní načerpané

  - ve spolupráci se školitelem stanovit metodologii vhodnou ke zpracovávanému stanoveného tématu

  - zpracovat, analyzovat a správně vyhodnotit získaná data

 • Návaznost na další studijní programy

  Na MUNI můžete dál studovat francouzštinu na PedF a FF. Případně můžete zvolit ryze ekonomické obory či česko-francouzské magisterské studium Veřejné správy na ESF, které na naše studium přímo navazuje.

Základní údaje

Zkratka
B-FJHC
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

31
počet aktivních studentů
16
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s